Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/372

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


ras 2,5 km ilgio, bet siauras ir stačioje kampo formos.

Burokas 1) M y k o 1 a s (m. 1924 IX 10 Zarasų aps. Dusetų vi. Padustėlio k.) spaudos draudimo laiko knygnešys. Iš M. Lietuvos pats knygas gabeno ir platino Dusetų apylinkėse. Buvo suimtas ir kalinamas. Profesijos keliaująs siuvėjas. Rašė tarmiškai eilėraščius ir dainas. Pasirašydavo slapyvardžiu Baltasis.

2) Romualdas (g. 1893 V 1 Švenčionių aps. Mielagėnų vi. Peršukštų k.) pulkininkas leitenantas. Gimnaziją baigė Maskvoje. 1914 mobilizuotas, 1915 baigė praporščikų mokyklą Kijeve, 1924 augštuosius karininkų kursus Kaune, 1935 VDU teisių fakultetą. 1917 — 1918 tarnavo atskirame lietuvių batalione Vitebske, 1919-1928 Lietuvos kariuomenėje (nuo 1924 karių mokymo dalies vedėjas). įNuo 1928 perėjo į teismo tarnybą ir dirbo teismo tardytoju, vi-ceprokuroru, apygardos teismo tardytoju svarbesniosioms byloms, paskiau teisėju. Spaudoje pradėjo bendradarbiauti nuo 1914 Aušroje (Vilniuje), šaltinyje, Prūsų Lietuvių Balse, Moteryje, Pavasaryje, Ryte, Trimite, Vaire, Karyje, Karde, Mūsų žinyne. 1922 suredagavo šapirografuoto laikraštėlio 2 numerius 7 pulko Sargas. 1926 VI 30 —1927 III 15 ir 1927 IX 7—1928 III 6 Kario redaktorius. Bendradarbiavo ir Teisėje, Kriminalistikos Žinyne, židinyje. Išspausdino 1 pėstininkų D. L. K. Gedimino pulkas 1928, išvertė Beccaria Apie nusikaltimus ir bausmes 1935.

Burroughs 1) Edgar (1875-1950) JAV rašytojas, išgarsėjęs fantastiškais romanais, ypač apie žmogbeždžionį Tarzaną, Daug jo romanų nufilmuota ir išversta 56 kalbomis. Išsp. Tarzan of the Apes 1914, The Return Tarzan 1916, The Beats of Tarzan 1917, The son of Tarzan 1917, A Fighting men of Mars .1922 (^1951), Syn-tetic men of Mars 1940. Lietuvių kalba J. Trečiokas Tarzaną vertė 1924—1927, J. Kuša -— Pelusidarą 1938, P. Grigonis su J. Rizvanavičiumi — žmogus N. 13 1938.

2) John (1837 — 1921) JAV rašytojas, gražiai aprašąs gamtą ir rodąs didelę meilę gyvuliams. Išsp. Walt Whitman 1867 (-1896), Winter sunshine 1875, Birds and Poets 1877, The Summit of the Years 1913, Field and Study 1919, My Boyhood 1922 (autobiografija),

Bursa, arba Brusa, šiaurės Turkijos miestas, 30 km į pietus nuo Marmoro jūros. Ligi 100.000 gyventojų (1954). Geležinkeliu sujungtas su Mudanijos uostu, šilko pramonės centras, avių merinosų vilnos ir tabako prekyba. Apylinkėje gyvojo sidabro kasyklos. Daugybė mečečių su XIV a. 25 bonių Ulu Džamid mečete. Armėnų uniotų vyskupo rezidencija.

B. II a. pr. Kr. įsteigė Bitinijos karalius Prusijas II ir pavadino Prusa. 1326 po 10 metų apsiausties paėmė turkų sultono Osmano I sūnus Orchanas. 1402 sunaikino Ti-muro sūnus Mirza. Vėliau daug šimtmečių B. buvo turkų sultonų rezidencija.

Bursa (lot., pr. la bourse) — kišenė, kasa, piniginė. Viduramžiais B. reiškė bendrąją studentų bendruomenės kasą, bendrabutį, labdarių ar įstaigų papildomą studentų bendrabučio kasą. Kitur B. buvo vadinamos kolegijomis. Gyvenantiems B. studentams buvo privaloma tam tikra drausmė ir nustatytoji uniforma. B. labiausiai buvo paplitusios Prancūzijoje, kur vyriausybė jas lėšomis aprūpindavo.

XIV a. pabaigoje karalienė Jadvyga, Jogailos žmona, B. buvo įkūrusi lietuviams studentams Prahoje. Ja tepasinaudojo tik trys lietuviai — 1381—1387 Drohičino ku-gaikštis Jonas, arba Butautas (D. L. K. Kęstučio vaikaitis), 1401 Kristupas iš Lietuvos ir 1404—1408 pirmasis Medininkų vyskupijos vyskupas Motiejus iš Vilniaus, šiaipjau visą šios B. turtą buvo pasisavinęs Prahos universitetas, ir XVI a. pačią B. panaikino. B. buvo ir prie Vilniaus akademijos (pavadinta vysk. Valeriono Prota-sevičiaus vardu).

Rusijoje B. buvo vadinami pravoslavų kunigų seminarijų auklėtinių bendrabučiai, kurių pirmasis buvo įkurtas Kijeve XVIII a. antroje pusėje, o paskiau paplito visoje Rusijoje. Jų papročius aprašė N. G. Po-mialovskij veikale Očerki bursy.

Bursas (vok. Bursch) vokiečių vadinami studentai, studentų organizacijų tikrieji nariai, nuo naujokų-fuksų uniforma ir teisėmis juos atskiriant.

Buršenšaftai (Burschenschaft) vokiečių studentų korporacijos, išaugusios iš viduramžių bursų. Jie buvo paplitę Vokietijoje po 1812. Pirmieji Jenos universiteto studentai 1815 įkūrė korporaciją Allgemeine Burschenschaft, kuri buvo pavyzdys kitoms korporacijoms. Pradžioje B. buvo gana liberališkos organizacijos. 1817 minėdami Wartburge 300 metų reformacijos sukaktį, studentai sudegino Codex Gendarmerie ir daug kitų reakcinių knygų, o 1819 III 23 Mannheime B. narys Sand nužudė rusų tarnybon perėjusį šnipą vokiečių rašytoją A. Kotzebue. 1818 Jenoje buvo įsteigtas Allgemeine Deutsche Burschenschaftenbund, bet 1819 valdžia sąjungą uždarė. Vėliau B. jau nesikišo politikon ir te-dygo įvairiais vardais, o 1874 buvo atgaivinta senoji B. sąjunga 1881—1896 visiems Vokietijos universitetams. INuo 1923 B. suskilo politine ir apolitine srovėmis, o 1935 X 8 buvo sulikviduota.

C. Herr Geschichte der deutschen Burschenschaften 1927—1929.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5308-0=5308 wiki spaudos ženklai).