Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/405

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


C. lietuviai. Esama žinių, kad jau 1888 lietuviai pradėję kurtis C. Pirmasis lietuvis buvęs Motiejus Lemberis. Apie 1896 lietuvių jau buvę ligi dešimt šeimų ir gal dvi dešimtys viengungių. 1954 C. lietuvių esama ligi 2000.

Kai South Bostone organizavo lietuvių parapiją, daugumas C. lietuvių rašėsi i organizuojamą parapiją. Betgi 1905—1908 lietuvių skaičius žymiai paaugo, tai C. lietuviai pradėjo rūpintis steigti atskirą lietuvių parapiją C. 1909 atvyko Į Bostono vyskupiją kun. J. Krasnickis. Jis ir buvo paskirtas parapijos ir bažnyčios C. statyti. Pat pradžioje pamaldos vyko portugalų bažnyčioje. Lietuvių parapijos knygose pirmasis krikštas įrašytas 1909 XII 19. Bažnyčia pradėta statyti 19.10. Galutinai baigta ir pašventinta 1913 V 30. Apačioje bažnyčios yra įrengtos patalpos mokyklai. Ligi 1918 klebonavo kun. J. Krasnickis. (Nuo 1918 klebonauja kun. Pr. Juškaitis, kuris išgražino bažnyčią, 1926 įsteigė mokyklą (buvo daugiau kaip 200 mokinių), nupirko Jėzaus Nukryžiuotojo seserims mokytojoms namą. Kunigai vikarai — J. Petrauskas ir Aloyzas Klimas.

Greta lietuvių parapijos veikė ne tik bažnytinės katalikų draugijos, bet ir pašaipūnės bei ideologinės. 1954 veikė šios draugijos: Nekalto Prasidėjimo (moterų), šv. Juozapo (vyrų), šv. Stepono (vyrų), šv. Teresėlės, Susivienijimo Lietuvių Romos Katalikų Amerikoje 127 kuopa, Lietuvių Romos Katalikų (Pilnųjų) Blaivybės 7 kuopa, Lietuvių Darbininkų Sąjungos 8 kuopa, Lietuvos Vyčių 18 kuopa, Amerikos lietuvių klubas, Lietuvių Romos Katalikų Federacijos skyrius. Religinės organizacijos—• šv. Jėzaus vardo, Trečiojo Ordino Tretininkų šv. Pranciškaus, Maldos Apaštalavimo, Marijos Vaikelių, Mergaičių ir Moterų Sodalicijos, Amžinojo ir Gyvojo Rožinio, Tikėjimo Platinimo, Tėvų Marionų, Jėzaus Nukryžiuotojo seserų rėmėjų skyriai, Moterų Sąjungos dvi kuopos — 4 ir 22.

Laicistinės organizacijos pradėjo kurtis gana anksti. Pirmoji pašalpinė organizacija—Lietuvos sūnų draugystė pradėjo veikti 1905 I 8. Draugystė buvo išaugusi ligi 350 narių. Jos įkūrėjai A. Babilius ir J. Plokštys. 1954 draugystė dar turėjo 145 narius. Pirmininkas L. Silkinis, vicepirmininkas J. Andriukaitis. Lietuvos Dukterų ir Sūnų draugystė įsteigta 1913 XII 13. Pradžioje draugystė vadinosi tik Dukterų draugyste, bet nepajėgė veikti, tai persitvarkė į Dukterų ir Sūnų draugiją. Yra turėjusi ligi 367 narių, dabar 181. Daug metų vadovauja V. Radvilas. Jaunuomenės Vyrų ir Moterų pašalpinė draugija išaugo iš choro ir 1913 paliko tik pašalpinė draugija. 1913—1928 turėjo iki 150 narių. 1954 teturi tik 75 narius. Vadovauja L. Silkinis.

Amerikos Lietuvių piliečių klubas buvo suorganizuotas 1916 politikos reikalui. Ilgainiui klubas liko paprasta užeiga, kur

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+2896-0=2896 wiki spaudos ženklai).