Puslapis:LE03.djvu/97

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Bogušas 1) Antanas (g. apie 1830— 1871 Tobolske) kunigas. Baigęs Varnių seminariją ir įšventintas kunigu, 1863 sukilime buvo Upynos filialistu. Įskųstas, esą, rinkęs aukų sukilėliams remti, buvo suimtas, ištremtas į Tobolską ir ten po kelerių metų mirė.

2) Tomas (1723 XII 20 Palenkėje — 1783 apie Krokuvą) Lietuvos dramaturgas. Atlikęs noviciatą Vilniuje, 1739 stojo į jėzuitus. Išėjęs Vilniaus akademijos kursą, mokytojavo Drohičine, Slanime, Pultuske. Vilniaus ir Varšuvos akademijose. Eilėraš-tiškai parašė tragediją Eutropyusz 1754.

Boguševičius 1) Adalbertas (1666 VIII 20 — 1734 V 15 Kupiškyje) Lietuvos jėzuitas, stojo į jėzuitus 1682, 1721—1731 buvo Lietuvos jėzuitų provinciolu. Išsp. Faustus Praesulei sideus 1685.

2) Aleksandras (apie 1800 Vilkaviškio aps. — 1873 Prancūzijoje) 1831 sukilimo Lietuvos dalyvis, emigravęs Prancū-z'rjon.

Bogutiškės Švenčionėlių vi. yra didelis nupjauto kūgio pavidalo piliakalnis stačiais krantais. ‘Nei pylimų, nei griovių liekanų neišlikę. 1894 F. V. Pokrovskis tyrinėjo dalį piliakalnio ir storame kultūriniame sluogsnyje aptiko R. Lietuvos kultūrai būdingų radinių: kaulinių dirbinių, įvairiai ornamentuotos primityvios keramikos, molinių paplokščių skritulėlių su skylute arti briaunos ir kt.

Bohari (Buhari) Abu Abdallah al B. (810 —870) Bucharos persas, Mahometo padavimų rinkėjas ir redaktorius. Per 16 metu apkeliavęs Arabiją, Egiptą ir kitus Azijos kraštus ir surinkęs 600.000 padavimų, apie 840 Bucharoje atrinkęs iš jų 7275, kuriuos vienus tepripažino tikrus, iš jų surinko rinkinį Sah.ih, mahometonams padariusį kanoniškai reikšmingą. Išsp. Chr. Krehl 1862- -1868 (Recueil des traditions mohamétans par el Bokhari).

Juynboll Handbuch des islamisehen Geselzes 1909.

Bohatkevičius Aleksandras (1798 — 1831) Vilniaus universitete bibliografijos dėstytojas. Mokslus išėjęs Vilniaus universitete, prof. Grodeckio vadovaujamas ir remiamas, tapo universiteto bibliotekininko padėjėju, 1821 surašė bibliotekos dubletus, 1827 iš Kremenčiaus Vilniun pervežtas monetas, 1829 sausio mėn. literatūros fakultete ėmė skaityti bibliografijos kursą (1830 išsp. Rzecz o bibliografii powszechnej), bet 1830 susirgęs proto liga, paskaitas turėjo nutraukti.

Bohdan kelių XV—XVI a. Moldavijos valdovų vardas.

1) B. I apie 1348 įsteigė Moldavijos kunigaikštiją.

2) B. II (m. 1451) 1449 paveržė Moldavijos sostą iš D. L. K. Kazimiero Jogailai-čio seserėno Aleksandro II. 1450 Kazimiero Jogailaičio kariuomenė atėmė iš B. Chocimą ir XI 6 laimėjo kautynes ties Krosna. Po kelių mėnesių B. II buvo nužudytas Aleksandro II dėdės Petro Arono.

3) B. III Vienaki s valdė Moldaviją 1504—1517. Kariavo su Lenkija, Valakija, vengrais.

Bohdan Teodor (m. 1579), 1576 išrinktas kazokų hetmonu, netoli Perekopo sumušė Krymo totorius ir išvadavo visus vergus krikščionius. 1577 per Anatoliją pasiekė Sinopą ir Trapezundą, paskiau Moldavijoje žudė turkus ir armėnus. 1579 Batoro karo su Rusija metu jam talkininkavo ir paėmė Starodubą ir Russą.

Bohema (pr. bohème) bohemietis, čekų išeivis. Viduramžiais prancūzų taip buvo vadinami klajokliai čigonai, kuriuos tarė atklydusius iš Čekijos. Vėliau imta B. vadinti dažniausiai medžiagiškai neaprūpintą šviesuomenę: žurnalistus, rašytojus, menininkus, aktorius. Ta prasme B. terminas pradėjo įsivyrauti Prancūzijoje romantizmo gadynėje. B. vardas labai išpopuliarėjo po pasirodžiusių romanų: G. de Narvai — La bohème galante ir H. Murger —Scènes de la vie de B., iš kur operos: 1896 G. Puccini La Bohème ir 1897 Leoncavallo — La Bohême. B. gyvenimas pasireiškia didmiesčiuose, kur gausu inteligentiškų profesijų žmonių ir jie dažnai skurdžiai gyvena. B. žmonės renkasi kavinėse, restoranuose ir čia svarsto meno, politikos, kultūros klausimus. Paprastai B. būva opoziciškai nusiteikusi valdantiesiems. Lietuvos šviesuomenė nedaug tedavė B. atstovų. Būdingas B. atstovas tebuvo J. A. Herbačauskas.

J. Montorgueil H. Murger, romancier de la bohème 1929.

Bojhemia lotynintas Čekijos vardas, kilęs iš germanų Boiohaemum — bojų kraštas.

Bahemijos broliai, arba Moravijos broliai — tikybinė kryptis. Ž. Čekijos broliai.

Bohemijos miškas ž. Čekijos miškas.

Bohemijos, arba Čekijos, stiklas, tam tikra meninio kristalinio stiklo rūšis, vartojama dailesniems gludintiems indams, optikos stiklams, veidrodžiams ir kaikuriems chemijos aparatams gaminti. Jis gaminamas be švino ir yra visai bespalvis.

Bohemimdas I, Boemundas (apie 1056 1111) kunigaikštis Antiochijos Sirijoje. 1081 įveikė Bizantijos imperatorių Aleksandrą Kamneną ties Janina ir Arta Graikijoje. 1096—1098 buvo vienu iš kryžiaus karo vadų ir laimėjo sau Antiochiją. 1102—1108 Graikijoje laimėjo kelis mūšius prieš Bizantijos kariuomenę. Durazzo apsupime beveik visos savo kariuomenės nustojęs, grįžo į Apuliją, iš kurios prieš 1081 buvo atvykęs Graikijon.

Bojhinas, Boginiai bžk. tuoj į žiemryčius nuo Vidžių mstl., Breslaujos aps. vietovė. Prieš I pas. karą priklausė Zarasų aps.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5340-0=5340 wiki spaudos ženklai).