Puslapis:LE16.djvu/11

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Lietuva vardas eilės laikraščių, organi­ zacijų ir t.t. I. Laikraščiai: 1. žemaičių kunigų seminarijos klierikų 1883 Kaune leistas rankraštinis laikraštė­ lis, kuri redagavo ir daugiausia prirašyda­ vo A. Dambrauskas-Jakštas. Tarp kitų bendradarbių buvo M. Jurgaitis, J. Zieb- rys. Pasirodė 4 nr. Uždraudė seminarijos rektorius A. Baranauskas. 2. 1892 XII 6 — 1920 V 8 Čikagoj leistas tautinės krypties laikraštis, ligi 1918 VI ėjęs savaitraščiu, vėliau, ligi sustodamas, dienraščiu. Be to, kai prasidėjus I pas. ka­ rui buvo gautos pašto lengvatos, nuo 1914 VIII 6 prie L. leistas dienraštis Amerikos Lietuva, ėjęs ligi 1915 XII 1, kada red. J. Chmieliauskui perėjus dirbti j Kataliko redakciją ir sumažėjus personalui, dienraš­ tis sustojo. L . pradžios istorija buvo paini ir sunki. Iš Vištyčio vis. kilęs St. Rokošas (Ragaišis), pirkęs Nowe życie spaustuvę, lenkiškai leido Reform, kurią redaktoriai buvo pavertę grynai socialistine. Už šmeiž­ tus ir karikatūras Įpykusios lenkės išvaikė redaktorius ir sumaišė visą Rokošo spaus­ tuvę. A. Olšauskas pasiūlė leisti lietuvišką L.,ojred. - Joną Grinių. Rokošas bijojo Įsileisti socialistą J. Grinių, bet vėliau nu­ sileido. J. Grinius iš karto L. padarė so­ cialistiniu laikraščiu ir, nepatenkintas lei­ dėju, išsiuntinėjo prenumeratoriams laiš­ kučius, kad L. leidėjas .naujalenkis’ R o­ kosz visai prasiskolinęs ir jo spaustuvę bei siunčiamas prenumeratas perima skolinin­ kai. Kilus triukšmui, S. Rokošas spaustu­ vę už 500 dol. pardavė V. Žaliauskui, kuris teįmokėjo vos 200 dol. 1893 J. Grinius per­ kėlė dar neišpirkta spaustuvę į Bridgepor- tą. Rokošas teismo keliu atsiėmė spaustu­ vę ir išvijo leidėjus bei J. Grinių (sureda­ gavusį 12 nr.), o spaustuvę 1893 III par- davė P. Zakarevičiui ir S. Lelešiui, kurių pirmasis dirbo redakcijoj, o antrasis (be­ raštis darbininkas) rūpinosi laikraščio iš­ laikymu. Išleidę dar vienuolika numerių, leidėjai vėl pritrūko pinigų. Tada 1893 VI iš Rokošo spaustuvę perėmė Ant. Olšaus­ kas, susitaręs su S. Lelešiumi ir rinkėjais lenkais švaneku ir Sosnovskiu bendrai laikrašti išlaikyti. Gavęs naują kryptį, laik­ raštis įgavo skaitytojų pasitikėjimą ir jau po 8 mėn. buvo išmokėta Rokošui skola. Pasitraukus iš dalininkų lenkų rinkėjams, o vėliau ir Lelešiui, nuo 1901 ir oficialiai L. leidėju tapo vienas A. Olšauskas, išug­ dęs L. i rimtą ir įtakingą laikrašti, vėliau pasiekusi per 6000 egz. tiražo. Tik kai su­ bankrutavo jo bankas, Olšauskas turėjo 1917 VI laikraštį perduoti J. Bačiūnui su J. Pajausku. Nuo 1918 VI leidėju buvo Lithuanian Publishing Co. Perėmęs laik­ rašti, A. Olšauskas iš pradžių pats jį ir re­ dagavo, kol surado redaktorių — V. Ku­ dirkos rekomenduotą J. Adomaitį - šerną, atvykusį šiam reikalui iš Lietuvos ir pra­ dėjusį L. redaguoti nuo 1895 XII. Kai J. Adomaitis-Šernas dėl senatvės nebepajėgė redaktoriaus pareigų eiti, oficialiai jis pa­ liktas vyr. red., o nuo 1912 III faktinuoju red. buvo pakviestas Br. K . Balutis. 1919 VI Balučiui pasitraukus, L. red. buvo dar P. Norkus ir J. Gedminas. Be to, redak­ cijoj ilgiau ar trumpiau dar dirbo A. La­ bs, KI, Jurgelionis, F. Rakas, J. Laukys, K. Gineitis ir kt. Laikraštis visą laiką bu­ vo lietuviškos krypties, būręs apie save liberalius .tautiečius’, to meto vidurio sro­ vę. J. Adomaitis-Šernas įdėdavo ir socia­ listinių straipsnių, kurių nebebuvo prie Br. Balučio. Laikraštis išleido nemaža ir kny­ gų, žymiai prisidėdamas prie Amerikos lie­ tuvių švietimo. P. Jurgėla (red.), A. Olšauskas ir .Lietuva’ 1934. 3. Lietuvos vyriausybės oficiozinis dien­ raštis, ėjęs Kaune 1919 I — 1928 I 31 (vi­ so išleisti 2704 nr.) . Įsteigtas 1919 sausio mėn. pirmojoj pusėj, kai vyriausybė iš Vil­ niaus persikėlė i Kauną. Formaliai dien­ raštis buvo ministro pirmininko žinioj, ku­ ris skyrė ir vyr. redaktorius. Iš pradžių LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA ©1958 Juozo Kapočiaus Lietuvių Enciklopedijos Leidykla

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+4284-0=4284 wiki spaudos ženklai).