Puslapis:LE16.djvu/12

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

vyr. red. buvo Albinas Rimka, po jo dr. Vilius Gaigalaitis ir ilgesnį laiką Balys Sruoga (1921-23). 1923 trumpą laiką redagavo Matas Bagdonas ir Mykolas Biržiška. Krikščionių demokratų valdymo laikais vyr. red. buvo dr. Kazimieras Jokantas (1923-25) ir dr. Juozas Purickis (1925-26), liaudininkų bei socialdemokratų — Pranas Dailidė (1926), o po 1926 XII 17 perversmo — vėl trumpą laiką dr. K. Jokantas, o vėliau ligi galo M. Bagdonas. Redakcijoj yra dirbę A. Vienuolis-žukauskas, F. Kir-ša, Just. Strimaitis, Z. Kuzmickis, J. Ambrazevičius, V. Jocaitis, K. Baikštys, A. Gricius, J. V. Šlekys ir kt. Dienraštis uždarytas, kai tautininkai ėmė oficiozo vieton, leisti Lietuvos Aidą, jau partijos dienraštį. Labiausiai dienraštyje pasireiškęs politinės publicistikos talentas buvo Vygandas (J. Purickis). Prie dienraščio 1920-21 ėjo savaitinis literatūrinis priedas Sekmo-ji Diena, kurį redagavo F. Kirša, o nuo 1926 I ligi dienraščiui sustojant iliustruotas savaitinis priedas Iliustruotoji Lietuva, kurį redagavo Daumantas (Dzimidavi-čius) ir Z. Kuzmickis.

4. 1939 XI — 1941 X Brukline, N. Y., J. Tysliavos leistas ir redaguotas mėnesinis iliustruotas žurnalas. Redakcijos darbe talkino V. Bukšnaitis, T. Mažeika, V. Sirvydas, Pr. Lapienė ir kt. šalia aktualių informacijų, gausiai davė poezijos, beletristikos, istorinių straipsnių.

5. 1943-44 neperiodiškai ėjęs antinacinės rezistencijos leidinys (,lietuvių tautos laikraštis’). Leido įvairių krypčių Šiaulių visuomenės veikėjai. Pabrėžiant antpartinį Lietuvos laisvės siekimą, buvo pasirinktas ne tik senojo oficiozo vardas, bet ir antraštinė klišė buvo padaryta iš senosios L., tęsiami leidimo metai ir eilinė numeracija (pvz. 8 nr. žymėtas skliausteliuose 2712). Tiražas buvo nedidelis, ir tolimąsias krašto vietas leidinys retai kada pasiekdavo.

6. Lietuvos laisvės komiteto nuo antro 1952 pusmečio Naujorke neperiodiškai leistas politikos žurnalas. 1952 išėjo 2, 1953 — 1954 — 2, 1955 1, 1956 — 1 nr. Redakci-

,Lietuvos’ dienraščio redakcija, administracija ir ekspedicija 1924, minint penkerių metų sukaktį. Viduryje dienraščio red. dr. K. Jokantas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+2334-0=2334 wiki spaudos ženklai).