Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/136

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

rezo (1526—1585) parašytos, pavadinimas. 1592 ji buvo ir Vilniuje pirmą kartą išsp. (De institutione grammatica); antroj XVIII a. pusėje buvo Vilniuje išėję jos 17 leidimų. Dėl grynai atmintino būdo mokytis šios gramatikos taisyklių su ja kovojo XVI11 a. mokyklų reformatoriai ir piarai prieš ją būvio pastatę parašytą savo gramatiką.

Alvarez Quintero Serafinas (1871 — 1938) ir Joakimas (1873 —1944) broliai ispanų dramaturgai, rašę savo veikalus bendrai. Rinktiniai raštai išp. 1923.

Aivaro Corrado (g. 1895) italų rašytojas. Savo romanuose iškelia socialinius klausimus. 1940 gavo Italų akad. premiją. Išsp.:L’uomo nei labirinto 1926, Gente nei Aspnomonte 1930, Quasi una vita 1951 ir kt.

Aivensiebeno konvencija 1863 II 8 Rusijos ir Prūsijos pasirašyta sutartis, pavadinta Prūsijos įgaliotinio Aivensiebeno vardu. Prasidėjus tuo laiku Lenkijoje sukilimui, A. K. leido rusų kariuomenei persekioti sukilėlius Prūsijos teritorijoje, o vokiečiams Rusijos. Prancūzija ir Anglija pasinaudojusios A. K., kaltino Rusiją sulau žius 1815 Vienos kongreso taikos nuostatus. Sutartis nebuvo ratifikuota, kadangi Rusija bijojo, kad vokiečiai, užėmę dalį Lenkijos teritorijos, mėgins ten ir pasilikti. šia sutartimi Bismarckas suardė 1850 pabaigoje sudarytą Prancūzijos — Rusijos sąjungą ir užsitikrino Rusijos neutralumą per austrų—prūsų 1866 ir prancūzų—prūsų 1870—1871 karą.

Alveoia (lot.) plaučių pūslelė.

Alvitas Vilkaviškio aps. bžnk., 12 km nuo Vilkaviškio. Prie Širvintos upės, ežero ir Vilkaviškio—Virbalio plento. Seniau Pa-širvintys. Pirma bažnyčia statyta 1617 ta sąlyga, kad A. klebonas turįs lietuviškai mokėti. Nauja mūro bažnyčia 1804. 1944

rugpiūčlo mėn. čia apsistojus karo frontui, A. visiškai sudegė, o 1944 VIII 28 vokiečiai bažnyčią iš pamatų išsprogdino.

Alvitas Alvito vi. Vilkaviškio aps. ež. Širvintos (šešupės) baseine, 30,9 ha. čia karpiai taip aklimatizavosi, jog ir patys veisiasi. Alžiras (Algerie,) š. Afrikos Prancūzijos kolonija, 5(5.000 km2, kartu su Pietų Teritorija 2.195.000 km^. Aukštų kalnų ir piOKsčiaKamių Kraštas, pietų daiyje pereinąs į banarą. Klimatas i pietus karštesnis ir sausesnis. Aukštumose žiemą kartais iškrinta sniego. Daugelyje vietų tenka drėkinti dirbtinu budu. Pereinamojoje zonoje vyrauja stepės. Rytiniuose kainuose nemaža musko, kur daugiausia auga kamščio ązuoiai, eukaliptai, pusys, kearai, kadugiai ir kt. Prancūzų valdžioje žemės ūkis ir krašto ekonominis gyvenimas pakilo. Peikes nusausintos, sausos vietos drėkinamos, tiesiami geiezmkenai ir auto keliai. % visų gyventojų verčiasi žemės ūkiu. Auginami kviečiai, miežiai, kukurūzai, avižos, rugiai. Vynuogėmis apsodinama apie 2000 Km^. Arabai augina alyvos medelius, veisiama fygų, citrinų, migdolų, abrikosų ir kt. Pietuose auga daktilių palmes. Pietinėse stepėse auginama avių, ožkų, galvijų, asilų, kupranugarių, asilėnų. Randama cinko, geležies rūdos ir kt. Visame A. apie 9 imi. gyventojų (1950), kurių daugumas berberai. Arabų klajoklių daugiausia yra pietų dalyje. Pakrančių miestuose daugiausia maurų, yra ir turkų ir iš Sudano atsikėlusių negrų. Europiečių yra a. 10%. Administraciniai A. yra padalintas į Alžiro, Orano ir Konstantinos departamentus. Prancūzija okupavo A. 1850. 1870 prancūzų — prūsų karo metu A. sukilo ir valdžia jau buvo sukilėlių rankose. 1871 sukilimas buvo numalšintas. I ir II Pasaulinių karų metu gyventojai būvio Prancūzijai lojalūs. 1942 JAV ir D. Britanijos kariuomenė išsikėlė A. Prancūzija valdo A . kaip Prancūzijos dalį ir siekia ją visiškai suprancūzinti.

G. Esąuer Histoire de l’Algerie 1950; H. J. Liebes-nj The Governement of French North Afrika 1943.

Alžiras to paties vardo departamento adm. centras, š. vak. Afrikos uostas.

500.000 gyv. (1950). Įst. X a. XVI—XVII a. garsėjo kaip piratų lizdas. Yra prancūzų ir arabų aukštosios mokyklos. A. departamentas apima 55.000 km2.

AM cheminis ženklas elemento ame-ricis.

A. M. sutrumpintas pažymėjimas mokslo laipsnio — artium magister.

Amabile (it.) muzikoje reiškia — maloniai (tarp andante ir adagio).

Amadeus (1845—1890) karaliaus Viktoro Emanuelio II sūnus, Aostos hercogas. 1870 Ispanijos kortesų 'išrinktas karaliumi, 1873 buvo priverstas sosto atsisakyti.

Amadeus Lake vakarų Australijos ež., 7000 km2, 160 km ilgio.. Aplinkui sūrios pelkės.

Amager Danijos sala prie Kopenhagos, 65 km2, 151.000 gyv.

Alvitas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4712-0=4712 wiki spaudos ženklai).