Puslapis:LE01.djvu/182

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Rymo Katalikų. 1921-1953 veikė Londono Lietuvių Pašalpinė Draugija (a. 400 narių). 1915 įkurta moterų savišalpos šv.Onos dr. Dar veikė 1898 įk. Susivienijimas Lietuvių Anglijoje (netrukus žlugęs), 1899 dr. J. Bagdono įkurta šviesa (1902 sunyko), 1901-1902 Kooperatyviška Draugystė Lietuva, 1907-1910 Lietuvių Dr. Aušra Londone, 1907 įkurtas Kalėdų Klubas, 1907 šv. Cecilijos muzikos dr., 1910—1917, turėjusi savo kepyklą, Lietuvių Kooperatyviška Dr. Birutė, 1910 įsteigtas Londono Lietuvių Klubas (vėliau Socialinis ir Sporto Klubas), turįs savus namus, 1914 Lietuvių Darbininkų ir Darbininkių Dr. (1916 Vytauto D. L. K. Pašalpinė Dr.), 1914-1937 šv. Vincento Dr., 1910—1946 kultūrinė Dr. Rūta, 1924-1939 šv. Kazimiero Sporto Klubas, kurio nariai dalyvavo 1938 Lietuvos sporto olimpiadoje. Organizacijų veiklai apjungti 1932 įst. Londono Lietuvių Federacija, o Manchesterio lietuviai įstėigė Vidurinės Anglijos Lietuvių Tarybą, Škotijos lietuviai — Škotijos Lietuvių Tarybą. 1938 VII 30-31 Glasgowe įvyko visos D. Britanijos Lietuvių Seimas, įkūręs D. Britanijos Lietuvių Tarybą. O ši 1946 VII 13-14 sušaukė Londone lietuvių kongresą, kuriame dalyvavo 37 organizacijų .atstovai. Apie tą laiką senąją emigraciją žymiai papildę tremtiniai susiorganizavo į D. Britanijos Liet. Sąjungą, kuri Londone turi savo namus. 1948 V ji turėjo 75 skyrius, bet 1953 teliko a. 50 sk. su a. 1400 narių. Aktyvesni skyriai Birminghame, Bradfor-de, Derby, Halifaxe, Leedse, Lowtone, Man-chestery (turi savo namus), Nottinghame, Wolverhamptone. 1951 suorganizuota D. Britanijos Lietuvių Bendruomenė, prie kurios prisidėjo daugumas lietuviškų organizacijų.

Spauda. Anksčiau visa lietuvių spauda koncentravosi Škotijoje, kur lietu- viai buvo gausiau susispietę. 1935 Londono šv. Kazimiero Klubas leido rotatorium lietuviškai ir angliškai Apžvalgą. Tremtiniai 1947 įsteigė Londone savaitraštį Britanijos Lietuvį, nuo 1953 virtusį ne vien A., bet apskritai Europos lietuvių organu. Nuo 1950 Birminghame neperiodiškai eina Krivūlė.

Tautinis ryšys su Lietu-v a. Lietuvių padėtis A. niekada nebuvo lengva. Pradžioje buvo paprasti darbininkai, kurių kiti geriau įsikūrę metėsi į amatus (daugiausia siuvyklas), šviesuomenės stoka trukdė ir kultūrinio darbo plėtimąsi. Bet ryšiai su Lietuva niekados nenu-trūkdavo. 1914 XI 8 Londone įkurtas Lietuvos Aukuras nukentėjusiems nuo karo lietuviams šelpti surinko daugiau kaip 611 svarų. 1916 lėšomis ir savo dalyvavimu parėmė Londone įvykusią lietuvių veikėjų konferenciją. Po I Pasaulinio karo Londono lietuviai suorganizavo didelę manifestaciją, reikalaudami D. Britainijos vyriausybę pripažinti Lietuvą de jure. II Pasaulinio karo metu veikliai padėjo Lietuvos pasiuntinybei vesti teisinę kovą su pasireiškusiomis sunkenybėmis.

Kultūrinė veikla. (Nuo 1905 Londono lietuvius mokė lietuviškai skaityti ir rašyti kun. K. J. Matulaitis. Jis įkūrė ir pirmą bibliotekėlę. Vėliau sekmadieniais jis organizavo pasikalbėjimus mokslo ir kt. klausimais. Ilgai veikė Londono šeštadienio mokykla. Atvykę Anglijan tremtiniai visose kolonijose lorgan'izuodavo chorus, vaidintojų ir tautinių šokių grupes. 1950 Londone įsikūrė Lietuvių Meno Sambūris, per dvejus metus pastatęs 9 veikalus ir dalyvavęs a. 40 Viešų minėjimų.

Religinis gyvenimas. Pradžioje būta vienoje parapijoje su lenkais. Bet jau 1896 atostogų atvykusio kun. T. Banaičio paraginti ir vėliau dr. J. Bagdono padedami landoniečiai pradėjo rūpintis savo nuolatiniu kunigu. 1900 atvyko kun. B. šlamas. Pirmojoje lietuvių bažnyčioje pirmukart pamaldos įvyko 1902 III 30. 1905-1930 klebonu buvo kun. K. J. Matulaitis, 1912 pastatęs naują bažnyčią. Po jo su pertraukomis klebonu buvo marijonas kun. K. A. Matulaitis (ir 1953), kurį protarpiais pakeisdavo marijonai: V. Mažonas, A. Petrauskas, K. Zajančkauskas, J. Sake-vičius. Manchesterio lietuviai ligi 1934 turėjo savo bažnyčią drauge su lenkais ir ukrainiečiais, bet dėl skolų jos neteko. Ten veikė kun. V. Slavynas, J. Norbutas, A. Sidaravičius, A. Straškūnas. I. Bagdonas ¡Parapija ir Kunigas Į Atsiszaukimas j Londono Lietuvius | 1901; K. A. Matulaitis Londono lietuviai 1939; (”) Londono lietuvių bažnyčios auksinis jubiliejus 1952.

Londono lietuvių bažnyčia

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 100% (+4539-4=4535 wiki spaudos ženklai).