Puslapis:LE01.djvu/208

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

čionybė įvedė paprotį A. vartoti kryžius, kuriais išskiriamos krikščionių laidojimo vietos. Senųjų A. parašai suteikia medžiagos ir istorijai. A. tyrinėjami ir kaip liaudies meno kūriniai.

Antkaulis (perioseteum) anatomijoje dengiąs iš oro kaulą jungiamojo audinio apvalkalėlis.

Antkremzlė (perichondrium) dengiąs iš oro kremzlę skaidulingo jungiamojo audinio apvalkalėlis.

Antoeianas (gr.) žiedų ląstelėse ištirpusi mėlyna arba raudona dažomoji medžiaga.

Ahtofagasta Chilės (ligi 1884 Bolivijos) P. Amerikoje provincija, 123.274 km2,

201.000 gyv. (1951). Anduose Minja ugnikalnis. Salietros kasyklose randama vario ir sidabro. Miestai Antofagasta, Toeopilla, Taltal.

Antofilitas amfibolų grupės mineralas. Rombinės sistemos kristalas.

Antoine Andrius (1858—1943) prancūzų režisierius, eksperimentinio teatro pradininkas. 1887 įst. Paryžiuje Theatre Libre, 1904—1907 Theatre Antoime direktorius,

1906—1914 Odeono direktorius. Išsp.: Mes souvenirs sur le Theatre Libre 1921, Mes souvenirs sur le Theatre A. 1928.

Antokolskis Morkus (Morduchas) (1843 X 21 Vilniuje — 1902 VI 26 Petrapilyje) skulptorius, 1871 už Jono žiauriojo statulą gavo Petrapilio meno akad. akademiko vardą. Paskiau daugiausia gyvendamas Paryžiuje sukūrė eilę skulptūrų iš rusų istorijos ir kt. temomis (Mirštąs Sokratas, Mefistofelis, Ermak). Jo projektu Vilniuje buvo pastatytas Kotrynos II paminklas.

Antologija (gr. gėlių rinkinys) būdingų literatūros dalykų, prozos ir poezijos, įvairių autorių rinkinys. Pirmoji graikų poezijos A. buvo sudaryta Meleagro II a. pr. Kr. Kai kurios lietuviškos A.: L. Giros Lietuva pavasarį, vasarą ir rudenį 1920, Sveika Nepriklausomoji 1928, Mūsų Tėvynė 1930, šventoji Lietuva 1930, Binkio Vainikai 1921, Antrieji Vainikai 1936, Tysliavos Sūduva 1924, Kubilevičiaus-Kubiliaus Pirmas dešimtmetis 1929, S. Miglino Motina 1932, Mūsų Vilniaus poezija ,1932, A. Ty-ruol'io Marijos žiediai 1933, J. Laurinaičio Laisvės keliais 1934, K. Papečkio Prisikėlusi Lietuva 1939, K. Bradūno Žemė 1951, A. Vaičiulaičio ir J. Aisčio Lietuvių poezijos antologija 1952. Be to svetimomis kalbomis: H. Engert Aus litauischen Dich-tung 1935 (21948), P. Lapienė EI litovo po-ezio 1939, W. Abramowicz Wybor najmlod-szej poezji litewsk'iej 1936, S. Jablonskia Poezja odradzającej się Lltwy 1911, A. Wi-chert-Kajruksztisowa Antologja poezji li-tewskiej 1939, I. Kisinas Antologija sel ha siphrut halitait 1932. Antonello da Messina (a. 1444—1493) italų tapytojas, pirmas susipažinęs su Van Dyck aliejinės tapybos technika, pradėjo ją taikinti Italijoje ir juo pasekė ir kit'i tapytojai. ši nauja aliejinės tapybos technika įgalino kurti naujas estetines vertybes.

Antoinenko-Davidovič Borisas (g. 1899) ukrainiečių rašytojas, autorius Paporošeni silueti, Licari absurdu, Zemleju ukrains-koju ir kt.

Antoneseu Jon (1882—1946) rumunų maršalas ir 1940 diktatorius. Privertė Rumunijos karalių Karolį II atsisakyti sosto savo sūnaus Mykolo naudai. 1940 XI Rumunija įėjo į Ašies valstybių sąjungą ir 1941 VI 22 paskelbė sovietams karą. 1944 karalius Mykolas nuvertė diktatorių A., atidavė į teismą, kuris jį nuteisė mirti.

Antonevičius 1) (m. 1863 V 8) už Konarskio bylą iš Lietuvos ištremtas į Kaukazą, ten prievarta atiduotas į rusų kariuomenę, tarnavo karininku. 1863 sukilimo metu grįžo į Lietuvą, stojo į Serakauskio būrį ir vadovaudamas 4 batalionui žuvo kautynėse ties Biržais.

2) Liudvikas lietuvių veikėjas Petrapilyje, vienas Petrapilio lietuvių labdarių draugijos steigėjų 1892. Paliko tos draugijos kūrimosi istorijos rankraštį.

AntoniajJM) Silvio (1540—1603) kardinolas, teologas ir humanistas, dalyvavo sustatant Romos katekizmą, leidžiant Mar-tyrologium Romanum. Parašė Tre libri della educazione christiana dei figliuoli.

Antonides van der Goes Jonas (1647 — 1684) olandų poetas, eilėraščiais kovojęs už Olandijos laisvę — De Ii stroom 1671 ir kt.

Antonievvicz 1) Boloz Karolis (1807 XI 6 — 1852 X 13) lenkų rašytojas, 1839 stojo į jėzuitus. Pamokslininkas ir religinis poetas: Kazania 21893, Zbior poezyi 1899. Jo asketinių raštų išversta liet.: 1854 szw. Izydorius Artojas (išv. V. Juzumas), Trumpi pamokinimai ir rodos 1861 (1874), Kryžiaus kelias .1912 (išv. P. Malakauskis). Eilėraščius vertė M. Gustaitis, M. šeižys ir kiti.

2) Vladimiras (g. 1893 VII 15) lenkų archeologas, Varšuvos univ. prof. Wiadomosci Archeologiczne red. Išsp. Pra-dzieje ziem Polskicn 1927, Archeologja Polski 1929, Czasy przedhistoryczne i wczesnodziejowe Ziem'i Wilenskiej 1930 ir kita.

Antonimai obuoliai ž. Obelis.

Antonimus (1389 — 1459) domininkonas, šventasis (šventė V 10), Florencijos arkivyskupas, vienuolijos reformatorius, moralistas; kovojo su Medičiais.

Antoninus Pius (86—161) nuo 138 Kr. g. Romos imperatorius.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5062-0=5062 wiki spaudos ženklai).