Puslapis:LE01.djvu/221

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Kanto nustatytas terminas. Jam priešingybė — apriorinis.

Apostol Prano Skorynos 1525 Vilniuje išspausdinta knyga. Pirmoji iš viso knyga Lietuvoje išspausdinta. Ją Skoryna pats spausdino savo įtaisytoje spaustuvėje Vilniaus burmistro Jokūbo Babičiaus namuose, ne Jokūbo Babičiaus spaustuvėje, kaip kartais buvo tvirtinama.

P. V. Vladimirov Doktor P. Skoryna 1888;

W. Abramowicz Cztery wieki drukarstvva w Wilnie 1925.

Apostol (m. 1911) 1903—1911 vadovavęs Makedonijos sukilėlių būriams, laisvės kovotojas prieš turkus. Vieno savo bendrininkų išduotas, turkų buvo nužudytas.

Apostol Danila (1658 — 1734) Ukrainos kazokų etmonas, Mazepos priešas. Suimtas ir išsiųstas į Maskvą, iš ten pabėgo į Ukrainą. Dalyvavo 1693, 1696 ir 1697 kazokų žygiuose prieš turkus ir totorius. 1703 talkininkavo rusams karuose su švedais Lenkijoje ir 1706 Lietuvoje. Sumuštas ties Klecku grįžo Ukrainon. Mazepai perėjus švedų pusėn, pripažino etmono Skoropads-kio valdžią. Po keliolikos metų kartu su kitais ukrainiečių atstovais reikalavo iš caro Petro I Ukrainai laisvesnio režimo. Rusų suimtas. 1725 Kotrynos I paleistas. 1727 X 1 kazokų apšauktas etmonu. Juo būdamas išgavo kazokams įvairių lengvatų.

Apostrofa (gr.) retorinė figūra, kuria kreipiamasi į nesantį asmenį ar daiktą. Dažnai vartojama poezijoje ir prakalbose. Tipingų A. galima rasti Biblijoje, Demos-teno, Cicerono kalbose ir įvairių vėlesnių rašytojų veikaluose.

Apostrofas (gr.) ženklas ’, statomas eilutės viršuje pažymėti praleistai žodyje balsei. Plačiai vartojamas ypač romanų kalbose, pvz. kai kurioms pavardėms rašyti — D’Annunzio, D’Amicis ir pan.

Apoteozė (gr.) žmogaus sudievinimas. Senovės asiriečių, egiptiečių, persų, taip pat graikų ir romėnų žymiausieji žmonės buvo garbinami kaip herojai arba pusdieviai. Vėliau dieviška pagarba tokiems žmonėms dar gyviems buvo teikiama, šiam įpročiui paplitus, A. virto tik išreiškimu pagarbos tam tikram asmeniui. A. plačiai reiškėsi graikų ir romėnų mene, kuris vaizdavo sudievinto asmens pakilimą dangun, pvz. I a. pr. Kr. Archelajo sukurta Homero A. saugoma Britanijos muzėjuje Londone.

Appasionato (it.) muzikoje reiškia aistringai, jausmingai.

Appel Karolis (1857—1930) lenkų kalbininkas, Varšuvos laisvosios aukšt. mokyklos prof., dirbęs daugiausia bendrosios kalbotyros srityje: Język i spoleczenstwo 1908, Rozwoj mowy 1912 ir kt.

Appendicitis (lot.)aklosios žarrnos kirmino pavidalo atžalos (append'ixo) uždegimas. Uždegimo procesas dažnai apima ir pačią akląją žarną. Aštrusis A. gali sudaryti pilvo erdvėje pavojingą žmogaus gyvybei pūlinį, ypačiai, kada tas pūlinys plinta po visą pilvo tuštumą ir sukelia bendrą peritonitą. Ir aštrusis, ir chroniškas A. gydomi operacijos būdu.

Appenzel š. r. Šveicarijos kantonas, 420 km2 ploto. Gyventojai verčiasi gyvulininkyste. Aukšč. viršūnė Sentis 2500 m. Didžiausias mst. St. Gallen t.a. 50.000 gyv.).

Appert Pranas (1750—1840) pirmas išradęs būdą maistui konservuoti. Už šį išradimą iš Napoleono I gavo 12.000 fr. premiją.

Appia Adolphe (1862—1928) šveicarų teatro teoretikas, režisūros, vaidybos ir ypač sceninės erdvės sprendimo (šviesos vaidmens) klausimais. Jo idėjos turėjo didelės įtakos XX a. teatriniams eksperimentams. Išsp. Mise en scene du Drame Wag-nerien 1895, Musik und Inszenierung 1899, L’oeuvre d’art vivant 1921 ir kt.

Appiani Andrius (1754—1817) italas, Napoleono rūmų tapytojas; aliejiniais ai fresco paveikslais papuošęs Milano pilį ir kt.

Appianos iš Aleksandrijos II a. Kr. g. graikų istorikas, gyvenęs Aleksandrijoje, paskiau Romoje. Graikiškai parašė Romos istoriją, kurios teišliko 10 knygų (iš 24). Išsp. L. Mendelsohn 1879—1881.

Appia via (Via Appia) vienas seniausių Italijos grįstų vieškelių, 313 pr. Kr. nutiestas cenzoriaus Appiaus Claudiaus įsakymu. Veda iš Romos į Kapuą ir laikomas Vienu žymiausių romėnų kelių statybos pavyzdžių.

Applegarth Robertas (1834—1924) anglų profesinių sąjungų veikėjas, nustatęs jų veikimo linkmę.

Appleton Edvardas Viktoras (g.

1892 IX 6) anglų fizikas, radijo telegrafo specialistas. 1924-1936 Londono univ. eksp. fizikos prof., nuo 1937 Cambridge univ. prof. 'ir Karališkosios Draugijos narys. 1947 gavo Nobelio fizikos premiją.

Applicatura (it.) pirštų parinkimas griežiant instrumentais.

Appomattox Court House JAV Virginijos faktorija, kurioje JAV civilinio karo metu 1865 IV 9 pietiečių vadas gen. Lee E. V. Appleton

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4741-0=4741 wiki spaudos ženklai).