Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/33

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis buvo peržiūrėtas

gyvybė ir mirtis ar neturtingumas ir turtingumas.

Adige (sen. Athesis, vok. Etsch) Lombardijos upė, Adrijos jūros intakas, 410 km ilgio. Baseino plotas 14.000 km2, vid. debitas 220 m3/sek.

Adyge čerkesų gentis š. Kaukaze, a. 90.000 gyv. (1940). VI a. priėmė krikščionybę, XVI a. persimetė į mahometonų tikėjimą.

Adynamia (gr.) bendras kūno bejėgiš­kumas.

Ad infinitum (lot.) nutęsti ligi begaly­bės.

Adinoliai (gr.) rago pavidalo šviesios, nuo kontakto sukietėjusios padermės (kvarcas su albitu).

Adipininė rūgštis (C6H10O4 arba COOH(CH2)4COOH)[1] dvibazė organinė rūgštis, kurios pasidaro oksidinant riebalus azo­tine rūgštimi. Iš jos gaminamas dirbtinis Nylon pluoštas.

Adirondakai, Adirondacks, š. New Yorko valst. kalnynas. Aukšč. viršūnė Mount Marcy 1603 m. Iš A. išteka Hudsono ir Au Sable upės.

Adirondako Parkas, Adirondack State Forest Preserve, New Yorko valst. miško rezervatas; 2 159 795 akrų ploto.

Adis Abeba, Addis Ababa, Etiopijos sostinė, 2424 m aukščiau jūros paviršiaus; 250 000 gyv. (1950; 50 000 — 1910).Glžk. į prancūzų Džibuti uostą. Italų okupuotas 1938, britų išlaisvintas 1941 IV 6. Kavos, medvilnės, aukso, odų, bananų, ir kt pre­kybos centras. Koptų abunos rezidencija.

Adiudicatio (lot.) nuosavybės teisės daiktui pripažinimas ir jos perkėlimas teismo keliu.

Adjunktas (lot.) padėjėjas, bendradar­bis tarnyboje; adjunktas profesorius ar­ba akademikas — jaunesniojo profeso­riaus titulas, dabar dažniausiai vad. eks­tra ordinariniu prof.

Adjutantas (lot. adjutans — padedąs), karininkas, kuris padeda kariuomenės dalies vadui, štabo arba įstaigos viršininkui susirašinėti rikiuotės srityje. Atskirose kariuomenės dalyse A. vadovauja raštininkų ir muzikantų komandoms.

Adler 1) Alfredas (1870— 1937) pir­ma Freudo šalininkas, vėliau sukūręs sa­vo mokyklą, žinomą individualinės psicho­logijos vardu. Mažindamas libido sexualis vaidmenį, jis ypač pabrėžia ego (aš) jaus­mą. Studijavo menkavertybės kompleksą ir ieškojo kelių jam nuveikti. 1914—1935 red. Internat. Ztschr. fuer Individual Psychologie. Išsp.: Ueber den nervoesen Charakter 41930, Menschenkenntnis 1930.

2) Fridrichas (g. 1879) Austrijos socialdemokratų partijos įkūrėjo A. Vik­toro sūnus, Austrijos s. d. partijos lyderis, socialistinio darbininkų internacionalo sekretorius. 1907 — 1911 priv. docentas Zuericho univ. teorinės fizikos katedroj. 1910 — 1911 Šveicarijoje redagavo Volks­recht. Metęs mokslinę karjerą, nuėjo į politinį darbą. 1914 — 1916 Austrijos s. d. partijos sekretorius. 1916 X 21 Vienos ka­vinėj revolverio šūviais nukovė Austrijos ministerį pirmininką Stuergkhą. Nuteistas mirti; bausmė pakeista 18 metų kalėji­mu; 1918 revoliucija išlaisvino. A. vado­vavo Austrijos revoliucijai. 1923, susikū­rus socialistiniam darbininkų internacio­nalui, išrinktas jo generaliniu sekreto­rium. Redagavo Kampf. Išsp.: Vor dem Ausnahmegericht 1919, Die Erneuerung der Internationale, Aufsaetze aus der Kriegszeit 1919, Marxismus und Naturwissenschaft 1925 ir kt.

3) Jurgis (1863— 1908) vokiečių ekonomistas ir ūkio istorikas. Išsp.: Ge­schichte des Sozialismus u. Komunismus 1899, Geschichte der sozialpol. Arbeiterbewegung in Deutschland 1885 ir kt.

4) Maksas (1873 — 1937) sociologas, socialistas filosofas. Marx-Studien leidėjas (kartu su Hilferdingu). Išsp. Sociologisches in Kants Erkenntniskritik 1924; Kampf 'd. geistigen Arbeiter 1920; Der So­ zialismus und die Intellektuellen 1923; Lehrb. d. materialistischen Geschichtsauffasung, I 1930.

5) Viktoras (1852 — 1918) Austrijos politikas. Organizavo socialdemokrtų partiją, visą amžių vodovavo jai ir Austrijos darbininkų judėjimui. Įst. Gleichheit ir Arbeiterzeitung. Aktyviai dalyvavo visuo­se socialistinio internacionalo kongresuose. Išsp.: Aufsaetze, Reden u. Briefe 1922 — 1928.

Ad libitum (lot.) kiek norima.

Ad Lumen Eichstaetto Vokietijoje ku­nigų seminarijos lietuvių alumnų neperiodinis leidinys, 1946 atmuštas rotato­rium. Tepasirodė vienas Nr.

Ad maiorem Dei gloriam (lot.) dides­ nei Dievo garbei, šis posakis pirmą kartą pažymėtas Tridento susirinkimo kanonuo­se ir dekretuose.

Ad Meliorem Akademinio Skautų Sąjū­džio rotatorinis biuletenis V. Gvido redaguojamas 1952 Chicagoje.

Admetas (gr. — os) legendinis graikų ka­ralius, Alkesos vyras.

Admetė Graikų mitologijoje deivės He­ros šventikė.

Administracija. Administruoti kurį nors reikalą arba reikalų kompleksą reiškia valdyti, tvarkyti atitinkamą objektą, da­ryti visa tai, kas sudaro atitinkamo reika­lo arba reikalų komplekso aprūpinimą, tiek jam išsaugoti, tiek tikslui pasiekti, šia prasme galima kalbėti apie bet kurio atskiro reikalo, bet kurios atskiros įstai­gos ar įmonės A. ir taip pat apie didelių

  1. LE klaidingai išspausdinta: COOH).(CH2)4COOH)

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Laima Kuzmickaitė – autorius ir redaktorius – 75% (+5359-97=5262 wiki spaudos ženklai).
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 25% (+1797-1=1796 wiki spaudos ženklai).
  • Arūnas Pabedinskas – redaktorius – 1% (+84-1=83 wiki spaudos ženklai).
  • Aurimas Rapečka – redaktorius – 0% (+0-14=-14 wiki spaudos ženklai).