Puslapis:LE01.djvu/341

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis buvo peržiūrėtas

nustatė prieš jį visigotus, kurie jį Barсelonoje, Ispanijoje, nužudė.

Ataumazija (gr.) stoikų gyvenimo išmintis nieku nesistebėti. Atavizmas (lot. Atavus — protėvis) biologijoje vartojamas terminas pažymėti faktui, kad kartais žmoguje ar gyvulyje pasirodo savybės, kurių neturėjo tėvai, bet turėjo artimesnieji ar tolimesnieji protėviai. Kartais šis terminas vartojamas pažymėti grįžimui prie ankstyvesniojo tipo. Vienais atvejais A. gali būti išaiškintas M endelio faktorių rekombinacija, kitais jis yra sutrukdyto vystymosi rezultatas.

Atbara ar. Bahr ei Aswad, šen. Astabar. 1) Paskutinysis Nilo žemupio intakas 1120 km ilgio. Įteka Nilan ties ei Damar.

2) A. mst. santakoje Atbaros su Nilu. 42.000 gyv. (1949).

Ateha didžiausioji sala Aleutų salų virtinėje Didžiajame vandenyne tarp Aliaskos ir Kamčatkos. 1743 rusų buvo užimta ir 1867 jų parduota JAV.

Ate graikų mitologijos deivė, anksčiau laikyta priežastimi įvairių žmonių daromų nusikaltimų, o vėliau prilyginta Nemezidei, taigi baudžianti nusikaltėlius.

Atebrinas sintetiniai vaistai nuo maliarijos.

Ateistas ateizmo šalininkas.

Ateities Aidai neperiodinis Marijampolės ateitininkų laikraštis, ėjęs nuo 1921 Marijampolėje.

Ateities Keliu 1) 1946 — 1949 Vokietijoje leistas visuomeninės minties (socialdem okratų) laikraštis, pradžioje spausdintas rotatoriumi, paskiau spaustuvėje.

2) 1946 — 1947 Scheinfeldo Vokietijoje ateitininkų leidinys, redaguotas Jono Navicko.

Ateities Spinduliai 1) literatūros, m okslo ir visuomenės mėnesinis moksleivių ateitininkų laikraštis, ėjęs 1916 X—1917 IX 1 Petrapilyje (N.l —12) ir 1917 X — 1918 V Voroneže Rusijoje ON. 13—20). Redaktoriumi rašėsi Liudas (Noreika, bet redakcija buvo kolektyvinė. Joje įvairiu laiku dalyvavo P. Karvelis, M. Krupavičius, P. Butėnas, S. Dabušis, Galdikaitė.

2) Mėnesinis jaunesniųjų moksleivių žurnalas, nuo 1929 XII 20 ėjęs Kaune. Įsteigėjas ir redaktorius-leidėjas Juozas Keliuotis. Nuo 1932 ligi 1940 V faktiškas red. Bern. Brazdžionis.

3) Moksleivių ateitininkų sąjungos leidinys, 1947—1948 rotatoriumi leistas Hanau stovykloje Vokietijoje. Red. A . Baužinskaitė.

Ateities Spindulėlis Šiaulių ateitininkų šapirografuotas laikraštėlis, ėjęs 1925-1926.

Ateities Spindulys 1925—1926 ėjęs Seinų ateitininkų kuopos laikraštėlis.

Ateities žiedai 1919 Šiauliuose ėjęs ateitininkų laikraštėlis. Red. Jonas Grinius.

Ateities Žiedas 1925 ėjęs šapirografuotas Šiaulių ateitininkų laikraštėlis. Redagavo Kostas Korsakas.

Ateitininkai lietuvių mokslus einančios katalikiškos jaunuomenės ir iš jos išaugusių sendraugių organizacija turinti šūkiu „V isa atnaujinti Kristuje” , tarnaujant Dievui ir Tėvynei. Pirmasis A. veiklos baras yra jaunimas, siekiant: a. ruošti moksleivius veikliais darbininkais lietuvių tautos ir žmonijos gyvenimui atnaujinti Kristuje, b. auklėti juos pilnutinėmis asmenybėmis, turinčiomis išlavintą protą, tvirtą būdą, jautrią širdį. Katalikiškumas ir tautiškumas yra pagrindiniai A. principai. 'Neneigdami nei prigimties, nei kultūros, A. jas palenkia religijai, laikydami Kristų viso gyvenimo centru. Atmesdami kitas tautybes niekinantį nacionalizmą ir apskritai tautybę nuvertinantį kosmopolitizmą, A. skelbia patriotizmą krikščioniška dorybe ir tiki katalikiškumą suteiksiant lietuviškumui didesnio kilnumo ir atsparumo. Ruošdami savo narius visuomeniniame gyvenime vadovautis laisvės, meilės, lygybės ir solidarumo principais, A. neriša savęs su jokia politine partija. A . yra katalikiškosios akcijos vienetas. Sąmonindamiesi krikščionybės idealus, A. siekia aktyviai reikštis savo laike pažangos veiksniu pagal St. Šalkauskio reikalavimą „mokėti pajusti gyviausius momento reikalavimus ir pasielgti kaip principai reikalauja” . Tai ir atspindi A. istoriją.

Istorija. Kadangi A. vardas eina nuo 1911 pradžioje Kaune pradėjusio eiti Ateities žurnalo, todėl griežta prasme A. savo istoriją pradeda tik nuo jos pasirodymo. Be to, ligi I Pasaulinio karo A. buvo vadinami tik vidurinių (gimnazijų ir žemesnių už jas) mokyklų moksleiviai. Tačiau istorinėmis versmėmis A. laiko pirmąsias Vak. Europoje įsikūrusias lietuvių katalikų studentų organizacijas: 1899 Friburgo univ. įsikūrusią draugiją Rūtą ir 1909 Louvaine Belgijoje susiorganizavusią Lietuvą. 1910 II 19 Louvaine buvo sudaryta pirmoji Lietuvių Katalikų Studentų Sąjungos Valdyba iš Galdiko, Kuraičio, Maliauskio ir Viskantos. 1911 VII 15 buvo išrinkta nauja valdyba iš P. Dovydaičio, E. Draugelio ir Kauno, studijavusių Rusijos univ. Kan. P . Dogelio pasiūlytas vardas yra kilęs iš Ateities žurnalo, kurio pirmasis N., ranka rašytas, pasirodė Kaune 1910 IX, visas paruoštas VI kl. gimnazisto K. Bizausko. Tuo tarpu maskviškiai studentai, savo iniciatyva, susitarę su Kaunu, nutarė savo laikraštį leisti Draugijos priedu nuo 1911 sausio mėn. Kadangi medžiaga iš Maskvos buvo atsiųsta kiek pavėluotai, tai pirmas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Laima Kuzmickaitė – autorius ir redaktorius – 105% (+5566-243=5323 wiki spaudos ženklai).