Puslapis:LE01.djvu/77

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

M. Schelerio ir N. Hartmanno posūkiu ,nuo formalistinės į vertybių etiką.

Aksioma (gr.) 1) akivaizdi prielaida,

nereikalaujanti įrodymų, nes betarpiškai tikra. 2) Matematiškuose moksluose visi įrodymai pasireiškia gvildenamųjų dėsnių redukcija į paprastesnes tiesas. Tokiu būdu prieinama prie tokių teigimų, kurie daugiau negali būti suprastinti, prie A., ir todėl negali būti įrodyti. Tuo A. skiriasi nuo hipotezės, kuri turi būti patikrinta ir pateisinta ir tolesnėj mokslo raidoj gali būti paneigta, ir nuo principo — pradmens, kuris nors ir negali būti paprastai įrodytas, bet ir neturi savyje to paprastumo ir savaimingo aiškumo, kurie yra būtini aksiomai.

Aksomas arba aksomitas (lot. e x a m i -tum išgr. h e k s a m i t o n — šešnytis) tam tikra šilkinė medžiaga su stačiai įaustais plaukais, kurie gaunami perplaunant iš metmenų arba ataudų sudarytas kilpeles arba audžiant iš karto du pūko metmenimis sujungtus audeklus. Perplaunant abu audeklus jungiančius metmenis, gaunamas pūkuotas audeklo paviršius; šis audimo būdas vartojamas audžiant tik paprastesnius A., pliušą ir kilimus. Seniau buvo ir Lietuvoje gaminamas.

Auksommedi's (Phellodendron amurense Rupr.) rūtinių (Rutaceae) šeimos vidutinio d'dumo medis, žiedai žalsvi, sudėtinių kekių, dvinamiai. Vaisius žirnio didumo, uogos pavidalo, juodas, lipnus. A. panašus į uosį. žievė šviesiai pilka. Mediena vartojama brangiems baldams. Mėgiamas dekoracijai. R. Azijos augalas. Lietuvoje atsparus.

Aksoiiometrija projektavimo būdas geometriškam kūnui lygiagrečiai perspekty-viškai atvaizduoti jo taškų koordinatų pagalba. A. gali būti stačiakampė ir pražulni, pareinamai nuo to, ar projektuojamieji spinduliai yra statmeniški atvaizdavimo plokštumai, ar į ją pasvirę. Abiem atvejais projektavimas yra pagrįstas tam tikra ortogonaline koordinatų sistema, kurios koordinatų plokštumos atitinka tris projektavimo plokštumas, jei turima galvoje paprasta stačiakampė projekcija. Trys koordinatų plokštumos susikerta trijų savitarpiškai statmenų tiesių (koordinatų ašių) link. šios trys tiesės ir sudaro 3-jų koordinatų ašių sistema.

Akstinas Juozas (g. 1922 Ukmergėje) dailininkas. Gimnaziją baigė Ukmergėje. Lankė Vaidybos Meno Studiją Kaune. Aktorius Profesinių Sąjungų Teatre Kaune ir Vilniuje. Studijavo dailę Salzburge ir Inns-brucke. Freiburge studijavo tapybą Ecole dės Arts et Metiers. Iš Vokietijos persikėlė į Montrealį Kanadoje, kur dirba daili- ninko dekoratoriaus, knygų iliustratoriaus, aktoriaus darbą.

Akstinas 1) slapta kaimo jaunimo draugija lietuviškiems raštams platinti, veikusi Lietuvoje 1900—1901; -2) Zarasų švietimo kultūros draugijos organas, šapirografuotas 1920 (¡Nr. 1 gegužės—birželis). Ats. red. M. Buzelytė.

Akstinuotasis volas žemės ūkio įrainkis, kuris, spausdamas per daug minkštą žemę, palieka jos paviršių purų ir todėl tinka ir lietaus suplaktam paviršiui purenti.

Akstis ž. Dyglys

Aksum, Axum, senovinė Etiopijos sostinė, apie 6000 gyv. (1950). Mst. įkurtas I a. Maldininkų laikomas šventa vieta. Koptų religinio gyvenimo centras, čia gyvena apie 1000 dvasininkų ir vienuolių.

Aktainis (su priesaga -ainis perdirbtas iš vok. Achtel —aštuntadalis; sieksnis malkų; pūras (matas ir indas), pusė pūro.

Aktas 1) filosofijos galimybės arba potencijos pavertimas tikrove. Aristo-telinėje ir scholastinėje fil. A. ’ir potencija laikomi pagrindiniais metafiziniais visos sukurtosios būties sandais. Tik Dievas yra Actus Purus, Grynas Aktas, nes tik Jis yra pati būties pilnatvė, be jokios nerealizuotos galimybės, ir tuo pačiu absoliučiai tobulas.

2) moralinėj teologijoj, dorovės moksle A. vad. toks žmogaus veiksmas (actus humanus), kuris atliktas apgalvotai ir laisva valia. Religiniame gyvenime A. vad. pasiraginimas, susižadinimas, k. a., tikėjimo, meilės, vilties, atgailos ir kt. A.

3) psichologijoje sielinis reiškimasis apskritai, ypačiai klek jis vienaip ar antraip yra valios apspręstas. Specialia prasme A. psichologija vad. Brentano sukurtoji psichologinė teorija, pabrėžianti, kad psichologijos dalykas tėra patys psichiniai A., o ne jų turinys.

4) m e n e A. vad. pastatymas nuogo, gyvo modelio, taip pat ir pagal tą modelį studijų reikalui padarytas piešinys ar lipdinys; 5) vaidinime vaidinamasis veiksmas; 6) mokykloje iškilmės, baigus mokslo metus arba šiaip mokyklos šventę švenčiant.

Aktas ir poterej. Vysk. Valančiui pavedus, kun. Jeronimo Račkauskio parašytas parapijų mokykloms skiriamas leidinys, išsp. 1853, pakartotas ligi spaudos uždraudimo 7 kartus, o 1867 1892 ir 1896 rusų mokslo apygardos Vilniuje išleistas ir rusų raidėmis.

Akteonas gr. didvyris, pamatęs maudykloj deivę Artemidą ir už tai jos paverstas elniu.

Akty izdavaemye komisiej dlia razbora drevnich aktov Vilniaus rusų archeografi-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 105% (+5320-240=5080 wiki spaudos ženklai).