Puslapis:LE01.djvu/86

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

tyvais, ritmais ir liaudies „hispa”. Parašė per 200 fortepianui veikalų, koncertų, sonatų ir kt., operas Pepita Jiminez, Henry Clifford, trilogiją King Arthur, oratoriją Cristo, suitas Catalonia, Iberia ir kt. Turėdamas 11—15 metų jau koncertavo š. ir P. Amerikoje.

Albergati Mikalojus (1375—1443) kartūzų vienuolis, palaimintasis (šventė III 3), kardinolas (nuo 1426), Bolonijos vyskupas (1417—1443), popiežiaus pasiuntinys užsieniuose, Baselio ir Ferraros susirinkimuose bažnyčių vienybės rėmėjas.

Alberi Eugenijus (1807—1878) italų istorikas, patriotas, kovojęs už Italijos jungtinę valstybę. Išleido Relazioni degli am-basciatori veneti nei secolo XVI, 15 t. 1839—1863 ir Galileo veikalus.

Alberieus XIII a. vokiečių kronikininkas, tarp kitko pateikęs žinių apie popiežiaus legato Vilhelmo iš Sabinos misijų keliones po Pabaltijo kraštus ir apie jo išverstą „in illam barbaram linguam” Donato gramatiką, tačiau nėra žiniios, ar tas vertimas buvęs -atliktas prūsų, lietuvių ar lyvių kalba. Linkstama laikyti, kad prūsų.

G. A. Donner Kardinal Wilhelm von Sabina 1929.

Albert Eugen d’ (1864—1932 Rygoje) vokiečių kompozitorius, dirigentas, koncertinis smuikininkas. Sukūrė nemaža instrumentinės muzikos, keletą simfoniniu uvertiūrų ir apie 20 operų. Plačiai žinoma jo op. Pakalnė (Tiefland), pastatyta ir Lietuvos valst. teatre. Kaune valst. operoj buvo viaidinamas ir kitas jio op. veikalas — Mirusios Akys.

Alberta (sutr. Altą) Kanados p.v. provincija; 661.200 km2 ir 895.000 gyv. (1950); vakarinė dalis kalnuota ir miškinga. Rytinė — lygumų prerijos su kviečių dirvomis ir ganyklomis. Dideli ištekliai naftos, ¡akmens anglies, dujų. Naujausių (1952) tyrinėjimų duomenimis A. naftos ištekliai yra didžiausi pasaulyje: apie 200.000 mil. tanų. Vyrauja žemės ūkis. A. turi apie 14% viso pasaulio akmens anglių išteklių. Per metus jų iškasama apie 23 mil. t. Didžiausi miestai: Edmonton (sostinė) 173.000 gyv.

(1950), Calgary 140.000 gyv. Vakarų dalies kalnuose yra dideli Jaspero ir Banff o tautiniai gamtos apsaugos parkai, šiaurinėje dalyje Wood Buffalo parkas. Svarbiausioji upė Atabaska, Vergų upės intakas.

Albertas 1) A. I (1848—1922) Monako kunigaikštis. Mokslininkas okeanografas, Monako okeanografijos muzėjaus steigėjas.

2) A. I (1875 —1934) belgų karalius. Soste nuo 1909, kaip savo dėdės Leopoldo II įpėdinis. 1914 jis pasipriešino vokiečių įsibrovimui į Belgiją ir aktyviai dalyvavo I Pasauliniame kare. 3) A. Saksų Ooburg Gothos princas (1819—1861) Anglijos karalienės Viktorijos vyras, vedęs ją 1840.

Albertas Didysis (Albertus Magaus) (1193—1280) šventasis (XI 15), domininkonas, universaliausias vid. amžių protas, vad. doctor universalis. Filosofijoje ypatingai atkreipė savo amžiaus^ dėmesį į Aristotelį, bet lygiai pažinojo ir neoplatonikus, žydų bei arabų filosofus, bažnyčios tėvus. Jis paruošė kelią savo mokiniui Tomui Akviniečiui sukurti krikščioniškosios filosofijos sistemą. Teologijoje reikšmingas savo įnašu į Trejybės mokslą Ir mari-jologiją. Jo įtaka vėliau siekė vokiečių neoplatonikus ir mistikus. Gamtos mokslą jis praturtino savo stebėjimais ir ypač gyvosios gamtos aprašymais, kuriems medžiagos ėmė net iš Pabaltijo kraštų (Livonijos). Svarbiausi veikalai: Summa de creaturis, komentarai beveik visiems Aristotelio raštams, De causis, De intellectu et intellig., Summa Theologiae. Opera omnia, 38 t., išl. Borgnet 1890—1899.

Alberti Leonas Batistas (1404—1472) architektas florentietis. Universalus mokslininkas, estetas. Dirbo visose meno šakose, daugiausia architektūroje. Jo projektuoti yra Ruccellai rūmai Florencijoj, šv. Pranciškaus bažnyčia Rimini, šv. Andriaus ir šv. Sebastijono bažn. Mantuioj. Yra parašęs traktatų apie architektūrą, tapybą. Be to, rašė komedijų ir satyrų.

Albertina 1) biblioteka ir paveikslų rinkinys Vienoje, pavadintas nuo įsteigėjo kunigaikščio Alberto - Kazimiero vardo. Įk. XVIII a.; turi daug paveikslų žymiausių tapytojų (Rafaelio, Rubenso, Duerero ir kt.); 1944—1945 karo metu per oro puolimus buvo visiškai sugriauta; 2) lotyniškas Karaliaučiaus universiteto pavadinimas nuo įsteigėjo hercogo Albrechto vardo.

Albertinelli Mariotas (1474—1515) Florencijos tapytojas, Cosimo Rosselli mokinys ir Era Bartolommeo draugas ir bendradarbis. Lietuvoje tarp daugelio bažnytinių paveikslų kopijų pasitaiko jo Aplan-Jkymas (Dvi moterys sveikinasi po arka).

Alberto ež., r. Afrikoj, tektoniškos kilmės. 617 m aukščiau juros, ploto 5335 km2. Atrado jį 1864 Bakeris. Į ežerą įteka upės: Semliki iš Eduardo ež. ir Kivira iš Viktorijos ež. Ežerą siaučia aukšti, statūs krantai, nuo kurių smarkiai teka upeliai, sudarydami krioklius; jų daug vak. krante, kur randama karštų šaltinių.

Albertrandy 1) Antanas (a. 1760-1795) Jonio A. brolis, italų kilmės, menininkas, karaliaus Stanislovo Augusto rūmų tapytojas. A. dažniausiai piešė šventųjų paveikslus kat. bažnyčioms Lenkijoje ir portretus. 1790 išl. poemą Wiersz o malarstwie ir prie jos priedą — trumpą

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 105% (+5624-288=5336 wiki spaudos ženklai).