Puslapis:LE02.djvu/21

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Babiloniškąja popiežių vergija vadina 1309 — 1377 popiežių gyvenimą Avignone, kada jie buvo Prancūzijos karalių suvaržyti.

Babilos, babilas, babilus ir kt, Lasickio iš Laskovskio pasakojimų paleistas tariamasis lietuvių bičių dievaitis, kurį įvairiomis formomis ir komentarais paskiau kartojo M. Stryjkovskis 1582 Kronikoje, W. Martini, M. Pretorius. W. Mannhardt Letto-preussische Gôtterlehre 1936 laiko Lasickį tą B. pasigaminus iš bimbalo.

Babin Lenkijoje Liublino aps. kaimas, XVI a. išgarsėjęs įkurta dvarininko Stanislovo Pšonkos vad. Babino respublika — Rzeczpospolita Babinska — juokdarių literatų susibūrimu.

Babinavičiai Gudijos Vitebsko apyg. (anksčiau Oršos aps.) mst. A. 1880 daug lietuvių nuo Utenos, Vyžuonų, Anykščių, Troškūnų. Tauragnų, Salako, Užpalių ir iš kitur išsikėlė į Mohilevo gub. ir įsikūrė daugiausia Babinavičių par. A. 1905 jų čia būta a. 2000 Kleviškių, Vaškinės, Daunorių, Kara-linavos ir kt. kaimuose. A. 1886 jie gavo ir kunigą lietuvį Vincentą Grašį, kuris, nors gubernatoriaus ir buvo draudžiama, vis-tiek sakė jiems lietuviškus pamokslus. Jų vaikaičiai buvo ten išlikę ligi mūsų laikų.

Skatikas (V. GrašisJ Lietuviai ūkininkai Mohilevo gubernijoje — Dirva 1903 N. 3.

Babinet Jacques (1794—1872) prancūzų fizikas ir astronomas, sukonstruktavęs hi-grometrą, prietaisą kampams matuoti, oro siurblį, optinį kompensatorių.

Babington Anthony (1561—1586) skotas, karalienės Marijos Stuart pažas, įtrauktas į sąmokslą jai iš kalėjimo išvaduoti. Su ja susisiekdavo laiškais, valdžios agentų slaptai nusirašomais. B. korespondenciją Anglijos vyriausybė pati provokavo karalienei kompromituoti. Pagaliau, 300 Škotijos bajorų suėmus, buvo teismas, B., karalienę Mariją ir kitus sąmokslo vadus pasmerkęs mirti. 1866 buvo paskelbta B. korespondencija. Tos korespondencijos vietos, kur kalbama apie sąmokslą nužudyti karalienei Elzbietai, laikomos falsifikatu.

Babinska rzeczpospolita — Babino res-bublika - XVI a. Liublino teisėjų S. Pšonkos ir P. Kašovskio Babino kaime, Lenkijoje, gal Italijos literatūrinių draugijų pavyzdžiu, įsteigtoji bendrija, kurios nariai, linksmai leisdami laiką, pajuokimu veikė kitas kitą ir platesnę visuomenę. B. Rz. rašė savo nariams titulus, tarsi atitinkančius tų narių būdą: kilnius dalykus kalbantįjį kėlė vyskupu, plepį — kancleriu, bailį — etmonu ir 1.1. Tai draugijai priklausė žymiausi to laiko lenkų rašytojai, kaip M. Rej, J. Kochanovski. Ji veikė daugiau kaip 100 metų, ligi Sobieskio laikų. Daugybė linksmų anekdotų iš B. Rz. paplito Lenkijoje, net ir Lietuvoje, kurių daug XVIII a. kartojo Karolis Radvila Panie Kochanku,ir dėl to jų kiti buvo laikomi ano kūriniais.

šios B. Rz. atspindžiu, greičiausiai, Lietuvoje buvo Silvestro Valiūno ir kitų XIX a. 20-siais metais Telšiuose ir Plungėje įst. Kontubernja Palemonska, paties Valiūno paskiau eilėraščiais aprašyta; taip pat ir 50-ųjų metų pabaigoje Petrapilio dvasinės katalikų akademijos studentų įkurtoji slapta Baublio respublika (ž.).

Babinski Joseph François Félix (1857— 1932) Paryžiuje gimęs ir gyvenęs lenkas neuropatalogas, aprašęs daug reiškinių, atsirandančių smegenėliams susirgus. 1898 jis aptiko vieną labai svarbų pataloginį refleksą, dabar vadinamą jo vardu: kojos

nykščio ištiesimą padą dirginant. Sveiko suaugusio žmogaus padą dirginant, nykštis paprastai susilenkia. B. refleksas aptinkamas piramidinių takų organiškaisiais susirgimais.

Babirussa (malaiškai babi—kiaulė, rusa —briedis) kiaulių gentis Celebes ir kitose artimose salose. Augštas, trumpas kūnas, kuprota nugara, nepaprastai išlavėjusios viršutinės iltys, augančios į viršų ir, ratu užsilenkdamos, beveik liečiančios kaktą. Rūšys Babirussa babyrussa ir Babirussa alfurus.

Babitas metalo lydinys, vartojamas mašinų judančiųjų dalių, pvz. guoliuose ašių, trinčiai sumažinti. B. turi nuo 80 ligi 92% cino, nuo 3 ligi 12% stibio, nuo 3 ligi 10% vario, kartais kiek ir švino bei nikelio. Kadangi cinas yra brangus, tai B. dažnai pakeičiamas lydiniais, kurių pagrindą daro švinas su priemaiša 5—14% cino ir 8—15% stibio. Kur trinančiųjų dalių slėgimas yra didelis, ten B. vietoje vartoja kadmio lydinius, ar aliuminio lydinius su variu arba siliciu (15% Si), vadinamą alpaksą. B. vardas nuo amerikiečių išradėjo Isaaco Babbitto (1799—1862).

Babytė, Babisijos ež. Lielupės (Mūšos) žiotyse. 25 km2 dydžio, ligi 3 km pločio. Lielupė su B. jungiasi dviem šakomis — Gate ir Spunupe. Įtakai: Alsava, Nėrinis, Dzilnė. Ež. negilus, žuvingas.

Babits Mihaly (1883—1941) iš žymiausiųjų XX a. vengrų rašytojų, jungiąs formos tobulumą su minties gilumu. Savo poezija yra minties lyrikas. Romanuose liečia psichologines problemas. Susirūpinęs vakarietiškosios kultūros likimu, gina dvasines vertybes ir asmens laisvę, pacifistas. Subtilus Sofoklio, Dantės, Shakespeare’o ir Goe-thės vertėjas, žymiausi jo veikalai Gandras Kalifas, Kentaurų mūšis, Kortų namai ir ypač Mirties sūnūs.

Babirussa

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5338-0=5338 wiki spaudos ženklai).