Puslapis:LE02.djvu/22

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Babizmas mahometonų sekta, įkurta XIX viduryje perso Bab, kuris monoteistinį mahometonų mokslą pavertė mistiškai panteistiniu. Tiesiog nepažįstama Dievybė, anot B., apsireiškianti pranašų grandimi. Kaip Mahometas nebuvęs paskutinis pranašas, taip ir pats Bab rengiąs kelią naujam pranašui. Savo dorinį mokslą B. remia artimo meile, pasireiškiančia kilnia labdara, bet nereikalaujančia nei atgailos, nei askezės. Priešingai mahometoninei tradicijai, B. moteris lygiomis vertina su vyrais ir smerkia haremus bei poligamiją. 1866 B. skilo dviem sektomis, kurių vienai vadovavo Jahia Sub.hi Ezel, o antrai Ali Beha Allah, davę savo vardus ir pačioms linkmėms (ezelizmas ir behaizmas). Ezelistai stengiasi išlaikyti tradicinį Babo mokslą, išdėstytą veikale Beyan (tiesos išaiškinimas). Behaistai remiasi Ali Beha Allah toliau saviškai aiškintu Babo mokslu.

Bablah, bambolah, Indijos riešutėliai, akacijų ankštys, naudojamos kailių bei odų išdirbimui. Rūšys: babool (Babbool gummi) iš r. Indijos Acacia arabica Wild., burbura iš Acacia arabica tomentosa, Egipto neb-neb, garrat iš Acacia arabica nilotica, gou-sses de Gonake iš Acacia Adansonii.

Baborak (bavorak), baboraška tautinis dainų lydimas čekų šokis, panašus į valsą.

Babrauskas Benediktas (g. 1910 VII 1 Padubysio vi. Akseliškėje) rašytojas. 1928 baigė Šiaulių gimn., 1932 VDU humanitarinių mokslų fak. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas 1934—1938 Telšių, 1938— 1940 Mažeikių, 1940—1941 Naujosios Vilnios gimn., 1941—1944 Kauno mokytojų seminarijoje. Tremtyje nuo 1944 Austrijoje, paskiau Vokietijoje, nuo 1949 Chi-cagoje, III. 1945 — 1949 Ravensburgo Wlirttemberge lietuvių gimnazijos inspektorius. Nuo 1950 Chicagos augštesniosios lituanistinės mokyklos vedėjas ir mokytojas. 1930-1934 Lietuvos Studento redaktorius. Literatūrinėmis, kalbinėmis ir kultūrinėmis temomis bendradarbiavo 1931-1934 Naujojoje Romuvoje, 1932 Linijoje, 1933 Skynimuose, 1934—1935 Pradalgėse, 1936—1939 Vaire, 1938—1940 Dienovidyje, nuo 1949 Drauge, nuo 1950 Aiduose, nuo 1952 Gabijoje. Išsp. Eilėraščių krautuvė 1931, Lietuvių literatūros istorija (trumpa apžvalga) 1932, Rašoma taip, o rašysim kaip? 1933, Kirčiavimo taisyklės 1939, suredagavo mokyklinę antologiją Lietuvos keliu 1948. Nuo 1950 Lietuvių Rašytojų Draugijos ir CMcagos lietuvių rašytojų klubo pirmininkas.

Babrauskienė-Tulauskaitė Gražina (g. 1908 VII 20 šakių aps. Lekėčiuose) poetė. 1926 baigė Kauno Aušros gimn., 1931 VDU humanitarinių mokslų fak. Baigusi studijas, vienerius metus buvo Vilkijos vidurinės mokyklos mokytoja. 1932—1944 Kauno Aušros mergaičių ir IV gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. 1945—1949 tremtyje, Ravensburge, mokytojavo lietuvių gimn. 1949 atvyko į JAV ir apsigyveno Cicero III., kur dirba vietinėje liet. bibliotekoje. 1924 dienraštis Lietuva atspausdino B.-T. pirmuosius eilėraščius. Bendr. Iliustruotoje Lietuvoje, židinyje, (Naujojoje Romuvoje, Granito almanache, Naujame žodyje, Aiduose, Žiburiuose, Drauge ir kt. 1936 antologijos Antrųjįj Vainikų, o 1947 Tremties Metų dalyvė. Tulauskaitės pavarde išsp. trys poezijos rinkiniai: Paklydę žodžiai 1934, Vėjo Smuikas 1944, Po svetimu dangum 1951. B.-T. eilėraščių forma — klasikiniai ketureiliai. Tų ketureilių forma darni su turiniu, kuriame apstu santūrių asmeninių pergyvenimų, jausmų, įspūdžių, o pastaruoju metu ir Lietuvos ilgesio.

Babravičius Juozas (g. 1882 III 21 Vilkaviškyje) dainininkas, lyrinis tenoras. Baigęs Petrapilio konservatoriją, ligi 1919 dainavo Maskvos operoje. Paskiau koncertavo Graikijoje, Paryžiuje, Londone, Amerikos lietuvių kolonijose Brooklyne, New Yorke, Chicagoje,

Bostone. 1930 buvo kuriam laikui grįžęs į Lietuvą, 1932 vėl išvyko į užsienį. 1934 pavasarį grįžo Lietuvon ir ten nuolat gyveno Kaune iki 1941, gaudamas kultūrininko pensiją, retkarčiais dainuodamas Valst. Operos spektakliuose. 1944 pradėjo vėl dalyvauti Gražinos operoje ir kituose Valstybinės Operos pastatymuose. Ilgesnį laiką B. buvo Kauno Radiofono solistas.

Babrios II a. pr. Kr. graikų pasakėčių rašytojas. Rašė eholijambais. Jo 123 pasakėčias 1842 surado graikas M. Minas Athoso kalne. Vėliau F. Knoel dar 6 pasakėčias surado Vatikane.

B. Babrauskas

G. Babrauskienė-Tulauskaitė

J. Babravičius

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4558-0=4558 wiki spaudos ženklai).