Puslapis:LE02.djvu/265

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

jimo laisvės, kuriems jis prisiekė, sėsdamas į sostą. Mat, jis buvo tada pasakęs: „Rex sum populorum, non conscientiarum” (esu žmonių, ne sąžinės karalius). Jis paskiau griežtai stojo prieš Krokuvos akademikų kriminalinius išsišokimus prieš evangelikus, akademijos reikalaudamas, kad ji ragintų studentus imtis knygos, ne kardo. Paskiau paskelbė įsakymą apie taikos palaikymą Krokuvoje. Tuo įsakymu valdžios organams buvo liepiama griebtis priemonių prieš riaušininkus, kad ir religiniais motyvais veikiančius. Kada 1581 tikybinės riaušės persimetė ir Vilniun, jėzuitų kolegijos mokiniams užpuolus evangelikų laidotuves ir evangelikų kunigus, S. B. nuo Pliskuvos Vilniaus seniūnui griežtai įsakė žiūrėti, kad šitaip nebepasikartotų, nes jis neprileisiąs, kad tikėjimas būtų platinamas smurtu, geležimi ir ugnimi, o ne pamokymais ir gerais pavyzdžiais.

Norėdamas sustiprinti Lenkijoje smarkiai nusmukusį valdžios autoritetą, manė tai pasiekti jaunuomenės auklėjimu, ir todėl jis rėmė neseniai įsikūrusią jėzuitų vienuoliją ir nesigailėjo lėšų jėzuitų mokykloms kurti ir aprūpinti. O kurdamas jėzuitų kolegijas daugiausia iš priešų grįžusiuose kraštuose, jis steigėsi tuos kraštus su visa valstybe jaunuomenės auklėjimu stipriau surišti. 1580 VII 2 jis įsteigė jėzuitų kolegiją Polocke, 1582 Rygoje, 1584 Tartu (Dorpate).

1578 VII 25 ir 1579 IV 1 aktais S. B. patvirtino vyskupo Protasevičiaus rašytuosius užrašus kuriamajai Vilniaus akademijai, o tas kūrimas patvirtintas popiežiaus Grigaliaus XIII 1579 X 29 bule. Ta akademija nebuvo visa, nes neturėjo nei teisių, nei medicinos fakulteto.

Vyriausiojo tribunolo įkūrimas. Teismų reformos klausimas jau seniai buvo valstybėje keliamas, bajorams stengiantis paimti į savo rankas augščiausią apeliacinę seimo instanciją, kai karaliai laikė teismo funkcijas savo pagrindine teise. Atsirasdavo nesusipratimų ir su dvasininkija, šiai laikant bajorų teismus dvasininkų teismingumo sumažinimu. 1578 Varšuvos seime buvo surastas kompromisas, nustatant, kad dvasininkus liečiančiose bylose būtinai turi dalyvauti ir dvasininkijos atstovai. Visai Lenkijai buvo sudarytas toks vienas tribunolas, veikiąs pakaitomis Liubline ir Piotrkove, o 1569 iš Lietuvos atplėštoms žemėms buvo įkurtas jau atskiras tribunolas Lucke, 1589 ir 1590 sulietas su visos Lenkijos tribunolu.

Šis Lenkijos tribunolas Lietuvos visai nelietė, nors Lietuvai toks teismas buvo bū-

Ad. Smetona Stp. Batoras ikuria Vilniaus universitetą

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+2709-0=2709 wiki spaudos ženklai).