Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/295

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Po I pas. karo B„ kaip ir kitur Vokietijoje, kilo revoliucija, pašalinusi karalių ir perdavusi valdžią revoliucinei tarybai, kurios priešakyje stojo 1918 XI Kurt Eisner. Jau buvo bešaukiamas kraštui konstituciją duoti steigiamasis seimas, bet jo išvakarėse Eisner buvo nužudytas. Nenusistojusia krašto politine padėtimi pasinaudojo kraštutiniai gaivalai ir įsteigė veikusią 1919 IV 4 — VI tarybų respubliką. Ji buvo sužlugdyta jungtinėmis centro valdžios ir vietos tautinių sluogsnių jėgomis. Pagal Wei-maro konstitucija B. atskiru kraštu įėjo į naują Vokietijos respubliką, nustodama savo anksčiau turėtųjų išimtinių teisių, ir buvo sulyginta su kitais Vokietijos kraštais.

B. sostinėje Mūnchene kilo naujas, Hitlerio; .vadovaujamas, nacionalsocialistinis sąjūdis, isuruošęs 1923 XI 8 perversmą demokratinei valdžiai nuversti ne vien B., bet ir visoje Vokietijoje. Tačiau kariuomenės pastangomis pučas buvo užgniaužtas. Jo vadai buvo suimti ar išbėgiojo. Bet, pasinaudojęs demokratiniais reicho įstatymais, nacionalsocializmas vis brendo, kol 1933 I pasiėmė Vokietijos valdžią, Hitleriui pasidarius kancleriu. Pabandžiusi kiek priešintis šiam daugiausia prūsiškam nacionalsocializmui, B. valdžia buvo išvaikyta, gavo Reicho komisarą, ir tuo būdu neteko savarankiškumo.

Po II pas. karo B. buvo okupuota amerikiečių, o nuo 1949 atskiru kraštu įeina į Vakarų Vokietijos respubliką.

S. Riezler Geschichte Bayerns 1878—1914;
M. Doeberl Entwicklungsgeschichte Bayei’ns III leid. 1916—1928;
B. Hubensteiner B. Gesch. 1950.

Bavarijos Alpės š. Alpių pakraštys tarp Bodeno ež. ir Salzacho upės. Vakarinę jų dalį sudaro Allgäu Alpės, rytuose pasibaigia Berchtesgadeno Alpėmis. Turi tris zonas: miškais apaugę ežeringi priealpiai, vidurio juosta (ligi 2000 m) su kalnų ganyklomis ir Augštųjų kalkinių Alpių juosta su Zugspitz viršukalne 2963 m ir ten pat vieninteliu B. A. ledynu Höllentalferner.

Bavarskas Medardas (g. 1924 VI 8 Kėdainiuose) rašytojas. 1940 baigė Kėdainių gimnaziją. 1941—1943 studijavo VDU filosof. fak. Kaune. 1945—1948 Tėviškės Garso (Sc'hweinfurte Vokietijoje) red. Betiksliu tremties gyvenimu nusivylusius ir palūžusios dvasios žmones B. vaizduoja novelių rinkinyje Klajūnas 1946 ir romane Pilkieji namai 1947. Pesimistiška gaida skamba ir B. eilėraščiai Sunkios valandos 1948.

Bavinli Bernhard (1879—1947) gimnazijos mokytojas Bielefelde, nuo 1945 gamtos filosofijos prof. Mūnsterio univ. Paskelbė studijų, kuriose gamtos mokslų laimėjimus vertino krikščioniškuoju požiūriu: Die Naturwissenschaft auf dem Wege zur Religion 61948, Ergebnisse und Probleme der Naturwissenschaften 91949, Der Weltbild der heutigen Naturwissensch. 1947.

Bavona, Val Bavona — Šveicarijos slėnys Tesino kantone nuo Bazodino ledynų ligi Bignasco. Viršutinė dalis priklauso augštu-mų juostai, apatinėje auga vynuogės ir kaštanų miškai.

Bax Arnold Edward Trevor (g. 1883) kilmės airis, anglų kompozitorius, gavęs airių dainų įtakos ir pats komponavęs muziką airių poetų kūriniams (pvz. W. B. Yeats’o). Kūrė simfonijas, kamerinę muziką, choralus. Žinomiausios simfoninės poemos The Garden of Fand 1916, Tintagel 1917, November Woods 1917. Jo muzika prisunkta romantinio ir mistinio jausmo. Nuo 1942 gavo karaliaus muziko titulą.

Baxae sen. egiptėnų ir romėnų šlepetės, kur odinis padas buvo pririšamas kaspinais prie kojos, ar padas turėjo ir mažus šonus ir makštelę pirštams.

Baxter 1) Andrew (1686—1750) škotų metafizikas. Savo 1733 išsp. veikale An inquiry into the Nature of the Human Soul įrodinėjo, kad medžiagos judėjimo priežastis yra Dievas, žmogaus galvojimo ir organizmo fiziologinių procesų priežastis yra siela, o pati medžiaga nesanti amžina. Siela nepareinanti nuo kūno vyksmų: ji esanti dieviška ir amžina, o jos amžinumo geriausias įrodymas •—- sapnai.

2) Richard (1615—1691) anglų teologas, reformatorius, politikas, mėginęs reformuoti kalvinizmą, ir tos jo reformos buvo pavadintos baxterionizmu. Nuo 1657 Cromvell’is buvo jo įtakoje. Bet B., nesutikęs su to griežtu puritonizmu, su juo išsiskyrė. Taip pat ir Karolio II metu kaip nonkonformistas iš Londono buvo išvytas. 1684 už savo knygą Paraphrase of the New Testament buvo įkištas kalėjime, o pati knyga sudeginta. Jo Practical Works buvo išl. 1830, 23 t.

Bazaine 1) François Achille (1811—1888) prancūzų maršalas. 1854 Krymo kare generolas. Sąjungininkams Sevastopolį paėmus, buvo paskirtas jo komendantu. 1859 pasižymėjo kautynėse ties Solferino. 1863 paskirtas prancūzų okupacinės armijos Meksikoje vadu. Maksimilioną išrinkus Meksikos imperatoriumi, B., siekdamas Meksikos aneksijos prancūzų naudai ir tikėdamasis būti Meksikos vicekaraliumi, slaptai dirbo prieš Maksimilioną. 1866 iš Meksikos su visa prancūzų armija atšauktas, išardė vietines Maksimiliono karines pajėgas, ir tuo tą prie pražūties privarė. Prancūzijos ir Prūsijos karo metu 1870 po daugybės prancūzų pralaimėjimų skiriamas vyriausiuoju prancūzų kariuomenės vadu, bet parodė visišką nesugebėjimą vadovauti. Su visa armija užsidarė Metze, ir X 26—28 kartu su armija pasidavė vokiečiams. Tada vokiečiams į nelaisvę pateko 190.000 ka-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5498-0=5498 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai