Puslapis:LE02.djvu/31

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Baconthorp John (m. 1346) anglų scholastikas (doctor resolutus), karmelitų vienuolijos vienuolis, palikęs apie 120 veikalų. Aiškindamas Aristotelį, rėmėsi Averroes komentarais, juos gindamas nuo Tomo Akviniečio priekaištų. XVII a. karmelitai nesėkmingai bandė jo mokslą atgaivinti.

Bacourt (1801—1865) prancūzų diplomatas, Talleyrando sekretorius, nuo 1848 revoliucijos iš diplomatijos pasitraukęs. 1851 išleido Mirabeau korespondenciją, 189.1 — 1892 Talleyrando atsiminimus.

Bacsanyi Janos (1762—1845) vengrų poetas ir publicistas, vengrų tautinio ir literatūrinio atgimimo veikėjas. 1788—1795 drauge su Baroti ir Kazinczy leido žurnalą Magyar Museum, kuriame prancūzų revoliucijos įspūdžių įtakoje spausdino savo liberaliuosius eilėraščius ir straipsnius. Kaip vyskupo Martinovičiaus sąmokslo dalyvis 1794—1796 kalėjo Spielbergo kalėjime. Įsikūręs paskiau Vienoje, 1809 Napoleonui Vienon įžengus, išvertė jo manifestą vengrams, ir todėl gavo bėgti Prancūzijon. Bet ši jį atidavė Austrijai, ir jis buvo internuotas Linze, iš Prancūzų valdžios pensiją gaudamas. 1827 išleido daugiausia politinio pobūdžio eilėraščių rinkinį. Kalėjime sėdėdamas, parašė daug labai gražių elegijų.

Bacterium cyprinieidae Piehn. karpių ir lynų raudonligė. Bakterija — lazdelės su viena kapsule, nejudanti, griežtai aerobinė, želatinoje kelia fluorescenciją, jos nesuskystina. Dažna karpiuose ir lynuose. Sukelia išmetamojo trakto uždegimą, mažus spuogus gleivėtoje odoje, širdies makšties uždegimus. Paprastai pasitaiko tirštai apgyventuose laikytuvuose, varžose ir žiemos tvenkiniuose vandenyje stokojant deguonies. Pasitaiko ir epideminio žuvų nykimo. Perkeltos į sveiką, švarų vandenį, kartais žuvys pasveiksta.

Bactris palisandro palmių gentis, žinoma a. 90 rūšių, kurių a. 53 auga Brazilijoje, Peru ir Bolivijoje. Labai augšti medžiai, kartais ligi 25 m. Vaisiai Pintu, Pirijao, Pupunta panašūs į abrikosus, turi daug krakmolo ir vartojami maistui, panašiai, kaip p. Europoje virti arba kepti kaštanai. Vaisių duoda vieną kartą metuose, apie 75—100 kg kiekvienas medis. Iš sėklų gaunamas palmių aliejus.

Bacubrito vak. Meksikos Sinaloa prov. kalnas 2.190 m augščio, kurio papėdėje rastas didumo antras žinomas nukritęs meteoritas. Jis yra geležies tipo, sveria a. 21 t, iš dalies yra į žemę nugrimzdęs.

Baeulites (lot. baculus lazda) kreidos laikotarpio lazdos formos amonitai.

Baculus stat in angulo, ergo pluit (lot.) lazda stovi kampe, taigi lyja. Pajuokiama, kada nerimtai jungiami du dalykai kaip priežastis ir išdava, nors juodu tarp savęs nieko bendra neturi.

Bacup Anglijos mst. Lancashire grafystėje, a. 23.000 gyv. (1950). Medvilnės pramonė, geležies ir vario liejyklos, akmens anglies kasyklos.

Bačelis Zenonas (g. 1892 I 4 Panevėžio aps. Naujamiesčio vi. Gustonių k.) žemėtvarkos inž. 19.12 baigęs Panevėžio realinę mokyklą ir 1918 Maskvos žemėmatos institutą, 1915—1922 dirbo Pavolgyje ir Turkestane hidrotechnikos srityje; 1921—1922 buvo Lietuvos atstovybės Rusijoje įgaliotinis lietuviams tremtiniams grąžinti. Nuo 1922 dirbo Lietuvos žemės ūkio ministerijoje — žemės tvarkymo departamento revizorius, vicedirektorius ir nuo 1927 direktorius. Bendradarbiavo savo specialybės ir visuomeniškaisiais klausimais laikraščiuose ūkininko Patarėjas, žemėtvarka ir Melioracija, Kosmos.

Baeinskaitė Salomėja ž. Neris Salomėja.

Bačiulis Antanas (g. 1889 Veliuonos par. Pupkaimių k.) . Apie 1914 atvykęs j JAV, mokėsi muzikos ir dainavimo iš M. Petrausko, vėliau Bostono konservatorijoje studijavo kompoziciją. Vedė liet. chorus įvairiose kolonijose. 1924 VIII 17 suorganizavo Bostone pirmą radijo koncertą lietuvių kalba. 1925 I — 1926 XII savo lėšomis leido Choro Repertuarą, kiekvieną mėnesį išleisdamas po originalią ar liaudies harmonizuotą dainą. Keliolika jų išl. skyrium. 3 dainelės įdainuotos plokštelėse. 1930 grįžo Lietuvon.

Bačiūnas Juozas (Bachunas J. J., g. 1893 V 24 Jurbarke) visuomenininkas. 1897 su tėvais atvyko į JAV. Ankstyvoje jaunystėje įsijungė į Amerikos lietuvių visuomeninį gyvenimą, kuriame ir 1953 tebedalyvavo. 1907 — 1913 laikraščio Lietuvos raidžių rinkėjas Chi-cagoje. 1914 — 1915 Draugo administratorius Chicagoj. 1915 vėl grįžo dirbti į Chicagos Lietuvą. 1916 su kitais atpirko iš A. Olšausko laikraštį Lietuvą, kurį laiką leido ją kaip dienraštį o vėliau kaip savaitraštį ligi 19.18. šiam laikraščiui susilikvida-vus, B. nusipirko Tabor Farm, Sodus, Mich., kur įtaisė pavyzdinius, daugelio lankomus vasarnamius. Aktyviai dalyvauja JAV ir Kanados turizmo organizacijoje, kurį laiką būdamas tų organizacijų vadovybėje. 1953 B. buvo kelių vasarviečių savininkas. Gyvai dalyvauja Amerikos lietuvių visuomeniniame gyvenime, ypač tautininkų organizacijose. 1951—1953 Amerikos Lietuvių Spaudos ir Radijo Draugijos Viltis pirmininkas. B. yra išleidęs šiuos leidinius lietuvių kal-

J. Bačiūnas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 105% (+5522-283=5239 wiki spaudos ženklai).