Puslapis:LE02.djvu/329

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Juliaus Slovackio (1809—1849) patėviu. 1823 —1824 B. susiartino su Novosilcovu, atsiųstu į Vilnių studentų filaretų likviduoti. Jaunimas įtarė jį kursčius Novosilcovą prieš tą jaunimą ir net žmones įdavinėjus. Todėl perkūnui B. mirtinai nutrenkus, vilniečiai tai palaikė Dievo bausme. 1832 A. Mickevičiui tai atvaizdavus poemoje Dzia-dy, Slovackis, dėl savo motinos užsigavęs, savo kūriniuose apie Mickevičių piktai atsiliepdavęs.

B. atskirai išsp. O wakeynie czyli tak zwanej ospie krowiej 1803, o šiaip dar keletą straipsnių Vilniaus periodikoje.

K. Porcyanko žywot Augusta B. 1825; J. Bielinski Univversytet Wilenski 1899—1900.

Bečej Jugoslavijos mst. Cisos deš. krante. 22.000 gyv. (1950). 1849 prie B. buvo du vengrų mūšiai su austrų Jelačičo vadovaujama kariuomene.

Bečių miškas Ukmergės aps. Veprių vl„ 2 km nuo Veprių, 1000 ha ploto, kurio beveik ketvirta dalis raistai ir vietomis nepereinamos pelkės. A.uga daugiausia pušys, eglės, priemaišoje juodalksniai ir beržai. Dirva priesmėlio, vietomis smėlio.

Bečuanai p. Afrikos negrų gentis iš ban-tu giminės; ligi 300.000 žmonių, gyvenančių tarp Zambezi ir Orange upių. Verčiasi gyvulių auginimu, iš dalies žemės darbu; daugelis dirba aukso ir deimantų kasyklose. Nuo XVIII a. daugumas krikščionys, bet dar tebepaskendę prietaruose. Šneka sečua-nų kalba. Bečuanija (angį. Bechuanaland) ima didžiąją dalį Kalahari dykumos ir gretimas sritis, - iš viso 845.000 km2 ir 4.400.000 gyv. (1946), kurių daugiau kaip pusė yra europiečiai. Mažesnioji B. dalis (133.000 km2) yra P. Afrikos Unijos Kapo provincijoje, didesnioji dalis (712.000 km2) yra britų protektoratas su sostine Makefing.

Beda Venerabilis (673—735) anglų vienuolis benediktinas, Bažnyčios mokytojas, šventasis (šventė V 27). Garsiausias VIII a. mokslininkas — teologas, matematikas, kalbininkas, istorikas ir poetas. Yra parašęs 145 veikalus. Ankstyviausi yra jo retorikos veikalai: De arte metrica, De schematibus, De orthographia. Viduramžių chronologijai svarbus jo veikalas De temporum ratione. Gamtos mokslams yra skirtas veikalas De natūra rerum. Ypač garsi jo Anglijos istorija Historia ecclesiastica gentis Anglorum (geriausią leidimą parūpino C. Plummer 1896). Dėl naudotų gausių šaltinių ir aiškaus bei taiklaus stiliaus šis jo veikalas pagrindinis šaltinis anglų praeičiai ligi 731. J. A. Giles jo veikalus šešiais tomais išl. 1843—1844. Vėliau jie buvo pakartoti J. P. Migne patristikos veikalų serijoje kaip 90— 95 tomai.

G. F. Browne The Venerable Bede 2 leid. 1928.

Bedančių miškas Raseinių aps., 211 ha. Vyrauja eglė, su primišusiu juodalksniu, drebule, beržu, uosiu, ąžuolu. Miškas II— III augščio. Vieta nuotaki, dirvožemis molinis, priesmėlinis.

Bedarbis darbo netekęs ar neturįs žmogus, kurio pragyvenimo šaltinis yra jo darbo atlyginimas. Nedarbas yra konjunktūrinių pakitimų vaisius, kai dėl sumažėjusio darbo darbininkų dalis patenka į skurdą. Būna ir sezoninių B., atsirandančių, sustojus sezoniniams darbams. Pirmieji yra reikalingi būtinos visuomeninės paramos, o antrieji dažniausiai išsiverčia savo lėšomis. B. aprūpina visuomenė ir valstybė. Savo nariais B. pirmosios pradėjo rūpintis profesinės darbininkų sąjungos. Tam reikalui iš specialiųjų narių įnašų jos turi B. fondus. Platesniu mastu B. šelpia savivaldybės, o tam tikrais atvejais ir labdaros organizacijos. Plačiai vartojama B. pagalba yra viešieji darbai. Tačiau tikriausioji B. aprūpinimo forma yra nedarbo draudimas.

Beddoes Thomas Lowell (1803-1849) anglų gydytojas, poetas, mokęsis ir gyvenęs daugiausia Vokietijoje. Jo meilės ir mirties romantinė lyrika yra rašyta Shelley įtakoje, kurio draugu jis buvo. Taip pat žinoma jo drama Death’s Jest Book or the Fool’s Tragedy 1851.

Bėda lengvas dviem ratais vienkinkis vežimas, plačiai išplitęs XIX a. Lietuvoje ir Latvijoje.

Bede viduramžiais pirma laisvai mokėtas mokestis krašto valdovui, kad tas krašto ginti eitų tik su savo žmonėmis. Paskui šis mokestis virto nuolatiniu, priverstiniu, tiesioginiu žemės mokesčiu. Vokietijoje jis buvo išlikęs ligi XIX a.

Bedel, B. askeri, 1856—1909 Turkijos krikščionių ir žydų mokėtas mokestis už atleidimą nuo karinės prievolės. Įvedus visuotinę karinę prievolę, jis išnyko.

Bedel Maurice (g. 1884) prancūzų rašytojas, autorius kelioninių romanų iš Skandinavijos (Jerome 60° Latitude Nor d 1929), iš

Bečuanų kaimas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4702-0=4702 wiki spaudos ženklai).