Puslapis:LE02.djvu/331

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

vulių (kupranugarių, avių ir ožkų) auginimu. Savo tarpe skirstosi į gimines: bišarin, beniamer, hadendoa ir abadeh. Anksčiau labai karingi, B. siejami su senovės blemė-jais. X a. buvo sudarę krikščionišką jako-bitų valstybę Aloa (su sostine Sobah), XV a. atitekusią islamui. Dabar daugiausia su-arabėję.

Beebe Charles William (g. 1877) amerikietis zoologas, jūros gelmių gyvūnijos tyrinėtojas. Nuo 1899 New Yorko zoologijos sodo ornitologijos kuratorius. Savo sukons-truktuotu metaliniu rutuliu 1930 pirmą kartą nusileido į jūros gelmes, o 1934 VIII 11 kartu su Otisu Bartonu nusileido į 923 m gylį. Išsp. A Monograph of the Pheasants 1918—1922, Beneath Tropic Seas 1928, Half Mile Down 1934, Book of Bays 1942, High Jungle 1949.

Beecham Thomas (g. 1879) anglų dirigentas, daug nusipelnęs rimtosios operos ir moderniųjų muzikų populiarinimui savo prieš I pas. karą įsteigtu simfoniniu orkestru bei operos kompanija. Vėliau 1928 dirigavo New Yorke ir .1932 įsteigė Londone simfoninį orkestrą, drauge būdamas karališkosios operos dirigentu. 1944 išl. savo autobiografiją A Mingled Chime.

Beecher 1) Catherine Ester (1800 —1878) Lymano (4) duktė, JAV propagavusi augštąjį moterų mokslą ir rašiusi moterų klausimais, bet buvusi priešinga sufra-žisčių sąjūdžiui.

2) Harriet Elisabeth žr. Beecher-Stowe.

3) Henry Ward (1813—1887), Lymano sūnus, amerikiečių presbiterionų dvasininkas, didelis pamokslininkas, savo retą kalbėtojo talentą skyręs ir kovai sų vergija. Kaip teologas buvo laikomas liberaliosios linkmės atstovu, nors ir kovojo prieš unitarianizmą. Veikale Evolution and Religion 1885 jungė šventraštį su Darwino ir Spencerio pažiūromis.

4) L y m a n (1775—1863) amerikiečių presbiterionų dvasininkas, 1832—1850 Lane teologijos sem. rektorius. Buvo vergijos priešas. Collected Works išl. .1852.

Beeeher-Stowe Harriet Elisabeth (1812— 1896) presbiterionų dvasininko Lymano B. duktė, amerikiečių rašytoja. .1836 ištekėjo ųž C. E. Stowe, presbiterionų teologo. Neturto slegiama, nuo 1843 pradėjo rašyti apysakaites, skiriamas vaikams. Tikro garso susilaukė 1851—1852 paskelbta apysaka apie negrų vergiją Uncle Tom’s cabin. Per ketverius metus buvo išpirkta apie pusantro miliono šios knygos egzempliorių, o ji išversta į visas didesnes kalbas (lietuviškai 1914 Tilžėje ir 1923 Kaune K. Karklio ir L. Daukšos vertimai). Ši knyga buvo mėgiamiausia vaikų ir jaunimo knyga šalia Robinzono. Atsakydama į šios knygos susilauktą kritiką, autorė 1853 išsp. A Key to Uncle Tom’s cabin. Kiti jos raštai: kelionių įspūdžiai Sunny Memories of Foreign Lands 1854, antra apysaka vergijos klausimu Dred a Tale of the Great Dismal Swamp 1856, apysakos iš Naujosios Anglijos gyvenimo The Minister’s Wooing 1859 ir Old Town Folks. Jos sūnus Ch. E. B. S. išleido jos veikalus 1897 (17 tomų) ir išsp. jos biografiją Life of H. B. S. 1891.

Beefeater (angį. jautienos valgytojas) Anglijos karaliaus gvardijos kareivių pa-šaipinis pravardžiavimas.

Beefsteak (angį.) jautienos kepsnys. B. à la tartare, totoriškas B., su žaliais kiaušiniais, svogūnais ir kitais prieskoniais. Deutsches B. kapotos jautienos patie-

Beel L. J. M. (g. 1902) olandų katalikų liaudies partijos politikas, ,1946—1948 Olandijos ministeris pirmininkas, vėliau ligi 1949 XII Olandijos komisaras Indonezijoje. 1951 vidaus reikalų ministeris. Nijmvegeno univ. profesorius.

Beer vokiečių architektų giminė, drauge su Thumbu ir Moosbruggeriu sukūrusi vad. Voralbergo mokyklą, pasižymėjusią p. Vokietijos bažnyčių barokine statyba. Žymiausi jos atstovai: 1) Michael (m. 1666), statęs Kemptene Stiftskirche.

2) Franz (1660-1726) pastatęs vienuolynų bažnyčias miesteliuose: Obermarchtal, Weingarten ir Weissenau.

3) Ferdinand (1731—1789), pastatęs bžn. St. Galleno vienuolyne.

Beer 1) George Louis (1872-1920) JAV istorikas, tyrinėjęs anglų kolonialinę politiką ir 1893—1897 dėstęs Columbia universitete Europos istoriją. Svarbiausi veikalai: The Commercial Policy of England toward the American Colonies 1893, British Colonial Policy 1907, Origins of the British Colonial System 1908, The Old Colonial System 1912.

2) J a k o b žr. Meyerbeer.

3) Johann (1655—1700) austrų muzikas ir rašytojas. Baigęs teologijos studijas, atsidėjo muzikai, būdamas dvaro muziku, ir taip pat pasižymėdamas teoriniais muzikos raštais. Atsiremdamas Grimmelshau-seno tradicija, savo pasakojimuose humo-ristiškai vaizduoja išdykėlius ir riterius (Simplizianistischer Weltkucker 1677, Printz Adimantus .1678).

4) Joseph (.1744—1811). Austrų, paskui prancūzų kariuomenės trimitininkas, pasidaręs garsus klarnetistas, koncertavęs

H. Beecher-Stowe

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4929-0=4929 wiki spaudos ženklai).