Puslapis:LE02.djvu/382

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

dama kitų bendrininkų laikysenos, negu formalių valstybės įstatymų. Valstybės kompetencijos ribos paprastai yra aiškiai nustatomos, o B. veikimo ribos dažnai nėra aprėžtos, kaip kad pvz. yra suprantama apimančioje visuose kontinentuose gyvenančius lietuvius Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje. B. skiriasi ir nuo draugijų bei organizacijų, kurios yra steigiamos specialiai politiniais, ekonominiais, kultūriniais, religiniais ar kitais tikslais, kuriuos pasiekusios nustoja veikusios. O B. liečia visą žmonių gyvenimą, apimdama ir visas draugijas, jas apibrendindama ir jose iškeldama bendruomeninę dvasią.

R. M. Maclver Comunity 1928; R. S. Lynd Middletown 1929; K. Davis Human Society 1949; R. W. Murray Sociology for a Democratic Society 1950

Bendruomenių taupmenų skolinamos' 03 kasos veikė Lietuvoje prieš I pas. karą 1904 Rusijos įstatymu. Jų uždavinys buvo palengvinti, padėti ūkininkams gyvo ir negyvo inventoriaus įsigyti. Jos buvo steigiamos, vienos ar kelių bendruomenių susirinkimams nutarus, remiantis tam tikru pavyzdiniu statutu. 1915 pradžioje jų buvo Kauno gub. 6, o Vilniaus gub. 76.

A. Prūsas Bankai ir kreditas Lietuvoje iki 1915 metų, 1926.

Bendrupe Mirdza (g. 1910) latvių rašytoja. Jos kūryba pulsuoja žmogiškuoju nerimu ir laisvės jieškojimu. Jaučiama mistinė nuotaika, gauta iš rytinių religijų studijų. Labiausiai žinomas jos legendų ciklas Skudru Meistaru. Likusi Latvijoje.

Benecke 1) Berthold Adolf (1843—1886) vokiečių zoologas, Rytprūsių žuvi-jos ir žvejybos tyrinėtojas. Karaliaučiuje išėjęs medicinos mokslus, nuo 1877 ten pat anatomijos prof. Veikale Fische, Fischerei und Fischzucht in Ost- und Westpreussen 1881 duoda daug senovinių lietuviškų ir prūsiškų žuvų ir žvejybos padargų vardų. Drauge su Borne ir Dallmetu parašė Hand-buch der Fischzucht und Fischerei 1886.

2) George Friedrich (1762—1844) vokiečių germanistas, Gottingeno universiteto prof., vokiečių filologijos ir filologinės tekstų kritikos grindėjas, vokiečių viduramžių tekstų leidėjas, savo žodyniniais rinkiniais padėjęs pagrindą vidurinės vokiečių augštaičių kalbos žodynui.

Bęnedek Ludwig August (1804—1881) austrų generolas. 1846 dalyvavo, Galicijos lenkų sukilimą malšinant, 1859 VIII korpo vadas kautynėse ties Solferino. 1860 vyr. štabo viršininkas, paskiau Vengrijos gubernatorius, Venecijos ir Alpių armijos vadas. 1866 kare su Prūsija šiaurės armijos vadas Čekijoje, 1866 VII 3 pralaimėjęs ties K6-niggratzu, ir pašalintas iš vietos.

Benedetti 1) Petrus (1663 Libane — 1742 Romoje) maronitas, orientalistas. 1672—1685 išėjęs mokslus maronitų kolegijoje Romoje, grįžo į Libaną, kur įšv. kunigu. Suredagavo to laiko Libano patriarcho Ad-Duwajhi (lot. Aldeonensis) raštus. 1691 nusiųstas į Romą. 1693 grįždamas į Libaną, Florencijoje buvo sulaikytas Kozmo III, kuris pavedė jam sutvarkyti Lorenzo Mag-nifico spaustuvę ir išspausdinti Palatinos ir Laurenzianos bibliotekų rankraščius. Apie 1700 Pisos univ. biblinių mokslų prof. 1707 stojo į jėzuitus. 1709 popiežius Klemensas XI jį paskyrė į komisiją Šv. Rašto Septuagintos vertimą išleisti. B. išvertė iš sirų kalbos beveik visus šv. Efremo Syro raštus. B. rankraščių yra Vatikano bibliotekoje.

Biografia universale antica e moderną 1822.

2) Vincent (1817—1900) prancūzų diplomatas. 1856 Paryžiaus kongreso sekretorius. Suėjęs su Cavouru, virto Italijos susijungimo šalininku. 1864—1870 pasiunti-rys Berlyne. 1870 VII 13 užs. reik. min. Grammonto pavedamas, griežtu reikalavimu Prūsijos karaliui Vilhelmui Emse davė formalią progą karui pradėti. Italijon persikėlęs, 1871 išsp. Ma mission en Prusse. Išsp. dar Essais diplomatiques 1895, Trois ans en Allemagne 1900.

Benedicamus Domino (lot.) - garbinkime Viešpatį, baigiamieji žodžiai mišiose, kuriose nėra Gloria (ne mišiose už mirusius) ; į tai tarnas atsako: Deo gratias (dėkui Dievui).

Benedicite (lot.) — laiminkite, sena sveikinimo ir prašymo formula prieš suteikiant laiminimą, iškilmingose mišiose prieš laiminant smilkalą ir vandenį, liturginiame valgio laimlninme ir kt. atvejais.

Benedict 1) Julius (1804—1885) vokiečių žydas, pianistas ir kompozitorius. K. Weberio mokinys, 1824 orkestro dirigentas Vienoje, 1825 Neapolyje. 1835 išsikėlė Londonan. Jo operos: The gypsy’s warning, The Lilly of Killarney (vok. Die Rose von Erin); kantatos: Undine, Richard coeur--de-Lion, Graziella; oratorijos: St. Caciiia, St. Peter, simfonijos ir kt.

2) Ruth Fulton (1887—1948) amerikiečių antropologė, pedagogė ir poetė (pasirašydavusi Ann Singleton slapvJ.Nuo 1922 antropologijos prof. Columb a univ. II pas. karo metu vadovavo sąjungininkų propagandos tyrinėjimams. Vietoje tyrinėjo Mission, Blackfoot, Apache, Pueblo ir Pima indėnus. Tyrinėjimų rezultatai buvo pritaikinti mūsų laikų vokiečių, rumunų, siamiečių ir japonų kultūroms studijuoti. Išsp. Patterns of Culture 1934, kur ji pagrindė asmenybės ir kultūros formų santykiavimą, priskirdama lemiamą vaidmenį kultūros formoms. Kiti jos veikalai: Race, Science and Politics, The Chrysanthemum and the Sword 1946.

Benedictionale arba Benedietionarium (lot.) oficiali bažnytinė liturginių laimini-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5467-0=5467 wiki spaudos ženklai).