Puslapis:LE02.djvu/397

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

vo įtakingas. Jo kūriniai: The Grand Babylon Hotel 1902, The Gates of Wrath 1903, Buried alive 1908, The Old Wiwe’s Tale 1908, Clayhanger trilogy 1910—1915, The Pretty Lady 1918, Mr. Prohack 1922, Ri-ceyman Steps 1923, Lord Raingo 1926, Imperial Palace 1930. Autobiografija The Truth about an Author 1903, dienoraščiai Journals 1932—1933.

Biografijos: D. C. Bennett 1935, R. West (H. G. Wells) 1931, G. Lafourcade 1939, R. Pound 1951.

2) James Gordon (1795—1872) JAV žurnalistas. 1819 Amerikon persikėlęs škotas. 1835 įst. New York Herald, tapusį labiausiai paplitusiu laikraščiu.

3) James Gordon, sūnus, (1841-19.18) toliau leido tėvo įsteigtą N. Y. Herald. 1871 surengė Mortono Stanley ekspediciją vid. Afrikon Livingstonui surasti. Living-stonas surastas. 1874 drauge su Londono Daily Telegraph surengė antrąją H. M. Stanley ekspediciją vid. Afrikon, 1879 pasiuntė De Longą Jeannette laivu šiaurės ekspedicijon, o Jeannettei žuvus, dar kelias ekspedicijas jos pėdsakų surasti. Rėmė sportą, automobilių rungtynėms dovanojo Gor-don-Bennetto taurę.

4) John Hughes (1812—1875) anglu gydytojas, Edinburgo univ. prof. 1840 pirmas ėmė medicinoje vartoti žuvų taukus, 1852 nustatė kraujo ligą Leucocythae-mia (Leucocythaemia or white celle blood). Svarbiausias B. raštas yra 1850 Clinical lectures on the principles and practice of medicine.

5) William Sterndale (18.16-1875) anglų muzikas. 1826 —1833 muzikos mokslus išėjo Londono Royal Society of Music, 1837 — 1838 Leipcige, kur susidraugavo su Mendelssohnu ir Schumannu. Londone 1849 įst. Bach Society, 1856 filharmonijos draugijos orkestro dirigentas, 1866 Royal Academy dir. 1841 išl. Classical practice for pianoforte students. Daugiausia Mendelssohno įtakos kompozicijos: 4 koncertai fortepionui, 4 uvertiūros, G mol simfonija, kantata The May Queen, oratorija Woman of Samaria, sonatos.

Bennetto sala Arkčio vandenyne, į šiaurę nuo Naujojo Sibiro salyno, 76°—77° š. pl.; 4.500 km2 didumo. B. salą aptiko J. W. De Long vadovaujama Jeannette laivo ekspedicija 1881, ištyrė 1902 Rusijos vokietis Ed. Toll. Drauge su Jeannette ir Henrietta salomis sudaro De Long salyną. Pavadinta ekspedicijos rėmėjo, N. Y. Herald leidėjo J. G. Bennett garbei jo vardu.

Ben Nevis augščiausias Anglijos kalnas Grampianų kalnuose, vid. Škotijoje, .1343 m augščio.

Bennigsen Hannoverio krašte įsikūrusi saksų giminė:

1)Alexander Levin (1809 Vilniaus Užvingyje — 1893 Banteln, Hannoverio krašte) Hannoverio politikas, Levino Augusto ir Marijos Butautaitės B. sūnus. 1818 su tėvu grįžęs iš Rusijos Hannoverin, išėjo Gottingeno univ. teisių mokslus, 1848 III-— 1850 X Hannoverio ministeriu kabineto pirm. ir užsienių reikalų min. Nuo 1849 augštųjų rūmų atstovas, 1851—1857 jų pirmininkas, .1864—1866 žemųjų rūmų pirm., 1881-—1884 Vokietijos parlamento atstovas.

2) Levin August T h e o p h i 1 (1745 —1826) rusų generolas. 1759—1775 tarnavo Hannoverio kariuomenėje. Įsiskolinęs, pasinaudojęs rusų ir turkų karu, 1775 stojo rusų tarnybon. Dalyvavo karuose su turkais. 1792 drauge su rusų kariuomene įžygiavo Lietuvon Targovicos konfederacijos paremti. Dalyvavo kautynėse su Lietuvos kariuomene V 31 ties Mirų prieš Judickį, VI 16 paimant Nesvyžių prieš Dederką, VII 4 ties Želva, paskiau ties Volkovisku. 1794 IV 23 Vilniui sukilus, B. buvo Smurgainių apylinkėse, VI 25 drauge su Zubovu ties Salomis atstūmė J. Jasinskio kariuomenę, ųž tai gavęs gen. majoro laipsnį. Paskiau išvaikė Alytaus sukilėlius ir dalyvavo VIII 11 imant Vilnių. 1786 dalyvavo rusų ir persų kare. Povilui I jo nemėgus, 1798 buvo nusiųstas į Kaukazą. Paskiau Pahlenas jį iškvietė į Petrapilį, kur jis susiprato su sąmokslininkais prieš carą, 1801 III ,11/23 jiems vadovavo ir savo rankomis pasmaugė Povilą I. Bet nenukentėjo. Aleksandro I net buvo pakeltas pilnu generolu ir nuo 1801 VII 11 ligi 1806 IX 20 buvo Lietuvos generalgubernatorius Vilniuje. 1805 paskirtas korpo vadu kare prieš Napoleoną. 1806 —1807 kare nuo 1807 I 1 buvo vyriausiuoju rusų armijos vadu, bet 1807 VI14 ties Frid-landu B. Napoleonui pralaimėjus, buvo pašalintas. 181.2 kare armijos štabo viršininkas, dalyvavo kautynėse ties Borodino ir ties Tarutinu. .1813 paskirtas atsarginės armijos priešakyje, dalyvavo kautynėse ties Dahna, ties Leipcigu. 1815—1818 armijos vadas Besarabijoje. 1818 pasitraukė dimisijon ir grįžo į Hannoverį. 45 metus rusų armijoje tarnavęs, rusiškai nepramoko.

3) Rudolf (1824—1902) vokiečių politikas, Aleksandro Levino pusbrolis. Iš pradžios Hannoverio veikėjas, 1855—1866 liberalusis jo atstovų rūmų narys, siekė Vokietijos kraštų susijungimo, 1866—1883 ir 1887—1898 Vokietijos parlamento atstovas (1873 — .1879 pirm.), pasireiškė kaip tautininkų liberalų įtakingiausias vadas. 1907 Hannoveryje jam pastatytas paminklas.

Bennington JAV Vermonto valst., apie 8000 gyv. 1777 VIII 16 New Hampshire milicija čia įveikė anglų kariuomenę.

Benois 1) Mikalojus (1813 Petrapilyje — 1898) prancūzo kepėjo sūnus. Petrapilio architektas. 1840-1846 studijavo Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Prancū-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5372-0=5372 wiki spaudos ženklai).