Puslapis:LE02.djvu/45

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

to patekęs į laivą, apiplaukė P. Ameriką, p. Afriką, r. Indiją ir 1903 II 19 atplaukė į New Yorką. Pradžioje buvo Spindulio laikr. Brookly-ne, N. Y. raidžių rinkėju. Paskiau kurį laiką mokytojavo Schoennnville, Pa. presbiterionų mokykloje. 1908 išėjo Pittsburgh Academy. 1908 II 22 Lietuvių Seimo Philadelphia, Pa. sekretorius ir 1906— 1908 Centrinio Revoliucijos šelpimo Komiteto finansų raštininkas. Nuo 1908 V 5 SLA prezidentas. Atsisakė, paaiškėjus, kad jis negalįs pirmininkauti, nes JAV pilietybės dar neturėjo. Veiklus Lietuvių Socialistų Sąjungos organizatorius. 1913 buvo Keleivio redaktoriaus padėjėju. 1914 išėjo advokato kursą Bostono universitete, o 1919 gavo leidimą verstis advokatūra. Bostone išbuvo advokatu ligi savo mirties. Kurį laiką buvo viešuoju notaru ir teisėju. 1923 aplankė Lietuvą. 1934—1942 SLA prezidentas. Visada aktyviai dirbo lietuviškose organizacijose, o Lietuvą priešams okupavus, sakydavo prakalbas, būdamas vienas gabiausių kalbėtojų Amerikos lietuviuose. Buvo vienas ALT narių ir BALFo direktorių. 'Nuo 1905 slapyvardžiais Parcė iš Pažvelsio, Ferdinandas de Samogitia, Plotnus bendradarbiavo Spindulyje, Vienybėje Lietuvninkų, Kovoje, Keleivyje, Darbininkų Viltyje, Škotijos Laike, Lietuvoje, Tėvynėje, (Naujienose. Skyrium išsp. dviejų R. Ingersollio knygelių vertimą.

Bagotoji Vilkaviškio aps. Pilviškių vi. bažnytkaimis, vietos žmonių vadinamas ir Bagotšiliu, o vardas kilęs iš to, kad seniau to kaimo kapinės buvo apaugusios gražiu pušynu, vėliau iškirstu. Pirmoji koplyčia statyta a. 1875. B. parapija įk. 1910, medinė bžn. statyta 1912, bet I pas. kare apgriauta ir nepriklausomybės laikais atstatyta. 1934 pastatyta B. glž. stotis.

Balotosios girininkija, Kazlų Rūdos miškų urėdijos, įsteigta 1929. B. G. miškai yra Pilvės, Jūrės ir Višakio paupiais. Pažymėtini Guobiniškės, Griešių, Bagotšilio miškai. Vyrauja pušynai. 1940 rusų bolševikų kariuomenė Guobiniškės miške turėjo karinę stovyklą, vardu Antroji Maskva. Tada miškas skaudžiausiai nukentėjo.

Bagratidai sena armėnų valdovų giminė, save kildžiusi iš žydų Dovydo. Nuo Bagrato laikų (130 pr. Kr.) turėjusi privilegiją vainikuoti Armėnijos karalius. Ji davė Armėnijai trečiosios dinastijos karalius nuo Ašoto 885 ligi Gagiko II 1079, kurių valdymo laikais Armėnija buvo tarsi buferis tarp Arabijos ir Bizantijos. Tada Armėnija gyveno savo žydėjimą, išreikštą to meto sostinės Ani monumentaliaisiais pastatais.

Viena B. šaka viešpatavo Gruzijoje nuo 888 ligi 1801. Pirmuoju B. valdovu čia buvo tas pats Ašotas, pradėjęs Gruzijos jungimo darbą, užbaigtą Bagrato III (980-1014). žymiausieji tos dinastijos valdovai Gruzijoje buvo Dahude III (1089—1125) ir Tamar (Tamara; 1184—1212). XVIII a., jieškoda-mas pagalbos nuo turkų puolimo, Iraklis III (1716—1798) 1783 surašė sutartį su Rusija. Prie Jurgio XIII .1800 XII 28 rusai okupavo visą Gruziją, ir tuo būdu 1200 metų Gruziją valdžiusi B. dinastija buvo nuversta. Paskutinysis tos dinastijos atstovas Dovydas Bagrationas 1801 pats pasiskelbė Gruzijos valdovu, bet 1802 rusų buvo suimtas, išvežtas Rusijon, kur ir mirė 18.19.

Bag.ration Petras (1765—1812) Gruzijos kunigaikščių kilimo rusų generolas. Su Su-vorovu dalyvavo Italijos kare. 1805 vadovavo Kutuzovo armijos ariergardui, sulaikydamas prancūzų puolimą. 1809 vadovavo rumunų armijai prieš turkus. 1810 antrosios armijos vadas Austrijos pasienyje. 1812 kare su Napoleonu ties Borodinu vadovavo kairiajam rusų kariuomenės sparnui ir kautynėse žuvo.

Baguslaviškis, Bagaslaviškis, Ukmergės aps. Gelvonų vi. bžnk. Bažnyčia statyta 1787.

Bagužis pasirašydavo lenkiškai Bohusz, pasak Jucevičiaus. O Jucevičius, matyt, žinojo, kad dar XVIII a. Rietavo vi. buvusi žinoma pavardė Bauža, vadinta ir Bagužis Bauža. Kiti rašė Baužas ar siūlė formą Ba-gužas. Bet susiradus Mykolo Ksavero B. gimimo metrikai, iš kurios paaiškėjo, kad jis ir jo brolis yra gimę Pabaisko vi. Vaisgenių k. iš tėvo daržininko, o kilusio iš to paties vi. Bagužiškio ar Bagužių k. Greičiausiai, tikroji jų pavardė buvo Bagužis. Kilimo jie

F. Bagočius

Bagotosios bažnyčia

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 106% (+4660-244=4416 wiki spaudos ženklai).