Puslapis:LE02.djvu/452

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Beta spinduliai, žymimi graikiškąja raide beta. Fizikoje B. S. vadina neigiamas įelektrintas daleles, skleidžiamas radioak-tingos medžiagos. Visais požiūriais jos yra tokios pat, kaip katodo dalelės, — atseit, yra elektronai, tik daug didesnio greičio, kaip elektronai katodo vamzdyje. Magnetiniu ir elektrostatiniu lauku atlenkiamos daug smarkiau ir į priešingą pusę, negu alfa dalelės. Jų greitis siekia ligi 290.000 km per sekundę. Veikdamos fotografinę plokštelę, jos kelia fluorescenciją ir stipriai ioni-zuoja dujas. Jos gali prasiskverbti ir pro stiklo sluogsnį. Tuo tarpu elektronai neprasiskverbia pro katodinio vamzdžio sieneles.

Betaxin vitamino Bi, arba tiamino prekybinis vardas.

Betel (hebr. Dievo namai) senas kanaaniečių mst. 17 km į š. nuo Jeruzalės, Efraimo kalnuose, dabar kaimelis Betin. Istoriškai seniausia Jehovos garbinimo vieta Palestinoje. Čia Abraomas pastatė Viešpačiui altorių, o patriarchas Jokūbas čia sapne matė kopėčias į dangų. Kadangi vėliau, atsiskyrus nuo Jeruzalės, Jehova buvo garbinamas jaučio pavidalo, tai pranašai Amos ir Osijus B. vadino Bethawen (piktadarybės) vardu ir smerkė kaip Baalio kulto vietovę. Dar vėliau asiriečiai čia buvo apgyvendinę svetimtaučius, žinomus samaritie-čių vardu. 1927 amerikiečių kasinėtojai aptiko čia miesto mūrus dar iš priešizraeliti-nių laikų.

Betelgeuze (ar. Milžino petis) ryškiausia žvaigždė Oriono (Šienpjūvių) žvaigždyne, kitaip vad. Alfa Orionis. Pagal regimąjį ryškumą 12-ji žvaigždė visame danguje. Raudonos spalvos. Pagal siunčiamąjį žemei šilimos kiekį pirmoji žvaigždė visame danguje. Atstumas: 60 parseku. B. vidutiniškai yra 250 kartų didesnė už saulės skersmenį ir siekia 320 milionų km. Tuo būdu, jei B. patektų saulės vietoje, tai užklotų tokią didelę saulės sistemos dalį, jog Merkuras, Venera ir žemė atsidurtų jos viduje. B. yra apie 1200 kartų šviesesnė už saulę. Tačiau jos paviršius dėl žemesnės temperatūros (apie 3200°), šviečia silpniau už saulės paviršių. B. masė nedaug didesnė už saulės masę. Jos vidutinis sūdrumas apie 1500 kartų mažesnis, kaip oro sūdrumas paprastose sąlygose. Temperatūra, sūdru-mu ir didumu B. yra tipingas vad. raudonųjų milžinų pavyzdys žvaigždžių tarpe. B. yra silpnai kintamoji žvaigždė. Jos regimasis ryškumas svyruoja tarp 0,5 ir 1,1 kas penkeri metai.

Betesda (aramėjiškai Bethchesda, malonės namai) Vulgatos ST vertime neteisingai išversta Betsaida, buvęs Jeruzalėje tvenkinys (į š. nuo Avių vartų) su 5 prieangiais ligoniams priimti, kadangi jo vanduo turėjęs gydomosios jėgos tam ligoniui, kuris bus pirmasis į jį nusileidęs (Jo. 5,2). „Baltųjų Tėvų” vienuolyno srityje, prie Stepono vartų, giliai po dabartiniu miestu, aptikti šio tvenkinio griuvėsiai.

Be Tėvynės 1) Ranka rašytas žurnalas, 1945—1946 leistas lietuvių karių belaisvių Mailly-le-Camp, Prancūzijoje. Išsp. 6 N., 152 psl.

2) Ranka rašytas sieninis laikraštis, montuotas dideliuose kartono lapuose, Ol-denburgo (v. Vokietijoje) lietuvių stovykloje įst. 1945 VII 1. Leistas dukart per mėnesį, redaguotas Ed. Karnėno ir B. Miniaus.

3) Sieninis laikraštis, redaguotas Alt Gorge palei Dahnenbergą lietuvių stovykloje 1945.

Betfage senovėje maža vieta į rytus nuo Jeruzalės, prie Alyvų kalno, iš kurios Kristus mesianiškai įžengė į Jeruzalę.

Beth antroji raidė hebrajų raidyne, pagal kurią kilusi ir graikų beta; hebr. ir sirų kalba reiškia: padangtė, namai, erdvė.

Bethe Kari Albrecht (g. 1906 Strassbur-ge) vokiečių fizikas, 1935 persikėlęs į JAV, profesoriavęs Cornell universitete, 1943— 1946 vadovavęs teoretinės fizikos skyriui atominių tyrinėjimų institute Los Alamos mieste. Jo sritys yra branduolio fizika ir kvantų elektrodinamika. Saulėje ir žvaigždėse vykstantį energijos gaminimąsi jis aiškina atominės energijos atsipalaidavimu. Išspausdino Elementary Nuclear Theory 1947.

Bethe-Weizsäckerio ciklas, kitaip CN ciklas, saulėje ir žvaigždėse vykstančios protonų reakcijos su anglies (C), azoto (N) ir deguonies (O) atomų branduoliais. Anglies branduoliams kaip katalizatoriams veikiant, vandenilis (H) sutirštėja ligi helio (He). Tuo būdu vandenilio atomams sutirš-tėjant į helio atomą, atsiranda „masės trūkumas”, t. y. „dingsta” dalis medžiagos, kuri beveik visiškai virsta energija (6,1x108 k-cal kiekvienai medžiagos gram-moleku-lai). Ta energija eina spinduliavimui (saulėje) bei kitiems procesams žvaigždėse.

Bethge Hans (1876—1946) orientalinės poezijos vertėjas bei atkūrėjas vokiečių kalba: Die chinesische Flöte 1907, Japanischer Frühling 1911, Das türkische Liederbuch 1913, Das armenische Nachtigall 1924, Der asiatische Liebestempel 1942.

Bethlehem 1) Palestinos miestas. Žr. Betliejus.

2) JAV miestas Pennsylvania valstybėje, 66.000 gyventojų. Didžiulės plieno liejyklos. Lehigh universitetas nuo 1866. Kasmet vyksta Bacho muzikos festivaliai. Miestą įkūrė 1741 vad. moravų broliai (Herrnhuter).

Bethlehem šveicarų katalikų misijų draugija, įsteigta 1895 ir tuo pat vardu leidžian-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5345-0=5345 wiki spaudos ženklai).