Puslapis:LE02.djvu/508

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Bilbao, bsk. Ibaizabal, š. Ispanijos mst. ir didumo antras jos uostas, Baskijoje. 230.000 gyv. (1951). Svarbiausias baskų kultūrinis centras su universitetu, teatru, biblioteka, įvairiomis mokslo draugijomis. Nervionos upės žiotyse įrengtas modernus uostas, tinkąs ligi 14 m grimzlės laivams. B. yra didžiausias Ispanijos plieno pramonės centras su laivų ir garvežių statyklomis. B. išaugo iš mažos pajūrio vietovės, įkurtos 1300.

Bilbasov Vasilij (1838—1904) rusų istorikas, Kievo univ. prof. 1870—1883 liberaliojo Golos redaktorius. Suredagavo istorinės medžiagos rinkinį Archiv grafov Mord-vinovych 9 t. ir išsp. 3 tomus (jų vieną konfiskavo cenzūra) Istorija Ekateriny II.

Bilderdijk Willem (1756—1831) olandų rašytojas. Nepaprastai produktyvus rašytojas, griežtas graikų ir prancūzų klasicizmo gynėjas. Kūryboje daugiau pasižymėjo forminiu technikos meistriškumu, negu kūrybiniu originalumu. Žymiausi veikalai: poema De ziekte der gelerden 1806, drama Floris V 1808, nebaigta poema De onder-gang der eerste wareld 1810. Visi literatūriniai raštai išleisti 1857-1860.

Bildukas naktimis besibaldanti baidyklė; kaukas. B., žmonių įsitikinimu, nebijąs nei kryžiaus, nei švęstu žolių, nei kitų krikščioniškų priemonių. Tačiau jis buvęs išvaromas šermukšnio lazda.

Bildušas Jonas (g. 1895 X 25 Tauragės aps. Šilalės vi. Pajūrio bžk.) visuomenės veikėjas, mokytojas. Lankė VDU teisių fak. Nuo 1918 Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjungos narys. 1917—1919 Pajūrio prad. mokyklos mokytojas. 1918—1919 Tauragės aps. organizavo partizanus ir kovojo prieš okupantus vokiečius ir bermontininkus. 1919 II Tauragės apskrities valdybos narys, paskiau pirmininkas, karo nuostoliams surašyti komisijos pirm. 1920—1922 Steigiamojo Seimo narys. 1922 Tauragės aps. valdybos narys, 1925—1927 Tauragės mst. burmistras. 1927 VIII suspenduotas iš burmistro pareigų ir karo komendanto ištremtas iš Tauragės aps. Apsigyvenęs Telšiuose, dirbo „Žemaičio” redakcijoje. Po trijų savaičių karo komendanto ištremtas iš Telšių, uždraudus gyventi Varniuose, Plungėje, Rietave. 1927 IX 8—9 įvykus Tauragės ir Alytaus aps. sukilimams, 1927 IX 10 saugumo policijos Kaune suimtas ir nugabentas į Tauragę, apkaltintas sukilimo ruošimu ir IX 19 karo lauko teismo pasmerktas sušaudyti. Mirties bausmę prezidentas Smetona pakeitė kalėjimu ligi gyvos galvos. 1930 XII iš kalėjimo paleistas. 1934—1938 Lietūkio Pagėgių skyriaus vedėjas. 1939 Klaipėdos Akc. Bend. Gerovė direktorius. 1940 VI bolševikams Lietuvą okupavus, Tauragės aps. viršininkas. 1940 IX 10 NKVD suimtas ir tardant kankinamas. 1941 VI iš Tauragės kalėjimo pabėgo. 1941—1943 buvo Lietūkio Vilniaus elevatoriaus vedėju. 1944 bolševikams antrąkart Lietuvą okupuojant, su šeima pasitraukė į Vokietiją, 1947 atvyko į JAV. Bendradarbiavo Lietuvos ūkininke, Lietuvos Žiniose, Jaunime, Sietyne, Naujienose, Sandaroje, Sėjoje.

Bildziukevičius Tomas (m. 1659) Lietuvos kronikininkas, D. L. K. Vladislovo IV sekretorius. Vilniaus vaitas. Rankraščiu paliko užrašus apie to laiko įvairius įvykius ir savo prakalbas į Vladislovą IV ir jo žmoną, jiems Vilnių aplankius.

Bildžius (angį. bilge) grioviai laivo dugne iš abiejų kylio pusių. Vienadugniame laive B. yra apačiausios patalpos tarp laivo dugno orinio dengimo ir krovinio patalpų grindinio. Dvigubo dugno laivuose B. erdvė paliekama tarp dvigubo dugno tankų ir orinio dengimo plokščių. Į B. susirenka vanduo, kuris vartojamas krovinio patalpų valymui ir kitiems įv. tikslams. Susirinkę B. skysčiai yra išpompuojami B. pompomis.

Bilečkij Leonid (g. 1882) ukrainiečių literatūros istorikas. 1918 Kamenco, Podolėje, ukrainiečių univ. doc., 1920 — 1923 Lvivo ukrainiečių univ. prof. Nuo 1923 ligi 1939 Prahos ukrainiečių pedag. inst. prof. Išsp. Chrestomatija po istorii ukrainskoj litera-tury (drauge su O. Doroškevičium) 1919 — 1920.

Bilečkij Nosenko Pavel (1774—1856) ukrainiečių pedagogas ir rašytojas. Nuo 1798 gyvendamas Poltavos gub. Prilukuose, apie 50 metų vadovavo savo įsteigtai mokyklai. Rusų kalba išsp. ligi 50 veikalų iš įv. sričių. Rašė ir Ukrainos istorijos temomis: Zinovij Bohdan Chmelnickij 1829, Ivan Zo-lotarenko 1829, taip pat ukrainiečių kalbos ir tautosakos: Skazki na malorossijskom jazyke 1812, Ballady na malorossijskom ja-zyke 1841—1842.

Bilevičiai įtakingų XVI—XVIII a. žemaičių bajorų giminė, Rietavo, Dirvėnų, Beržėnų, Šiauduvos tėvūnai, seniūnai ir kt.

1) Jurgis (m. 1544) Martyno sūnus, 1543—1544 Žemaitijos seniūnas.

2) Jonas, Jurgio sūnus, Žemaitijos seniūnas. Vienas pirmųjų protestantizmo pionierių Žemaitijoje. Savo Viduklės dvare apie 1526—1527 surinko būrį jaunuomenės, kuriuos B. pakviestas mokytojas Stanislovas Rapolionis (Rapailionis) ruošė augš-tosioms studijoms. Jų tarpe buvo ir Abraomas Kulvietis ir Jurgis Zablockis. B. lėšomis jie visi 1528 nuvyko į Krokuvą ir įstojo į akademiją.

J. Bildušas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5231-0=5231 wiki spaudos ženklai).