Puslapis:LE02.djvu/61

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

teises. Bet, kaip ir daugumas tuo laiku Lietuvos miestelių, gavusių miesto teises, miestu neišaugo. Pirmoji katalikų bažnyčia įkurta 1539. 1748 statyta nauja medinė. 1944 tebestovėjo B. bažnyčia, statyta 1882. 1910—1914 B. dvare veikė Kauno žemės ūkio bandymų draugijos išlaikoma bandomoji stotis. Nepr. Lietuvos laikais 1200 ha B. dvaras buvo laikomas pavyzdiniu ūkiu. Be javų auginimo dv. turėjo žuvų ūkį ir spirito varyklą. B. mstl. buvo gražus paminklas žuvusiems dėl Lietuvos laisvės ir kapai 15 karžygių, žuvusių kovose su bolševikais ir bermontininkais.

Baisogalos girininkija apimdavo 2546 ha. Ji buvo iš Baisogalos 1542 ha, Biliūnų 356 ha, Kubiliūnų 296 ha, Bučiūnų 212 ha, Za-žečių 104 ha, Pakiršinio 53 ha ir Vainiūnų 22 ha miškų. Dar yra 61 ha durpynų ir kūdrų. Daugiausia eglynų su lapuočių priemaiša.

Baisogalos miškas Kėdainių aps. 1542 ha. Vyrauja eglės su lapuočių priemaiša. Sutinkama lapių, stirnų, jerubių, tetervinų. 14 kvartale yra Velnio akmeniu vadinamas 2,6 m augščio akmuo, turįs daug padavimų.

Baisogalos urėdija apimdavo 1167 km2 ploto Šiaulių, Kėdainių ir Panevėžio apskrityse. Miškų plotas 18.669 ha. Urėdija buvo padalinta į 6 girininkijas: Radviliškio, Šeduvos, Tendžiogalos, Grinkiškio, Baisogalos ir Gudžiūnų.

Baisse ir Hausse — biržose vartojami terminai: Baisse — stiprus kursų kritimas, Hausse — žymus jų pakilimas. Iš čia ir fondų biržose spekuliantai, spekuliuoją, tikėdamiesi kursų kritimo (spekuliacija a la baisse), vadinami baissier’ais, o spekuliuoją kursų kilimu (spekuliacija a la hausse) vad. haussier’ais. JAV ir Anglijoje jie vad. Bear’ais ir Bull’ais.

Bay State, sutrumpintai B. S., populiarus Massachusetts’o valstybės JAV vardas, kadangi seniau ši valstybė buvo vad. Massa-chusetts Bay.

Baitai Klaipėdos aps. Dovilų vi. k. Greta jo priešistorinis senkapis.

Baitursunov Achmed (g. 1873) kazachų-kirgizų poetas, žurnalistas ir pedagogas. Rašė lyrinius eilėraščius. Pirmas reformavo kazachų kalbos rašybą, sutvarkė jos gramatiką ir išleido pirmąją kazachų literatūros teoriją.

Baius, Bajus, de Bay Mykolas (1513— 1589) flamų katalikų teologas Olandijoje, nuo 1552 Louvaino univ. prof. Nors 1567 jo 79 teigimai popiežiaus Pijaus V buvo pasmerkti, bet 1578 jis buvo išrinktas universiteto kancleriu ir Olandijos inkvizitoriumi. B. mokslas apie žmogaus prigimties visišką sugedimą XVII a. buvo išplėstas jan-senistų. Jo Opera išl. 1696.

Baka Juozas (1707 III 18 Lietuvoje — 1780 VI 2 Varšuvoje). Jėzuitas rašytojas. 20 metų buvo misininku Minske, 1773 Vilniaus namų viršininkas. Kurį laiką buvo Dūkšto kolegijos mokytoju. Be kelių asketinių ir poleminių veikalų, 1766 išsp. Uwagi

0 šmierci niechybnej. K. Estreicher Bibliografija polska XII kn. laiko, kad šis veikalas buvęs vėliau Bakai priskirtas, bet buvęs parašytas ne jo, o XIX a. Raimundo Korsako ir jo draugų. Lengvi tų Uwagi eilėraščiai taip patiko XIX a. visuomenei, kad jie ne tik kelis kartus (1807, 1828, 1855) buvo kartojami, bet net V. Kondratavičius- Sy-rokomla B. darbą varė toliau, jo stiliumi parengęs nemaža eilėraščių.

Bakacs 1) Erdody (1520—1584) kroatų banas, keliais žygiais išlaisvinęs kroatus nuo turkų.

2) Tomas (m. 1521) kilęs iš valstiečių vengrų valstybininkas, karaliaus Motiejaus Korvino sekretorius, vėliau vengrų karaliaus Vladislovo II (Kazimiero Jogailai-čio sūnaus) kancleris, arkivyskupas, kardinolas, pagaliau ir popiežiaus legatas š. ir r. Europos kraštams. 1513 apsiėmė kelti kryžiaus karą prieš turkus. Tik jo surinktosios kaimiečių minios (kurucai — kryžiuočiai), vedamos Jurgio Došos, ne prieš turkus išžygiavo, bet puolė plėšti dvarus, ir tik 1515 buvo labai žiauriai numalšintos Batoro ir Zapolijos vedamų dvarininkų.

Bakai Mykolas, 1902—1906 buvo Rusijos vidaus reikalų ministerijos saugumo skyriaus ( ochrannoe otdelenie) tarnautojas, 1906 rusų revoliucijos istorikui Burcevui ėmęs aiškinti tuos provokatorius, kurie, būdami skyriaus agentai, sakėsi revoliucijo-nieriai ir kurstė revoliucines partijas teroro imtis. 1907 tuo klausimu ėmęs rašyti pranešimą II dūmos nariams, buvo suimtas ir ištremtas į Sibirą. Iš ten į Prancūziją pabėgęs, ėmė spausdinti daug žinių apie rusų valdžios agentus ir provokatorius. Išsp. O razoblačiteliach i razoblačitelstve 1912.

Bakainiai Kėdainių aps. Surviliškio vi. k., 1 km nuo Surviliškio. Ties kaimu Liaudės upės krante yra piliakalnis, kuris, L. Krzy-vvickio nuomone, esąs toji vietovė, kur buvę Hermano de VVartberge minimi Sašai. XVIII a. pradžioje piliakalnį buvo sustiprinę švedai.

L. Krzyiuicki žmudskie pilkalnisy 1909.

Bakainių piliakalnis

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 105% (+5190-234=4956 wiki spaudos ženklai).