Puslapis:LE02.djvu/64

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

saugotoje vietoje. Daigai, kaip pomidorų, šiltnamiuose ar inspektuose išauga per 8— 10 savaičių. Į lauką sodinamas visai atšilus. B. vaisius galima pradėti valgyti, kai jie jau yra gavę būdingą spalvą, nors dar ir nevisiškai užaugę. Iš kitų B. yra S. m. var. serpentinum — 2 cm storio, a. 30 cm ilgio; S. m. var. depressum — maži augalai, smulkių kriaušiškų vaisių, trumpesnio vegetacijos laikotarpio.

Bakst (tikrai Rozenberg) Leonas (1867 1924 Paryžiuje) rusų tapytojas ir grafikas, Petrapilio menininkų grupės Mir Iskusstva narys. Pradėjęs savo kūrybą portreto ir žanro srityje, vėliau daugiausia piešė dekoracijas ypač rusų baleto statymams Petrapilyje ir Paryžiuje, kur jis dirbo Diagile-vo baleto trupei.

A. Leminson L. B. 1925.

Bakša Augustavo aps. Punsko vi. ežeras, Šeivos (Maros, Juodosios Ančios, Nemuno) baseine. 1 km2 ploto. Altitudė 149 m nuo j. 1. Vidury ež. tiek siauras, kad laikomas kaip ir dviem atskirais ežerais.

Bakša (mongol.) kalmukų budistų mokytojas, dvasininkas.

Bakšėnai Biržų aps. Vabalninko vi. k., 13 km nuo Vabalninko. B. lauke ties Py-vesos upe keturkampis nukirstos piramidės pavidalo piliakalnis.

Bakšiai Alytaus vi. ir aps. k., 5 km nuo Alytaus. Ties B. senkapis su VI—VIII a. liekanomis.

Bakšys 1) Juozas Mauricijus (g. 1892 III 8 Perlojos vi. Salo vartės k.) kunigas. Mokėsi Varėnoje, Vilniuje ir Maskvoje. 1913 atvyko į JAV. 1920 įšv. kunigu. Vikaravo Waterbury, Conn. ir Hartforde, Conn. Nuo 1930 Rochestery, N. Y. lietuvių šv. Jurgio parapijos klebonas, čia įkūrė lietuvių parapinę mokyklą, 1935 pastatė naują bažnyčią. Dalyvauja lietuviškoje veikloje.

2) Juozas (1884 IX 4 Utenos aps. Kuktiškių vi. Asmalų k. — 1925 I 7 Kaune) kunigas. Išėjęs Švenčionyse 4 klases, 1904 stojo į Vilniaus dvasinę seminariją. 1908 ją baigęs, buvo Innsbrucko univ., kurį 1912 baigė teologijos dr. Nuo 1913 Visų šventųjų bžn. Vilniuje vikaras ir drauge mokė Vilniaus lietuvių mokytojų kursuose. 1916 XII 2 vokiečių žandarų buvo suimtas Vilniaus glž. stotyje ir uždarytas Lukiškio kalėjime. Paskiau Vilniaus vyskupijos administratoriaus kun. Michalkevičiaus iškeltas į Merkinę. 1921 Žiežmarių vidur, mokyklos kapelionas, nuo 1921 XI Merkinės vidur, mokyklos vedėjas, čia pasirodė plačia kultūrine ir politine veikla. Per jį ėjo slaptasis Nepr. Lietuvos vyriausybės susižinojimas su Vilniaus lietuvių veikėjais, taip pat per jį buvo siunčiami ir visi Vilniaus lietuvių darbui skiriamieji pinigai. Dėl tos savo veiklos 1924 XII 17 iš pasalų buvo lenkų šautas ir išvežtas į Kauno ligoninę neatlaikęs mirė.

Bendradarbiavo lietuvių spaudoje nuo Innsbrucko laikų: nuo 1909 Vienybėje (Kaune), nuo 1913 Aušroje (Vilniuje), o 1914 VI19 — 1915 IV 29 buvo Aušros faktiškasis redaktorius.

3) Simas (g. 1908 IV 18 Raseinių aps. Kiduliuose) pradžios mokyklos mokytojas, poetas. Bendradarbiavo Jaunime, Lietuvos žiniose. Išl. eilėraščių rinkinį Lankose.

Bakšiš (pers. bachtiš) Rytuose (persų, arabų, turkų) dovana valdininkui ar šiaip tarnautojui už kokį patarnavimą, kyšis.

Bakšytė-Karvelienė Veronika (1898 XII 13 Utenos aps. Kuktiškių vi. Suoleliuose [Asmaluose,] — 1952 XII 27 Strasburge) kun. Juozo sesuo, visuomenės veikėja, pedagogė. Mokėsi Vilniaus lietuvių mokykloje, paskiau Vilniaus Vinogradovie-nės gimnazijoje. 1915 pasitraukė į Rusiją ir ten 1918 baigė Voronežo lietuvių gimnaziją. Iš ten grįžo į Vilnių. 19.19 — 1921 dirbo Kaune Eltoje, lankydama ir aukštuosius kursus. *Nuo 1921 studijavo Mūns-terio, Mūncheno ir Karaliaučiaus universitetuose pedagogiką, psichologiją ir vokiečių literatūrą. Baigė 1929 Karaliaučiuje filosofijos daktaro laipsniu. Jos disertacija Beitrag zur Geschichte dės Kampfes um dje Schulspra-che in Litauen, Kur pirmą kartą palietė niekur anksčiau nenagrinėtą temą apie rusų valdžios sumanytąją mokyklos reformą Lietuvoje 1855—1864. Ištekėjusi už dr. P. Karvelio, ligi 1940 gyveno Garliavos vi. Noreikiškių ūkyje, uoliai dalyvaudama ir viešajame gyvenime. Visą laiką veikė katalikių moterų organizacijoje ir ateitininkuose, rūpindamasi atskiro mergaičių veikimo skatinimu. Dirbo ir labdarybės organizacijose, ypač Kalinių Globos dr-joje. Vilniuje jos iniciatyva buvo įst. socialinė moterų mokykla. ,1940—1942 Berlyne. 1942—1944 Lietuvoje, paskiau vėl tremtinė Vienoje (ligi 1945) ir Tūbingene. Tremtyje organizavo liet. moterų atstovavimą tarptautiniuose suvažiavimuose, paruošdama medžiagos apie Lietuvą.

Bakšta ir Bokštu (ž.) vadinama Vilniaus senoji gatvė.

Baktericidija (bakterijų žudymas) pieno savybė iš lėto naikinti piene pasitaikančias bakterijas.

Baktericidinės medžiagos yra tos, kurios bakterijas žudo.

V. Bakšytė-Karvelienė

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 105% (+5250-248=5002 wiki spaudos ženklai).