Puslapis:LE02.djvu/67

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

tus nuo jos graika dar apie šimtą metų silaikė. I a. pr. Kr. visa B. l.uvo, o gri”: valdas Indijoje sunaikino Kin-Tziu-Kio (arba Kadfiz) kulangų kunigaikštis. Istorijoje B. suvaidino tarpininko vaidmenį tarp vakarų ir rytų kultūros tautų. Čia buvo sukurta persų, indų ir graikų savitarpinės įtakos kultūra. Ją mene išreiškė Gan-daros Buddhos tipas, siejąs jo rytinį vaizdavimą su graikiškąja forma.

W. W. Tern The Greeks in Bactria a. Indva 1938: E. Meyer Bltite und Niedergang dės Hellenismus in Asien 1925.

Baku Azerbaidžano sov. respubl. administracinis, ekonominis ir kultūrinis centras, Išsistatęs p. Kaspijos jūros Apšerono pusiasalyje. A. 800.000 gyv. (1880 — 20.000), kurių 38% azerbaidžanai, 15% armėnai, o kiti rusai okupantai. B. augimą nulėmė 1870 netoliese surastieji naftos šaltiniai, dėl kurių jis greitai virto Eurazijos didžiausia naftos gamybos vieta. B. yra didžiausias Užkaukazio mst. ir svarbiausias Kaspijos jūros uostas. Spėjama, kad B. buvo įkurtas dar priešmusulmoniniais laikais. Sassanidų laikais armėnų buvo vadinamas Bagavan. Nuo VII a. buvo arabų valdžioje, paskiau Širvos chanų, XVI — XVIII a. dažniausiai persų. 1803 užgrobė rusai.

Bakulometrija (lot. baculus — lazda, metron —matas) augščio, tolio ir ploto matavimas basliais.

Bakūnas (gud., lenk. bakun) prastos rūšies tabakas (.Nicotiana rustica), auginta ir Lietuvoje; ž. Tabakas.

Baisūnas 1) Vladas (g. 1911 X 14 Kybartuose) sportininkas. 1933 baigė Aušros gimn. Kaune, 1933— 1936 VDU stud. ekonomiką, o 1941—1943 fizinį lavinimą, kol baudžiamas vokiečių buvo išvežtas į Pravieniškes. 1934-1943 dirbo Kūno Kultūros Rūmuose dalyvaudamas įvairiose sportinėse organizacijose. 1938 —1940 Grandies sporto klubo pirmininkas, 1941 Perkūno sporto klubo steigėja 3. 1338 Tautinėje Olimpiadoje laimėjo daugiausia medalių. Ligi šiol jam tebepriklauso 103 ir 400 m bėgimo Lietuvos rekordai (11.0 s. ir 51.1 s.; Bendradarbiavo Sveikatoje, Fiziniame auklėjime, Nepriklausomojoje Lietuvoje sportiniais klausimais. Lietuvoje buvo parengęs sportinės terminologijos žodyną. Gyvena Kanadoje.

2) V 1 a d a s (g. 1908 IX 3 Šakių aps. Lukšiuose) žurnalistas. Mokėsi Lukšiuose, Šakiuose, Vilkaviškyje ir Klaipėdoje. 1927 Klaipėdos kr. Šaulių Rinktinės štabo raštvedys, 1935 Klaipėdos kr. Gubernatūros valdininkas, 1939 — 1940 Lietuvos Generalinio Konsulato Klaipėdoje sekretorius. 1945 LTB Komiteto Saalfelde steigėjas ir pirm., vėliau UNRRA ir IRO tarnautojas. 1949 atvyko į JAV. 1952 Amerikos Lietuvių Bendruomenės Amerikos vak. valstybių apygardos steigėjas. Kaip laikraštininkas Lietuvoje bendradarbiavo Lietuvos Keleivyje, Vakaruose, Lietuvos Aide, Trimite, Eltoje ir Klaipėdos radijofone. 1938—1939 redagavo pirmąjį Lietuvos jūrininkystės žurnalą Jūra.

Bakunin Mykolas (1814—1876) rusų re-voliucijonierius anarchistas. Ligi 1835 karininkas. 1840 išvyko į vak. Europą. Ten dirbo už Lenkijos išvadavimą, Austrijos suskaldymą ir carizmo sunaikinimą. 1848 vienas iš Prahos sukilimo vadovų. 1849 vadovavo sukilimui Drezdene, 1850 nuteistas mirti, bet buvo išduotas austrams, kurie po vienerių kalėtų metų jį nuteisė irgi mirti ir išdavė Rusijai. Čia jis buvo nuteistas kalėti ligi gyvos galvos. 1857 ištremtas į Sibirą, kur gavo leidimą laisvai tarnauti Irkutske. 1861 pabėgo j Angliją. 1862 išleido atsišaukimą ir ragino atskirti Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą, Kaukazą ir Suomiją nuo Rusijos. 1863 smarkiai palaikė Lietuvos ir Lenkijos sukilimą ir organizavo į Palangą siunčiamą ginklų transportą; mėgino organizuoti rusų

Baku

Vl. Bakūnas

M. Bakunin

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 105% (+4056-211=3845 wiki spaudos ženklai).