Puslapis:LE02.djvu/68

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

legioną. Ligi 1867 gyveno Italijoje, atsisakė nuo slavofilinių idėjų ir persimetė į anarchizmą. 1868 Šveicarijoje organizavo tarptautinę socialistinės demokratijos sąjungą ir darbininkų internacionale varė kovą prieš K. Marksą ir jo kryptį. 1870 dalyvavo Lyono sukilime. 1872 iš internacionalo pašalintas, organizavo savąjį internacionalą. Dėl to ir pats internacionalas 1876 žlugo. 1873 dalyvavo Ispanijos, 1874 Bolognos sukilimuose.

B. savo pažiūrų filosofine versme laikė Hegelio dialektiką, kuri jam buvo „augš-čiausia mokslinimosi viršūnė”. Bet teikė negatyvybei pirmenybę prieš pozityvybę, ir tuo būdu kūrė savo anarchistinę filosofiją, reikalaudamas sunaikinti visa dabar esama.

Ričardo Huch B. und die Anarchie 1923; J. Pfitz-ner B.-Studien 1932; G. P. Maximo f f The Political Philosophy of Bakunin 1953.

Bakuriškių miškas Rokiškio aps. Juodupės vi. 248 ha. Auga eglės ir pušys. Dirva priesmėlio, vietomis šlyno.

Bakuvi Abd-ul-Rašid-ibn-Saleh-ibn-Nuvi XV a. arabų rašytojas, kilęs iš Bakuvi mst., savo išlikusiuose užrašuose pateikęs svarbią medžiagą rusų, variagų ir pečenegų istorijai. Jo užrašus išl. 1785 J. Guignes: Notices et extraits dės manuscrits de la bib-lioteque du Roi.

Bakūžė (vok. žem. iš backhūs — kepykla; mažutis gyvenamas namas) lūšnelė, trobelė, namelis.

Populiarioji St. Šimkaus sukomponuota daina Kur bakūžė samanota (tos dainos žodžiai — Pr. Vaičaičio verstas eilėraštis).

JAV Mass. lietuviai pasistatė metinės pramonės ir žemės ūkio parodos plote (Brockton Fair) paviljoną, pavadintą Lietuvių Bakūže. Tai vidutinis Lietuvos ūkininko namas, kur kasmet ruošiamos pramonės ir žemės ūkio parodoje ir lietuvių tautinio meno parodos. Lietuvių B. pastatyta 1937 Dariaus ir Girėno žygiui atminti. 1951 minint B. pastatymo 15 metų sukaktį, pasiryžta daugiau dėmesio kreipti į B. ruošiamųjų meninių parodų kokį. Nuo to laiko į parodas kviečiami žymiausi lietuvių liaudies meno žinovai ir kiti dailininkai. B. išlaikymu ir parodų ruošimu rūpinasi B. Taryba, kurion įeina po 3 atstovus ALT Sandaros 24 kuopos, SLA 17 kuopos, Kazimiero, Franklino, Piliečių, Roko-Skeet klubų ir Tremtinių organizacijos. Populiarinama mintis sudaryti B. senojo ir naujojo lietuvių meno rinkinį, kuriuo galėtų naudotis ir kitų kolonijų lietuviai, ruošdami lietuvių tautinio meno parodas.

Bakvark (Bakffark), tikrai Greef Valentas (1515 Semigradijoje — 1576 Padovoje) liutininkas (muz. instr. luthe) ir dainininkas, 15 metų buvęs prie D. L. K. Žygimanto Augusto rūmų. Ir vėliau B. lankėsi Vilniuje, koncertuodamas Radvilų, K. Narbutaitės ir kt. Lietuvos didikų rūmuose bei iškylose. A. 1565 išvyko į Vieną, vėliau į Padovą. Išsp.

Brocktono lietuvių bakūžė (lūšnele.)

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 104% (+3113-128=2985 wiki spaudos ženklai).