Puslapis:LE02.djvu/77

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

tikslus ar net klaidingas. Tikslas — parodyti įmonės finansinį stovį geresnį, negu iš tikrųjų yra, arba blogesnį, kai norima mokesčių išvengti. Asmens, sudarę neteisingus B., ir taip pat juos bei jų priedus pasirašę ar patvirtinę, laikomi sąmoningai nusikaltę ir įstatymais baudžiami.

B. skaitymas sugebėjimas teisingai aiškinti aktyvo ir pasyvo sumas ir įvertinti įmonės finansinį stovį.

B. 1 i k v i d i n g u m a s: verslo įmonės pajėgumas tenkinti kreditorių reikalavimus ir sugebėjimas reikale aktyvo vertybes paversti pinigais.

B. santykiai: įmonės finansiniam stoviui patikrinti išvedami statiniai bei apyvartos greičio koeficientai. Jie gaunami, dalinant vieną B. dalį iš kitos, arba kombinuojamos B. ir pelno bei nuostolio sąskaitos dalys. Svarbiausias yra apyvartos kapitalo koeficientas, gaunamas dalinant einamąsias vertybes iš einamųjų skolų. Koeficientas turi būti 2 arba didesnis, nes, jei mažesnis, bankai nebeteikia kreditų.

Užsienio prekybos B.: valstybės eksporto ir importo santykis. B. yra aktyvus, kai eksportas didesnis už importą, ir pasyvus, kai importas didesnis už eksportą.

Mokamasis B.: santykis tarp visų valstybės mokėjimų užsieniams ir gaunamų visų sumų iš užsienių. Mokėjimų pagrindas — tarpvalstybiniai ūkiniai santykiai: prekyba, visų rūšiij transportas, draudimas, palūkanos ir dividendai, paštas-telefonas-telegrafas, piniginės perlaidos, turistų išlaidos, diplomatinių ir konsularinių institucijų išlaidos ir tt. B. yra aktyvus, kai valstybė daugiau gauna, negu pati moka, ir pasyvus, kai daugiau moka, negu gauna. Užsienio prekybos bei mokamieji B. išvedami vienos valstybės su visomis kitomis bendrai ir su kiekviena atskirai.

H. A. Finney Principles of Accounting 1951; E. L. Kohler A Dictionary for Accountants 1952; Paton and Paton Asset Accounting 1952; F. Vogt Bilanztaktik 1953.

Balansas šilimos. Cheminiams procesams vykti dažnai reikalingas tam tikras šilimos kalorijų kiekis. Technikinėje gamyboje paprastai vyksta keletas procesų, kurių kiekvienas gali reikalauti tam tikro šilimos kiekio. Susumavus kiekvieno proceso šilimos vienetus ir pridėjus šilimos nuostolius, visa šilimos suma turi būti lygi sudegusio kuro šilimos kiekiui, ir tuo būdu bus sudarytas šilimos B. Žinant šilimos suvartojimo atskirų pozicijų didumą, galima tobulinti gamybą, vartojant sausesnę medžiagą ir pan.

Balard Antoine Jėrome (1802—1876) prancūzų chemikas, nuo 1840 Sorbonos profesorius, 1826 suradęs ir išskyręs bromo elementą.

Balas populiarus terminas vėjo greičiui nustatyti Beaufort’o skalės laipsniais. Uos tuose ant skersinės karties prie augšto stiebo iškeldavo tiek kamuolių (angį. ball), kiek būdavo Beaufort’o skalės laipsnių. Iš čia ir B. terminas.

Balas šviesiai rausvas rubinas, randamas c. Azijoje į šiaurę nuo Hindukušo kalnų, toje vietoje, kuri XIII a. keliauninko Mar-co Polo buvo pavadinta Balasia, dabartiniame Badachšane.

Balassa Balint (1551—1594) vengrų poetas. Būdamas karininku, buvo pakliuvęs lenkų nelaisvėn; paskiau iš Vengrijos ištremtas, vėl klajojo Lenkijoje. Rašė patriotines ir karines dainas, religines giesmes (iš protestantizmo buvo atsivertęs katalikybėn), meilės poemas ir sekimus graikų bei lotynų autoriais. Jis sukūrė savotišką eiliavimą, jo vardu pavadintą, kur devynios eilutės derinasi šia tvarka: a a b, c c b,

d d b (taigi, trieiliai, kurių trečioji, šeštoji ir devintoji eilutė yra vienodos). Jo kūryba ėjo iš lūpų į lūpas ar buvo nusirašoma, kol 1874 buvo aptiktas pilnas rankraštis. Laikomas pirmuoju žymiu vengrų lyriku.

Balastas (vok. Ballast, senovinis barlast-„svoris”) nenaudingas apkrovimas, apsunkinimas, pvz. akmenys prikrauti tuščian laivan, kad jis pasinertų pusiausvyrai laikyti. Norint sumažinti laivo apkrovimo nenaudingą B. , jis turi būti pakeistas atsargine medžiaga, maistu, kuru ir kt. Dvigubo dugno laivuose balastui naudojamas vanduo, kuris prileidžiamas ar išpompuojamas pagal reikalą. Balasto tankai patalpinti tarp dvigubo dugno. Taip pat B. vadinama rupus žvyras ar akmens skalda, kuriais apipilti geležinkelio tarpubėgiai ar įmaišyta į betoną akmens ar plytų skalda.

Balastinė varža tam tikram elektros srovės stiprumui grandinėje nustatyti skirtoji varža.

Balata panaši į gutaperčą guma, gaunama iš Vak. Indijoje, C. Amerikoje, Venecu-eloje, Gvijanoje ir kaimyniniuose kraštuose augančio medžio Mimusops įvairių atmainų. Suraižius medžio žievę, iš jos sunkiasi panašus į pieną skystimas — lateksas (gumos pienas). Sutekėjęs lateksas greitai rūgsta, ir po dviejų trijų dienų jo paviršiuje pasidaro tirščių sluogsnis, kuris nugriebiamas ir džiovinamas. Gaunama pilkšva medžiaga, tiek nuo gutaperčo tesiskirianti, kad turi didesnį minkštųjų dervų nuošimtį. Pradedant 49° C, B. ima minkštėti. Ji yra labai plastinė, bet ne elastinė. Daugiausia ji naudojama mašinų transmisinių diržų, golfo bei teniso rutulių ir kramtomosios gumos gamyboje.

Balatna Lydos aps. mstl., sulenkintas ir surusintas į Voronovo, Verenavas. Prie Balatnos upelio. 30 km nuo Lydos. Bažnyčia statyta 1705.

Balaton, vokiškai Platten, Vengrijos žemumos ežeras, 690 km2 ploto, 84 km ilgio,

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 104% (+5707-234=5473 wiki spaudos ženklai).