Puslapis:LE02.djvu/86

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

kreipė dėmesį į valstybės šiaurę bei rytus ir nukariavo Tyrą. Jo laikais įsikūrė temp-lininkų ir joanitų kariniai ordinai, vėliau prie jo įpėdinių įsigalėję ir perdaug silpninę valstybę.

3) B. III, B. II palikuonis, Jeruzalės karalius 1131—1162. Jam valdant, Jeruzalės valstybė žydėjo, nors 1143 ir buvo prarasta Edessa. Jo metu buvo surengtas antrasis kryžiaus karas, prie kurio ir jis buvo prisidėjęs. Garsėjo riteriškiausiu valdovu.

4) B. IV (1173—1183)' raupsuotas Jeruzalės karalius, dėl ligos ne pats valdė valstybę, bet Tripolio grafas Raimundas.

5) B. V (1183—1186) Jeruzalės karalius, miręs 1186, kada Jeruzalę užėmė Saladino vedami mahometonai.

Balduinas I (1171—1205) pirmasis Bizantijos imperatorius lotynas, vainikuotas 1204, po Bizantijos užėmimo. Po metų bulgarų karaliui susidėjus su graikų sukilėliais ir puolus Bizantiją, B. I pateko į bulgarų nelaisvę ir joje mirė ar buvo nužudytas.

Balduinas II (1217—1273) paskutinis Bizantijos valdovas lotynas, vainikuotas 1239. Jo metu į imperiją pradėjo brautis graikai, o jis pats daugiausia tik gaišo jieš-kodamas v. Europos pagalbos. Pagaliau 1261 Nikėjos valdovas Mykolas VIII Paleo-logas užėmė Konstantinopolį. B. II turėjo bėgti į Italiją, ir lotyniškoji Bizantijos imperija žuvo.

Baklung Hans (1484—1545), vadinamas Grien, vokiečių dailininkas, Dūrerio mokinys, viena žymiausiųjų reformacijos meto meninių asmenybių. Žymiausias jo darbas, tai 1512—1516 padarytas altorius Freibur-go i. Br. katedroje. Piešė ir religinius, mitologinius bei alegorinius paveikslus su vyraujančiais erotiniais ir mirties motyvais.

Baldur ž. Balder.

Baldus Alexander (g. 1900 VII 11 Koblen-ce) vokiečių rašytojas, kritikas, vertėjas. Po II pas. karo, dirbdamas Koblenco radiofone, vokiškai išvertė ir šiek tiek lietuvių poezijos kūrinių (Maironio, Kiršos, Santvara, Brazdžionio), o vokiečių literatūros žurnaluose rašė ir apie lietuvių literatūrą. 1951 Insel Verlag atskiru leidiniu išspausdino J. Jankaus Velnio balos vertimą su B. rašiniu apie Jankaus kūrybą. Išsp. Augustus Wibbelt 1921, Wanderer in Morgenrot (studijų rinkinys) 1922, Musik d. Seele (orig, eilėraščiai) 1923, skandinavų poezijos antologiją 1948.

Baldus de Ubaldis (1327—1400) italų teisininkas, komentatorių mokyklos atstovas. Parašė Pandektų ir Codex Justiniani komentarus. Jo Opera išsp. 1599 Venecijoje.

Baldwin 1) James Mark (1861—1934) amerikiečių filosofas ir psichologas, profesoriavęs Lake Forest, Toronto, Princeton, John Hopkins (Baltimorėje) ir Meksikos tautiniame univ. Psichologijoje pabrėžė evoliucinį ir sociologinį požiūrius. Išsp.: Mental development in the Child 1896, Genetic Logic 1906—1908, Darwin and the Humanities 1909, History of Psychology 1913, Dictionary of Philosophy 1905.

2) Mathias W. (1795—1866) amerikiečių išradėjas, padirbęs pirmąjį garvežį traukiniams traukti Pennsylvanijoje, padėjęs pagrindą Baldwin Locomotive Works, Philadelphia.

3) Stanley (1867—1947) anglų politikas. Išrinktas į parlamentą 1908, nuolat aktyviai reiškėsi politiniame gyvenime. Konservatorių min. pirmininkas 1923-1924, 1924—1929 ir 1935—1937. Hitleriui įsigalėjus, rūpinosi anglų aviacijos sustiprinimu. Atsisakė taikyti Italijai sankcijas, kai ši užpuolė Etiopiją. 1937 iš politikos pasitraukė. Išl. Classics and the Plain Man, This Torch of Freedom, Service of Our Lives.

Baldžius Augustas (1883 XI 18 apie Rusnę — 1952 V ,12 Segeberge Schlesswig Hol-steine) Klaipėdos Krašto politikas. Baigęs 8 kl. pradžios mokyklą, dirbo ūkyje. Kariuomenę atlikęs, atėjo užkuriomis į Pet-relius (Jėgždus), Šilutės aps. Po I pas. karo pradėjo aktyviai dalyvauti Maž. Lietuvos politikoje. Buvo direktorijos nariu, ligi 1934 Šilutės aps. viršininku. 1935, paremtas vokiečių ir vokietininkų, daugiausia balsų gaudamas, buvo išrinktas Klaipėdos seimelio nariu. Gubernatoriaus Kurkauskio paskirtas direktorijos pirmininku, 1935 XI pakeitė Bruvelaičio direktoriją ir pradėjo vykdyti provokišką politiką. Vokiečiais kiek tiek nusivylęs, 1938 rinkimuose nebekandi-datavo. Kad ir vėl gubernatoriaus pasiūlytas direktorijos pirmininku, nebuvo išrinktas, ir pasitraukė į ūkį. Gi vokiečiams Klaipėdą okupavus, jis jų nebebuvo jokiai administracinei vietai skiriamas: tik Šilutės medžiotojų dr-jos pirmininko vietą tebuvo gavęs. II pas. karui baigiantis, pasitraukė į Schlesswigą Holsteiną, kur dirbo kaip balnius. Tremtyje atsimetė nuo Klaipėdos Krašto vokietininkų ir vokiečių ir susiejo saitus su Maž. Lietuvos lietuviais. Tada buvo net Maž. Lietuvos Tarybos nariu.

Baldžius Juozas ž. Baldauskas Juozas.

Balė ž. Plukė.

Bale John (1495—1563) anglų teologas protestantas, dramininkas ir bibliografas. Dėl religinių persekiojimų du kartus priverstas bėgti iš krašto. Paskiau paskirtas Ossoros Airijoje vyskupu, nesėkmingai mėgino airius patraukti į protestantizmą. Savo parašytąja drama King John buvo anglų istorinės dramos pirmatakas, o 1549 surašytuoju Maioris Britanniae scriptorum Summarium padėjo pagrindą anglų literatūros bibliografijai.

Balearų salos (Islas Baleares) ispanams priklausanti v. Viduržemio jūros dalies salų grupė, 5014 km2 ploto ir 422.200 gyven-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 105% (+5791-287=5504 wiki spaudos ženklai).