Puslapis:LE02.djvu/93

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

yra palyginti augštos kultūros, turį savo literatūrą, muziką, tautodailę.

K. Helbig Die Südasiatishe Inselwelt 1949.

Bailokas Vincas (1904 V 11 Virbalyje). Baigė Vienos augštąją komercijos mokyklą. 1929—1931 dirbo Lietuvos Banke, nuo 1931 užs. reikalų ministerijoje, nuo 1938 Lietuvos pasiuntinybės patarėjas Londone. Šiose pareigose tebėra ligšiol.

Balicki Zigmantas (1858—1916) lenkų politikas, vienas tautininkų srovės (endekų) kūrėjų ir teoretikų. Išsp. Liberalizm i de-mokratyzm 1886.

Balyk turkų žodis, reiškiąs žuvį. Rusijoje buvo paplitęs terminas kiek pasūdytai, vėliau saulėje vytintai, paskiau ir rūkytai žuvų nugarinei daliai nusakyti. Tam tikslui imamos stambios, brangesnės žuvys. Geriausias B. yra iš eršketinių žuvų šeimos, bet tiekiamos ir iš šamų.

Balikesir v. Turkijos mst., B. vilajeto administracinis centras. 36.000 gyv. (1950).

Balikpapan Indonezijos mst. ir uostas r. Borneo salos pakraštyje. Didelės naftos rafinerijos, aerodromas. 35.000 gyv. (1950).

Balilla italų berniuko ir tautinio didvyrio slapyvardis, kuris 1746 Genovoj dalyvavo sukilime prieš austrus ir žuvo. 1925 fašistai įst. B. vardo jaunimo organizaciją, kuriai priklausė vaikai nuo 6 ligi 12 metų amžiaus.

Balynas Adomas (1885 Alytaus aps. žau-nieriškių k. — 1940). Baigęs Veiverių mok. seminariją, mokytojavo įvairiose vietose. Nepriklausomai Lietuvai kuriantis, talkininkavo, lietuviškąsias įstaigas Alytuje steigiant. B. yra ir iš Alytaus gimn. steigėjų ir jos mokytojas. Vėliau pasitraukė į savo ūkį, kaimo jaunime suorganizavo teatro mėgėjus, chorą ir stygų orkestrėlį.

Balinezai Bali salos gyventojai, malajų rasės. Pirmųjų Bali salos gyventojų ir Javos išeivių mišinys. Gabūs menui. Kalba priklauso indonezų grupei, panaši į javiečių. Religija — budizmo sunkęsis induizmas.

Balinimas organinių dažų suskaidymas ir pašalinimas iš plaušinių ir kitų medžiagų. Lietuvos kaimuose paprasčiausias audeklų, verpalų ir žalių linų B. vykdavo savaime, juos ant pievos paklojus. Kai yra drėgmės, saulės spindulių įtakoje iš oro deguonies pasigamina ozono, oksiduojančio organinę medžiagą arba iš pigmentų atimančio vandenilį ir juos suardančio. Jie vėliau gali būti išplauti. Stiprus baltintojas yra ir chloro vanduo ir jame esanti hipochloritinė rūgštis. Chloras, jungdamasis su vandens vandeniliu, atpalaiduoja deguonį, pigmentus oksiduojantį. Audimo fabrikuose pritaiko ir elektrolitinį būdą. Sieros dujos taip pat suardo organinius pigmentus ir vartojamos vilnų, šilko, cukraus sulčių ir kt. B. Aliejaus fabrikuose B. vartoja ir ultravioletinius spindulius (kvarco lempas).

Balinis kiparisas (Taxodium) vasarą žali arba ir amžinai žaliuoją spygliuoti medžiai Š. Amerikoje. Turi patvarią medieną ir ilgą amžių. Žemutinė liemens dalis yra sustorėjusi — butelio pavidalo. Auga šlapiose vietose prie vandens. Amerikinis B. K. (T. distichum Rieh.) auga JAV pietų rytuose, vadinamas Baldcypress, Apie 45 m augščio, 3—4 m skersmens. Jo šakose karstosi epifitas Spanish möss (Tillandsia us-neoides), pakeičiąs tikrąją medžio išorę. V. Europoje vartojamas kaip dekoracinis medis. T. mucronatum Ten. auga Meksikoje. Ten, netoli nuo Oaxacos auga medis 4000—5000 metų amžiaus, 45 m augščio, 34 m apjuosio.

W. M. Harlow-E. 8. Harrar Textbook of Dendrology 1950.

Balinski 1) Ignacy (1862—1952) lenkų teisininkas ir poetas. 1919 Varšuvos mst. tarybos pirm., vėliau augščiausiojo teismo narys ir senatorius. Išsp. Zbior poezji 1935, Wspomnienie o Warszawie 1946.

2) Stanislaw (g. 1899) lenkų poetas (Trzy poematy o Warszawie, Wiersze zeb-rane) ir apysakininkas. Vertėjas anglų ir prancūzų poetų į lenkų kalbą.

Balinsky Jonas (1879—1927) ukrainiečių istorikas, nuo 1920 Ukrainos mokslų akademijos narys. Nuo 1917 savo studijoms pasirinkęs Lietuvos, Ukrainos ir Lenkijos feodalizmo istoriją, 1921 išsp. Praci komissii dlia viučivannia istorii zachidno-russkogo prava.

Balinskis 1) Mykolas (1794 VIII 14 Terespoly Lietuvoje — 1864 I 4 Vilniuje) Lietuvos istorikas. 18.11 baigė Vilniaus gimn., 1818 Vilniaus univ., kur studijavo matematinius ir humanitarinius mokslus. Su J. Leleveliu Įkūrė žurnalą Tygodnik Wi-lenski, kuri nuo 1816 redagavo. Aušliavio slapyvardžiu aktyvus Nenaudėlių (Šubrav-cų) draugijos narys ir jos organo Wiado-mošci Brukowe bendradarbis. 1818 komandiruotas mokslo studijų į užsienį. Grįžęs pradėjo rinkti istorinę medžiagą. 1835 išsp. Opisanie statystyczne miasta Wilna, 1836 -1838 Historya miasta Wilna. Daug straipsnių iš Lietuvos istorijos išsp. Vilniaus žurnale Wizerunki i Rozstrząsania Naukowe. 1836—1847 gyveno Varšuvoje, kur išsp. Pa-miętniki o krölowei Barbarze 1837, Pisma historyczne 1843. 1841 buvo vienas steigėjų žurnalo Biblioteka Warszawska, kuriame nuolatos spausdino vertingą Lietuvos istorijai medžiagą. .1843—1850 su T. L^pins-kiu leisdamas keturių tomų Starožytna Polska, jos paskutinį, Lietuvai pavestą, tomą pats suredagavo, bendradarbiu pritraukęs Simaną Stanevičių. 1847 grįžęs į Lietuvą, apsigyveno Jašūnuose. Buvo Vilniaus archeologinės komisijos vicepirmininku ir

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 100% (+5411-2=5409 wiki spaudos ženklai).