Puslapis:LE03.djvu/110

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Vladislovui, ginčas dėl Palenkės nurimo. Kadangi lietuviai D. L. K. Kazimierui nenorėjo leisti Lenkijos sosto užimti, tai 1446 III Piotrkove lenkai savo karaliumi sąlyginai išrinko B. IV. Bet Kazimierui sutikus būti Lenkijos karaliumi, B. IV kandidatūra savaime atkrito. Vėliau lietuviai iš B. IV atėmė Tikoeiną ir Goniondzj.

5) Boleslovas Jurgis (m. 1340 IV 7) Haličo ir Valuinės kunigaikštis, Traidenio (Boleslovo II sūnaus) ir Valuinės kunigaikštienės Marijos sūnus. Dėl Haličo ir Valuinės sosto tarp Liubarto Gediminaičio ir Mazovijos kunig. Traidenio kovai einam, buvo išrinktas B., kuris, norėdamas tapti ukrainiečių krašto valdovu, priėmė pravos-laviją gaudamas Jurgio vardą. Betgi 1327 grįžo jis katalikybėn ir 1331 vedė D. L. K. Gedimino dukterį Ofką-Eufemiją. Savo užsienio politikoje jis stengėsi būti taikus, bet Lietuvos atžvilgiu svyravo, tai artindamasis prie jos, tai palaikydamas vokiečių ordiną. Vidaus politikoje rėmė katalikus imigrantus-čekus, vengrus, vokiečius, lenkus ir savo valstybės miestiečiams vokiečiams davė vokietinę teisę. Dėl tų ir kitų priežasčių kilo kova tarp B. ir Haličo bajorų dėl valdžios, ir B. priešinga partija jį nunuodijo.

H. Passkieivicz Ze studjôw nad polityką Boleslawa Jerzego 1924.

Bolestas, iš Balestas, ežeras Suvalkų aps., 15 km į pietv. nuo Suvalkų. 140 ha ploto, ligi 300 m pločio ir 6,2 km ilgio, 150 m nuo j. 1. Per jį teka Nėtos (šen. Meta; Bebros, Naruvies, Vyslos) augštupys Raspuda.

Bolestrašickis Samuelis, XVII a. D. Lietuvos kunig. Žygimanto IV sekretorius. Išvertė P. de Moulin Heraclyte ou de la vanité et ,misère;de la vie humaine ir antrašte Heraklit albo o prožnošci 1627 išspausdino. Už tai buvo nubaustas kalėti 6 mėnesius, o jo knyga Liublino aikštėje viešai buvo budelio sudeginta. Nors 1627 ir 1635 seimai ir protestavo prieš tokį teismo sprendimą, bet tiktai 1649 seimas panaikino jau įvykdytą bausmę ir B. garbę grąžino.

Bolgeni Giovanni Vincenzo (1733—1811) italų teologas jėzuitas. Išsp. Esame della vera idea della Santa Sede 1785, Della ca-rità o amor di Dio 1788. Civilinės priesaikos gynimą knygoje Senti,menti sul giura-rnente civico ir Parere sull’ alienazione de Boni Ecclesiastici 1800 Venecijoje gavo atšaukti popiežiaus ir kardinolų akivaizdoje.

Bolyai 1) Farkas Volfango (1775-1856) vengrų matematikas, 1802—1856) Maros Vâsârhely kolegijos matematikos fizikos ir chemijos profesorius. Dirbo daugiausia matematinės analizės ir geometrijos srityje, parašęs reikšmingą darbą — Tentamen juventutem studiosam in elementą matheseos purae introducendi 1832 —1833.

2) Janos (1802 —1860) pirmojo sūnus, matematikas. Savo tėvo Tentameną 1832 papildė priedu Appendix scientiam spatii absolute veram exibens; a veritate aut fal-sitate Axiomatis XI Euclidei. šis jo trumpas veikalas ligi šiol laikomas matematinių darbų sklandumo ir turiningumo pavyzdžiu. J. B. geometrinės idėjos ir jo sukurta neeuklidinės geometrijos sistema buvo pripažintos tik jam mirus.

Bolidas didelis šviesus meteoras, sprogs-tąs ore.

Boliden š. Švedijos pramonės vietovė Väs-terbotten provincijoje; 2500 gyv. (1951). B. nuo 1925 Švedijos aukso, arseno, vario ir sieros kasyklų centras. Iškastieji mineralai gabenami lydinti į Ronnską.

Bolin Andreas Wilhelm (1835—1924) švediškai ir suomiškai rašęs Suomijos filosofas, 1869 —1913 Helsinkio universiteto profesorius. Išsp. Europos statslif 1868 — -3871, Studier of förerdrag 1888—1895, Ludwig Feuerbach 1891, Spinoza 1894, Hume 1903. Drauge su F. Jodliu 1903 —1911 išleido L. Feuerbacho Sämtliche Werke.

Bolingbroke Henry John (1678—1751) anglų politikas ir rašytojas. Nuo 1700 parlamento narys. 1710—1714 būdamas užsienių reikalų ministeriu, sudarė 1713 Utrechto taiką su Prancūzija. 1714 Onai Stuart mirus, kaip Stuartų šalininkas, B. paskelbtas išdaviku. Tai pabėgo Paryžiun ir iš ten veikė Stuartų naudai prieš naują Anglijos vyriausybę. 1723 grįžęs Anglijon, atsidėjo mokslui ir literatūrai. Visuose savo politiniuose raštuose kovojo prieš whigus. Išspausdiso Reflexions upon exile 1717, Remarks on the history of England 1730, Letters o,u the study of history 1735 (išsp. 1752). Parašęs Idea a patriot king ir The spirit of patriotism 1738, buvo įtartas organizuojąs sąmokslą prieš Walpole’s vyriausybę, ir vėl turėjo bėgti į Prancūziją, iš kur tegrįžo 1743. Filosofijoje buvo deistas ir sensual's-tas, John Locke’s šalininkas, turėjęs didelę įtaką Voltaire’ui. Jo filosofiniai raštai: Concerning the nature, Extent of human knowledge, On the rise and progress of monotheism, On the authority in matters of religion (visi išsp. 1754). Jo atsiminimai Memoirs išsp. 1754, politinių pamfletų rinkinys 1748, Letters and correspondence 1798.

Bolintineanu Dimitri (1826—:1872) rumunų publicistas ir poetas. Leisdamas laikraš-

H. J. Bolinbroke

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5122-0=5122 wiki spaudos ženklai).