Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/128

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

lėjiman, iš kur popiežiaus rūpesčiu paleistas. Bet 1530 Karolio III vėl pagautas, buvo kalinamas Chillono kalėjimo rūsyje, 1536 Berno gyventojų išvaduotas, buvo grąžintas į Genevą. 1551 jo baigtas rankraštis Choniques de Genève, Kalvinui nepritarus, ilgai nebuvo spausdinamas. Teišspausdintas 1831. Kitas B. veikalas De l’ancienne et nouvelle police išsp. 1845. Chillono kalėjime jis buvo prikaltas prie uolos. B. kalėjimą išgarsino Byron poemoje The priso-ner of Chillón 1816.

H. Bressler F. B. 1944.

Bonizo, Bonitio, Bonitius de 'Sutri (apie 1045—1091) italų bažnyčios veikėjas ir rašytojas. 1075 Sutri vyskupas, popiežiaus Grigaliaus VII šalininkas. 1082 pateko imperatoriaus Henriko IV ir antipopiežiaus Viberto nelaisvėn. 1085—1086 parašė Liber ad amicum, sive de persecutione Ecclesiae (išsp. Monumentą Germaniae histórica I 1891). Kiti veikalai — De vita christiana (išsp. .1930). Paradisus Augustinianus

Bonmot (pr. — geras žodis) sąmojingas, taiklus posakis.

Bonn vak .Vokietijos miestas Reino kair. krante, 40 km į pietus nuo Kôlno. 130.000 gyv. (1953). Senoji romėnų Castra Bonnen-sis, 1285 gavo miesto teises, 1273 — 1794 Kôlno arkivyskupų rezidencija. Nuo 1949 XI 3 B. yra laikinoji Jungtinės Vokietijos respublikos sostinė. XII a. vėlyvojo romanų stiliaus bazilika, gimtinis Beethove.no namas, paverstas jo muzėjumi, meno muzėjus, 1777 įsteigtas universitetas, čia ligi I pas. karo tik retas lietuvis studijavo. Nuo 1945 —1946 ten pradėjo burtis lietuviai tremtiniai. Pradžioje gyveno bendrojoje DP tremtinių stovykloje Duisdorfo prie B. kareivinėse, vėliau įsikurdino B. miesto centre, kur gavo bendrabučiui keletą namų. 1945—1949 B. universitete studijavo 76 studentai lietuviai (mediciną 16, agronomiją 21, filosofijos mokslus 14, farmaciją 4, odontologiją 8, chemiją 2, geodeziją 1, teisę 6, ekonomiją 5). Baigė 41. Studentų lietuvių globėju ir ryšininku su universitetu buvo B. universiteto filosofijos prof. Šilkarskis. Visą laiką veikė studentų atstovybė, kuri rūpinosi studentų kultūriniais ir materialiniais reikalais, ruošdavo pobūvius, minėjimus, paskaitas, iškylas ir išvykas. ,1947 pavasarį drauge su kitų tautybių studentais-politl-niais emigrantais buvo suruošta protesto demonstracija prieš bolševikus. Veikė tautinių šokių grupė ir choras. 1948 buvo išsp. leidinėlis Gaudeamus. Veikė žemės ūkio Darbuotojų Sąjungos skyrius, Ateitis, Šviesa, Viltis, kurie rengė susirinkimus, paskaitas, diskusijas, minėjimus. Emigracijai prasidėjus, dalis studentų išvyko į Angliją, Kanadą, Australiją, o daugumas į JAV. čia 1949 liko vos jie keli studijų baigti. 1950 — 1953 Chicagoje, New Yorke ir Toronte įvyko buvusiųjų B. universiteto studentų suvažiavimai.

Bonnal Guillaume (1844—1917) prancūzų generolas ir karinis rašytojas. Nuo 1899 karo akademijos karo istorijos ir taktikos profesorius, nuo 1901 jos viršininkas. Išsp. L’esprit de la guerre moderne, Sadova, La manoeuvre de Vilna.

Bonnard 1) Abel (g. 1883) prancūzų poetas ir beletristas. Išsp. eilėraščių rinkinį Les Familiers 1906, kelionės įspūdžius En Chine 1924, Au Maroc 1927, apysakas La vie et l’amour 1913, La vie amoureuse d’ Henri Beyle 1926, Saint François d’Assise 1929, psichologinius romanus L'Argent 1928, Le bouquet du monde 1938. Nuo 1932 Prancūzų Akademijos narys. 1942 —1944 buvo Vichy vyriausybės švietimo ministeriu. Gyvena Ispanijoje.

2) Pierre (1867—1947) prancūzų tapytojas ir grafikas, Manet’o Degaso ir Cė zanne’o sekėjas, žymesnieji paveikslai: Place Clichy 1900, Bords de Seine 1912, Goûter

Bonn: Beethoveno gimtasis namas

1948 lietuviai studentai Bonnos universitete

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+3882-0=3882 wiki spaudos ženklai).