Puslapis:LE03.djvu/355

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

grįžtančius į Lietuvą lietuvius. Lietuvoje 1918 Kauno Saulės mokytojų seminarijos kapelionas, nuo 1919 Kauno įgulos kapelionas, įkūręs Kareivių prietelių draugiją. Kauno įgulos kareivių klube drauge su K. Glinskiu įkūrė dramos teatro Vilniaus studiją. Kelių bažnyčių Kaune rektorius. 1921 išvyko į JAV, kur katalikų universitetui kurti ir moksleiviams šelpti surinko ligi 75.000 dolerių, šaulių Sąjungai apie 8000 dolerių. Jo iniciatyva ir planu buvo pastatyta Grand Rapids, Mich. lietuvių bažnyčia. Keletą metų buvo Laivo ir Draugo redaktorius, Amerikos Lietuvių katalikų laikraščių sąjungos pirmininkas. 1925 grįžęs Lietuvon, buvo šaltinio redaktoriumi, paikiau vikaru Anykščiuose, Šeduvoje, Kaune, nuo 1936 Vadaktų klebonas. 1930 išvyko į P. Ameriką išeivių reikalais Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje. Argentinoje redagavo švyturį ir įsteigė katalikų žurnalą Tiesą. 1935 grįžo Lietuvon. Bendradarbiavo Ateityje, Draugijoje, Vadove, Vade (Petrapilyje), Tiesos Karde, Laisvėje, Ryte, Panevėžio Balse, Tiesos Kelyje. Skyrium: Be Bažnyčios nėra išganymo 1913, Disputas su biblistais, Katalikų Veikimo Centras.

Būna sintetinė guma butadeno pagrindo. B. pavadinimas sudarytas iš žodžių buta-denas ir natris pirmųjų dviejų raidžių. Pradžioje jis buvo vartojamas katalizatoriumi. B. gamyboje prie butadeno primaišoma arba stireno, arba akrilonitrilo. Pirmuoju atveju gautoji sintetinė guma vadinama B.-S., antruoju B.-N., arba perbunanu.

B.-S. pradėta gaminti Vokietijoje 1935. Ji daugiausia naudota automobilių padangoms ir kameroms. Jos sudėtin įeina ligi 75% butadeno ir ligi 25% stireno. Tam tikromis aplinkybėmis šie du junginiai poli-merizuojasi, t. y. jungiasi į milžiniškas mo-lekulas. Polimerizacija atliekama emulsiniu būdu. Į garais šildomus dengtus katilus pilama nustatyto kiekio vandens ir dedama muilo, stireno, butadeno, katalizatoriaus ir reguliatoriaus. Muiluotame vandenyje atsiranda šių visų medžiagų emulsija ir gaunamas reakcijai reikalingas glaudus reagentų sąlytis, ši emulsija maišoma 12— 14 valandų 50(> temperatūroje. Muiluotame skystyje gaunama sintetinės gumos mole-kulų dispersija, panaši į natūralų gumos lateksą. Pridedama tam tikro antikataliza-toriaus reakcijai sustabdyti, ir gautoji guma stabilizuojama kuriuo nors antioksidantu. Atskiriamas į gumą nepaverstas butadeno ir stireno likutis. Emulsijon pridėjus valgomosios druskos ir rūgšties arba aliuminio sulfato, guma atsiskiria nuo vandens ir iškyla į paviršių smulkių grūdelių pavidalu. Grūdeliai nugriebiami, plaunami, džiovinami ir presuojami tam tikro svorio ir formos gabalais.

Panaši į B.-S. Amerikoje gaminama sintetinė guma, vadinama GR-S guma.

Panašiu būdu B.-jN. arba perbunaną, gaminant, stireno vietoje prie butadeno primaišomas akrilonitrilas. Dideliais kiekiais B.-N. pradėta gaminti 1939 Vokietijoje. Ji sunkiau apdirbama, bet yra atspari alyvai ir svarbi tokių dalykų gamybai, kuriems tas atsparumas yra būtinas: vamzdžiams benzinui pilstyti, spaustuviniams velenams, konvejerių diržams, kaikurioms automobilių ir lėktuvų dalims. Panašios (B.-N.) sudėties Amerikoje gaminama sintetinė guma, vadinama GR-A guma.

II pas. karo metu bendra metinė sintetinės gumos gamyba buvo prašokusi 900.000 tonų. Taikos metu ši gamyba perpus sumažėjo.

Bunche Ralph J. (g. 1904) JAV diplomatas, kolonijų klausimų specialistas, juodo>-sios rasės. Antropologijos profesorius Harvardo universitete. 1946 pradėjo dirbti Valstybės departamente. 1947 Jungtinių Tautų paliaubų komisijos tarp Izraelio ir arabų valstybių generalinis sekretorius, žuvus Bernadotte, tos komisijos pirmininkas. 1950 gavo iNobelio taikos premiją. 1954 Bostono universitetas suteikė jam garbės daktarą. Išsp. A World View of Race 1936.

Bunčukas poros metrų ilgio nendrinė lazda su auksiniu bumbulu viename jos gale (Turkijoje su mėnulio ragu). Iš Turkijos buvo paplitusi ir kituose kraštuose. Lietuvoje ir Lenkijoje B. buvo hetmonų, augštų valdininkų valdžios ženklas.

Bundas (vok. — sąjunga) žydų darbininkų sąjunga ir po-tinė partija Lietuvoje, Lenkijoje ir Rusijoje. ši socialdemokratų žydų organizacija susidarė XIX a. 80-siais metais Vilniuje, Minske, Varšuvoje. 1897 Vilniaus suvažiavime ji buvo įkurta B. vardu. Ilgai veikė kaip Rusijos socialdemokratų partijos dalis, 1903 iš jos išstojo, 1906 atgal grįžo. Ligi 1920 Rusijoje laikėsi socialdemokratų ideologijos ir taktikos, bet 1920 virto komunistų partijos dalimi. Tik dalis B. narių Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje veikė ir vėliau, nepareidami nuo komunistų.

Turkų bunčukas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4858-0=4858 wiki spaudos ženklai).