Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/376

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


tiesiog išskirti iš visos bendruomenės ir, savaime aišku, kitiems jausdavo tam tikro kartumo. Jei kuris sugebėdavo hipnotizuo­ti, gal todėl ir išpykčio pasinaudodavo.

Yra sakoma, kad buvę B., mokėjusių su­šaukti gyvates, išvesti iš namų peles, na­muose svirplius išnaikinti. Jie žinodavę tam tikrus žodžius, kurių tie gyvūnai klausyda­vę. Visa jų galia glūdinti tų paslaptingų žodžių žinojime, šiaipjau tie asmenys ir li­gų užkalbėtojai galį niekuo ypatingu ne­pasižymėti: kas tas magiškas formulas ži­nos, tas ir galės burti. Bet burtų „maldei- lės” ne taip jau lengva sužinoti. Mat, pla­čiai yra įsigalėjęs tikėjimas, kad B., neiš­laikęs paslapties ir pasakęs kam kitam pa­slaptinguosius žodžius, nustosiąs galėjęs pats juos vartoti, nes jie nebeveiksią. Už­tat tik prieš savo mirtį B. perduoda tas paslaptis vyriausiajam ar jauniausiajam savo vaikui. Kartais tikima, kad išduoti paslaptį už save jaunesniam nepavojinga. Jauni tautosakos rinkėjai tuo ir pasinaudo­davo.

Visdėlto dabar dažnai yra sakoma, kad visokie B. turį ryšių su velniais, veikią jų padedami. Aišku, tai jau tikras raganius, veikiąs, velnio padedamas, šitokios pažiū­ros yra vėlyvesnės kilmės, atsiradusios, įsi­galėjus tikėjimui velniais ir raganomis (raganiais).

Dar esą dvasiaregių. Tai žmonės, galį matyti dvasias. Dvasiaregių, esą, galima būti arba iš prigimimo (Jei vaikas gimsta per Visus šventus arba Vėlines, gimsta ketvirtadienį ir ketvirtadienį pakrikštytas, •— tai, kai suaugęs nueina į šermenis, ma­tąs dvasias), arba tyčiomis tokiu pasida­rąs dėl įdomumo: pasižiūri pro šuns ausis, kai jis dvasias mato ir loja; per šermenis, saulei nusileidus, atsigula ant slenksčio ir žiūri į numirėlį tol, kol pamato dvasias prie lavono, arba pasižiūri į grabą per sky­lę, atsiradusią lentoje šakai iškritus. Jei taip žmogui elgiantis kartą pasiseką dva­sių pamatyti, tada jau jis ir nenorėdamas jas matysiąs visada, jei tik kur dvasios maišytųsi. Apskritai, tikima, kad žmogui geriau, jei jis dvasių nematąs. Be to, žmo­nėms, tyčiomis pasidarantiems dvasiaregiais, dvasios keršijančios. Todėl jis turįs joms duoti kelią, jas nešioti ir kt. Vadina­mi dvasiaregiai paprastai yra psichiškai nevisai sveiki žmonės. Kaikurie prisipažįs­ta, kad dvasias pradėję regėti dėl girtavi­mo.

Būva B. arba raganių, susimanančių pa­daryti patį didžiausią stebuklą — nugalėti mirtį.

Šitokių pasakojimų ir lietuviuose dažno­kai užtinkama. Jie turi gilių etnologinių šaknų. Esą, mirtį galima nugalėti tik pri­sikėlimu. Sibiro šamanai pasakoja, kad dar prieš šamanu pasidarant, dvasios tokiam nukertančios galvą, sukapojančios jo kūną į smulkius gabalėlius ’ir išsidalinančios ar suvalgančios. Paskum visos tos kūno dalys vėl sutampančios, ir atsirandąs sveikas žmogus. Tada jau jis galįs burtauti ir įsakinėti visoms dvasioms, jo kūno gavusioms.

B. negalės pakerėti, jei, jį sutikdamas, laikysi kišenėje špygą, arba jei būsi apsivilkęs išvirkščiais marškiniais. B., arba raganių, esą, galim a pažinti, pasižiūrėjus į jo akis: žmogus jo akių vyzdyje atsispindįs ne stačias, bet skersas.

J. Kibort Burtininkas — Wisla XI 1897; K. Būga Medžiaga lietuvių, latvių ir prūsų mitologijai II 1909; J. T u m a s Kalbamieji žmonės — švietimo Darbas 1921 NN. 3—4, 5—6; V. J. Mansikka Litauische Zaubersprüche 1929; P . Šinkū n as Lietuviškieji žavėtojai — Mokykla ir Gyvenimas 1930.

Burtininkas ,1925—1926 J. Žilinsko Chicagoje leistas mėnesinis juokų laikraštis.

Burtmedis ž. Tysas.

Burtnie'kų ežeras šiaurės Latvijoje, Val- mieros apskrityje, 40 km2 ploto, 13,5 km ilgio, ligi 5,5 km pločio. Senasis suomiškas B. E. vardas Astijarto.

Burton Richard Francis (1821 — 1890) anglų keliautojas, geografas. 1854 ir 1855 tyrinėjo rytų Afriką. Išsp. First Footsteps in Eastern Africa 1856, Zanzibar 1872, Personal Narrative of Pilgrimage 1893.

Burton upon Trent vidurinės Anglijos miestas, 50.000 gyventojų (1953). Alaus gamybos centras.

Burundukas (Eutamias asiaticus) voverių šeimos graužikas. Gana trumpo, išilginiais šviesiais dryžais išmarginto plauko. Gyvena rytų Europos ir Azijos miškuose, kur dažniausiai po šaknimis pasidaro sau urvą. Visą žiemą B. tūno savo urve, misdamas prisirinktu maistu. B. kailiukai ypač Kinijoje vartojami.

Burzynski Stanislaw (1701 IV 27 -— po 1773) 1742 Lietuvos Brastos kastelionas, 1754 Smalensko kastelionas. 1763 stojo į jėzuitus, .1773 profesų namų -Vilniuje bažnyčios rektorius. Ryšium su kova tarp jėzuitų ir piorų Vilniuje dėl m okyklinio jėį- zuitų monopolio dar 1738 paskelbė raštą Academia et Universitas Vilnensis.

Buržinskis Jonas (apie 1877 Skuodo vi.— 1907 X 7/20 Vilniuje) slapyvardžiu Vytis žinomas socialdemokratų veikėjas Rygoje ir Liepojoje, kur dirbo fabrikų darbininku. Dalyvavo 1905 Vilniaus seime. 1907 IV agitatoriumi pasiųstas į Telšių apskritį. Paskiau apsiėmė likviduoti Joniškio provokatorių, felčerį Jurgį Bartkų, ir 1907 VIII 13 kartu su Liaugminu veikdamas, Bartkų nužudė, bet suimtas, visą kaltę sau prisiėmė. Vilniaus karo teismo sprendimu buvo 1907 X 7/20 Vilniuje pakartas, o Liaugmi- nas gavo 20 metų katorgos.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 102% (+5644-94=5550 wiki spaudos ženklai).