Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/384

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


American Chemical Society. 1921—1929 bendradarbiavo Kosme. Skyrium išspausdino: Elementarinis kokybinis analizis 1929, 'Neorganinės chemijos praktikos darbai 1930, Retųjų elementų kokybinis analizis 1921, Įvadas į analizinę chemiją 1932.

12) Pranciškus (1821 IX 1 — 1896 VIII 20 Kaune) kunigas, kanauninkas. 1837 —1841 mokėsi Telšių apskrities mokykloje, 1846—1850 Varnių seminarijoje. 1850 V 18 įšventintas kunigu. Pradžioje Telšių vikaras, 1851—1858 Pajūrio filialistas, 1858 — 1870 Žvingių klebonas, nuo 1868 Rietavo dekanas. Vysk. Valančiui 1868 M. Lietuvoje išspausdinus savo politines tikybines brošiūras ir organizavus jų platinimą, B. šiame darbe buvo uolus Valančiaus padėjėjas. Rusų administracijai visą organizaciją susekus, 1870 B. buvo suimtas, apie metus išlaikytas kalėjime ir 1871 nuteistas ištremti į Tobolsko gubernijos Kurhaną. Ištrėmime išbuvo 10 metų ir tik 1882 amnestuotas grįžo į Kauną. Keletą metų buvo benediktinų vienuolyno kapelionu. 1887 — 1888 šv. Kryžiaus bažnyčios filialistas, paskiau karmelitų klebonas. Pakeltas žemaičių katedros garbės kanauninku. Kaune klebonaudamas, slaptai mėgino atgaivinti vysk. Valančius blaivybės darbą. Ištrėmime gyvendamas, parašė tikybinių lietuviškų knygų, tik rankraščiais teišlikusių: Atlaidų Knyga, arba Surinkimas Maldų, Ka-runku, Giesmių, L'itaniu ir Atsiduksejimu 1872, Naujas Giegužies Mienow 1877, Katekizmas arba Iszguldimas wožniausiu Artikulu szwęnta Kataliku Tikieima 1878.

M. Biržiška Pirmoji byla dėl lietuviškų raštu —

Visuomenė 1910 N 3; J. Tumas Raštai XI 1929.

Butkienė 1) (Zapolskaitė) Nina (gimusi 1899 VIII 23 Petrapilyje) vaikų rašytoja. Baigė Petrapilio gimnaziją. Studijavo Odesos universiteto ekonominiame skyriuje (baigė 1921). Teatro meno mokėsi Prahoje Maskvos dailės teatro studijoje. Lankė Frebelio kursus Berlyne, Sorbonos universitete Paryžiuje studijavo žurnalistiką ir ekonomiką. Nuo 1927 Kaune pradėjo kurti vaikų teatrą. 1930 įsteigė Vaikų Namelio draugiją, 1930—1934 redagavo vaikų žurnalą Vaikų žodį. Nuo 1929 Lietuvių žurnalistų sąjungos narė, nuo 1933 Inter-Press žurnalistų sąjungos Paryžiuje narė. Nuo 1951 JAV. Išsp. Kalėdų eglutė 1921, Mokinys Tinginys, Išdykėlis Petriukas 1928, Galas žaislams 1929, žiemą, Nauji Metai, Miške, Tėvams išvažiavus, Velykų pasakos 1933 (-1953), Tėvas raštininkas ir Gudrus katinėlis.

2) (čekonytė) Vladė (g. 1917 I 19 Šiaulių aps. Gruzdžių mstl.) diplomuota lituanistė. 1936 baigė Šiaulių mergaičių gimnaziją. Mokėsi VDU ir Vilniaus universitete, kurį 1943 baigė. 1942—1943 dirbo Lie-

tuvių Mokslo akademijos bibliotekoje. Dalyvavo skautų organizacijoje. 1946—1947 studijavo Bonnos universitete. 1949 įsikūrė ,N. Zelandijoje. Skaito paskaitas apie Lietuvą. Bendradarbiauja Dirvoje, N. Zelandijos skautų spaudoje. Nuo 1951 N. Zelandijos Lietuvio redaktorė.

Butkys 1) Adolfas (1863 Rokiškio aps. Kamajuose — 1936 VIII 24) teisininkas. Baigė Demidovo licėjų Jaroslavlyje. Ilgesnį laiką advokatavo Rygoje ir kurį laiką buvo žvaigždės draugijos pirmininkas. 1918 buvo paskirtas Gardino apygardos teismo pirmininku. Joniškio ir Zarasų apylinkės teisėjas, paskiau advokatas Zarasuose. Trumpam buvo 3 seimo nariu.

2) č e s 1 o v a s (g. 1894 VII 29/VIII 10 Rygoje) teisininkas. 1916 baigė Maskvos universiteto teisių fakultetą. 1920 •—1922 Odesoje lankė žemės ūkio akademiją. 1921 gubernijos statistikas. 1922—1925 Kauno miesto teisėjas, 1925—1933 Kauno apygardos teismo teisėjas, 1927—.1933 žemės tvarkymo komisijos nuolatinis narys, 1933 •—■ 1940 Vyriausiojo Tribunolo teisėjas. Nuo 1933 VDU, paskiau Vilniaus universiteto civilinio proceso dėstytojas. Tuo pat metu Dotnuvos žemės Ūkio Akademijoje dėstė miškų teisę. 1946—1950 Pabaltijo universiteto Hamburge ir Pinneberge civilinės ir darbo teisės profesorius. Tuo pat metu 1945—1950 Braunschweigo, vėliau Waten-stedto lietuvių gimnazijos mokytojas, nuo 1949 IX direktorius. Nuo 1951 JAV.

'Nuo 1924 Lietuvių rašytojų 'ir žurnalist-tų sąjungų narys, 1938—1944 Lietuvos teisininkų draugijos pirmininkas. 1924—1928 Kauno miesto tarybos narys. Nuo 1931 Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos pirmininkas ir Lietuvos Sporto Olimpiados rengimo prezidiumo narys.

Bendradarbiavo Trimite, Skautų Aide, Lietuvoje, Ūkininko Patarėjuje, Zarasų Krašte, Taikoje, Teisėje, Lietuvos Teisininke. Rašė mokslinės populiarizacijos straipsnių, teisės patarimų, apysakaičių, feljetonų. Išsp. Sovetskaja Rossija v satire 1923, Suvalkijos civiliniai įstatymai 1935, Civilinė teisena 1937, Ipoteka 1937, Civilinės teise-nos įstatymas (redagavo) 1938, Ipotekos įstatymo aiškinimai 1938, Vokiečių civilinio proceso kursas (vokiečių kalba, Pinneberge), komedija jaunimui Trys draugai (slapyvardžiu S. Meilutis), Milinis apdaras (slapyvardžiu (A. Ninuta), romanas Seklio meilė.

Butkiškė Kauno aps. bažnytkaimis, 4 km nuo Ariogalos. Pirmoji medinė bažnyčia statyta 1566, atnaujinta 1748. Ariogalos artumas trukdė B. miesteliu išaugti.

Butkių miškas Šiaulių aps. Šiaulėnų vi. 484 ha ploto. Dirvožemis priemolio, smėlio, vietomis durpžemio. Vyrauja eglė su puši-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Vitas Povilaitis – autorius – 103% (+5515-0=5515 wiki spaudos ženklai).
  • Arūnas Pabedinskas – redaktorius – 0% (+0-163=-163 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai