Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/386

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


vaidindamas ir monologus sakydamas. 1937 paskirtas Palangos viešosios bibliotekos vedėju, o 1939 paskirtas į Vilniaus biblioteką. Vokiečių okupacijos metu mokytojavo Telšiuose, suaugusiųjų gimnazijoje ir aktyviai dalyvavo teatro darbuose.

Pirmą kartą bolševikams Lietuvą okupavus, B. buvo kviečiamas dirbti švietimo ministerijoje, bet atsisakė. Buvo paskirtas Prienų gimnazijos mokytoju. Antrosios bolševikų okupacijos metu B. tvarkė Telšių muzėjų, vėliau buvo perkeltas į Klaipėdą, kur mokytojų institute dėstė lietuvių kalbą. Klaipėdoje miręs, buvo palaidotas Telšiuose.

(Nuo 1911 B. pradėjo rašinėti straipsnius lietuvių spaudoje, vėliau rašinėjo eilėraščius, kritikas, politines apžvalgas, dramos veikalus. Dažniausiai pasirašydavo Butkų Juze, taip pat slapyvardžiais J. Velėnaitis,

B. Jurginas, Buteika.

Atskirai išsp. Kalėdų vakaras 1917, žemės liepsna 1920, Verkiančios rožės 1921, Paparčio žiedas 1923, Palaidūnas 1925, Užsipelnė diplomą 1926, Audronė 1920 (Kultūroje), Darbas ir prakaitas 1928. Išspausdinta, bet bolševikų sulaikyta knyga žemaičiai. Daug darbų liko rankraščiais.

4) Juozas (g. 1870 Vilkaviškio aps. Griškabūdžio vi. Gailiūnų k. — ? ) knygnešys, daugiausia veikęs 1890—1900, kada pats 'iš Prūsų per sieną nešdavo knygas ir laikraščius ir juos platindavo plačioje apylinkėje.

5) J u o z a s (g. 1904 XI 1 Svėdasuose) mokytojas, rašytojas. Baigęs 1924 dvimečius mokytojų kursus, nuo 1925 mokytojavo Rokiškio aps. pradžios mokyklose. Bendradarbiavo Lietuvos Ūkininke, Jaunime, Mokykloje ir gyvenime, Jaunųjų Pasaulyje. 1932 išsp. dramą šauliška meilė.

6) Petras (g. 1890 XI 18 Panevėžio aps. Šeduvos vi. Vaidulionių k.) visuome-ninkas. 1909—1911 Šeduvos blaivybės draugijos pirmininkas. 1912—19.15 Šeduvos Pavasario pirmininkas, 1920—1929 Panevėžio apskrities tarybos pirmininkas. Nuo 1928 žemės Ūkio Rūmų narys, nuo 1935 valdybos narys. 1915—1917 redagavo slaptą Šeduvos pavasarininkų leidžiamą rankraštini laikraštėlį Darželis. Išsp. Ekskursija į Švediją 1924. Savivaldybės 1934 konkurse laimėjo I premiją už straipsnį Lietuvos savivaldybininkas.

7) Petras (g. 1914 I 9 Raseinių aps. Nemakščių vi. Lekavo vs.) kunigas. 1933 baigė Raseinių gimnaziją, 1938 Telšių ku-gų seminariją. Ligi 1944 kapelionavo Tauragės ir Telšių mokytojų seminarijoje. Tremtyje Vokietijoje studijavo Tubingeno universitete ir drauge buvo Tūbingeno-Pfullingeno lietuvių gimnazijos kapelionas. 1950 išvyko į Australiją, kur dirba Sydney

lietuvių kolonijos kapelionu, drauge būdamas skautų sąjungos ir Australijos lietuvių katalikų kultūros draugijos dvasios vadu. 1951—1952 Australijos lietuvių bendruomenės krašto valdyboje pirmininko pavaduotojas. Nuo 1951 vadovauja savo

įsteigtam Lietuvių savišalpos komitetui.

1950 redagavo ir leido Užuovėją. Bendradarbiauja Mūsų Pastogėje. Yra sukūręs bei sukomponavęs per 20 dainų (Tėviškės pasiilgimas, Liūdnos valandos, Mamos grįčio-je, Klajūno daina).

8) Stasys (g. 1897 III 13 Šiaulių aps. Kurtuvėnuose) žurnalistas. 1918 XII 13 savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę. 1919

I 1 dalyvavo, pirmą kartą pakeliant Lietuvos vėliavą Gedimino pilyje Vilniuje.

1922—1928 lankė suaugusiųjų gimnaziją Kaune. 1927 — 1940 Lietuvos kariuomenės savanorių kūrėjų sąjungos centro valdybos narys. 1922 —

1940 Kario redakcijos narys Kaune,

1941 — 1944 Vilniuje, 1950 — 1952 ir nuo 1954 JAV. 1940

Karių Tiesos bei Raudonarmiečio redakcijoje Kaune. 1944—1945 Ateities bei Lietuvių redakcijose Tilžėje ir Berlyne. 1946 — 1947 lietuvių tremtinių stovykloje Talko

(Schleswige) redagavo Nemuno Aidą ir

skautų leidinį Šarūno Kelias.

Redagavo leidinius: Savanoris 1918-1920 (1929), 5 pėstininkų D. L. K. Kęstučio pulkas 1919—1934 (1934), Savanoriai kūrėjai. Bendradarbiavo leidiniuose — Laisvės takas 1938, Karo invalidas 1938.

9) Vladas (g. 1897 VI 12 Telšių aps. Žarėnų vi. Smilgių k.) mokytojas. 1909 — 1915 mokėsi Telšių gimnazijoje, 1922—1931 LU humanitarinių mokslų fakultete. Gimnazijoje ir universitete priklausė aušrininkų organizacijai. Kauno esperantininkų draugijos bei Lietuvos esperantininkų sąjungos pirmininkas. Bendradarbiavo švietimo Darbe, Kultūroje, Jaunime, Aušrinėje.

Butlegeris (amerikonizmas) svaigiųjų gėrimų spekuliantas, svaigiųjų gėrimų pardavinėtojas draudžiamose vietose prohibici-jos laikais.

Butler 1) Howard Crosby (1872— 1922) JAV archeologas, 1901—1922 Prince-tono universiteto profesorius. Kasinėjo M. Azijoje. Išsp. Architecture and other Arts 1903, Sardis: the Excavations 1922, The Temple of Artemis 1925.

2) Josephine (1828 —1906) anglų moterų veikėja, rašytoja. 1875 Londone

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Vitas Povilaitis – autorius – 103% (+5038-0=5038 wiki spaudos ženklai).
  • Arūnas Pabedinskas – redaktorius – 0% (+0-162=-162 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai