Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/387

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Įsteigė International Association of Wo-men Movement, 1877 Genevoje isteigė tarptautinę jaunųjų mergaičių globos draugiją. Ypač pagarsėjo savo kova prieš prostitucijos reglamentaciją. Keliasdešimt metų ta linkme agituodama, sukėlė reglamentacijos panaikinimą ir aboliucionizmo sąjūdį. Tos kovos etapus aprašė daug kalbų išverstame veikale Essay on a Great Cru-sade 1896. Išsp. The Constitution Violated 1871, Hour before the dawn 1876.

3) M u r r a y Nicholas (1862—1947) JAV humanistas. Columbia universiteto New Yorke filosofijos ir pedagogikos profesorius, 1902—1945 to universiteto prezidentas. 1889—1920 Educational Review leidėjas, kultūrinio tautų bendradarbiavimo bei tarptautinės taikos idėjų skleidėjas,

1925—1945 Carnegie Endowment for International Peace pirmininkas. 1931 kartu su Jane Addams gavo Nobelio taikos premiją. Išsp. True and Falše Democracy 1902, The International Mind 1913, A World in Ferment 1918, Building the American Nation 1924, Governement and Liberty 1932, Loo-king Forward 1932, Between Two Worlds 1934, The Family of Nations 1938, Liberty, Equality, Fraternity 1942, The World Today 1946, Education in the United States 1910, Scholarship and Service 192.1.

4) Samuel (1835—1902) anglų kritikas, satyrikas, reformatorius. Kurį laiką gyveno Naujojoje Zelandijoje. Išsp. Erew-hon or Over the Range 1872, kur pajuokė Angliją, jos religines tradicijas ir Darwino evoliucijos teoriją. 1901 išleido jos tęsinį Erewhon Revisited. Jo kelionė po Italiją davė medžiagos knygoms—Alps and Sanc-tuaries Piedmont 1881. Vertė Iliadą ir Odisėją. Išsp. autobiografinio pobūdžio The Way of all Flesh, kur iškėlė socialines problemas apie tėvų ir vaikų santykius, auklėjimą, moterystės problemą. Jo Collected Works išleisti 1923—1925.

C. D. H. Cole S. B. 1952.

Butieris 1) Tadas (1822 Ukmergės aps. Traupio vi. Repšėnų dv. ■— 1910 Dysnos aps. Juknavoje) susisiekimo inžinierius, prieš 1861 tiesęs per Lietuvą einantį Petrapilio—Varšuvos plentą. 1861 paskelbus baudžiavos panaikinimą, buvo Ukmergės apskrityje taikos tarpininku santykiams tarp valstiečių ir dvarininkų tvarkyti. Ryšium su 1863 sukilimu buvo ištremtas į Civilską Kazanės gubernijoje, o jo dvarai buvo sekvestruoti. Po keliolikos metų grįžo iš tremties į savo žmonos dvarą ir ten pasimirė.

2) Vladas (1887 IV 23 Civilske Kazanės gub. — 1945) Tado (1) sūnus. Baigė Petrapilio komercinę mokyklą ir Tverės junkerių mokyklą. 2 metus tarnavęs karininku, 1893 perėjo į policijos tarnybą. Ligi

1914 tarnavo pristavu ir policmeistriu Eka-terinoslavo, Kutaiso gubernijose, Jakucko srityje Sibire. 1914 ligi karo pradžios dirbo Lenos aukso kasyklų administracijoje. Paskiau ligi karo pabaigos karininkas fronte. Po revoliucijos Lietuvon atvykęs, 19.19 stojo į Lietuvos kariuomenę. Išėjęs iš kariuomenės, atsidėjo literatūrai. Kurį laiką gyveno Rygoje. Išsp. kelių dalių romaną Za čto?, lietuviškai Už ką? 1930, kurio tęsinys buvo Gyvenimo erškėčiais 1930, Vampyro naguose 1935, Pabėgimas ir vijimasis 1938, Teismas ir teisingumas 1939. Leido seriją Gyvenimo mokykla.

Butleriškių I ir II miškas Panevėžio aps. Troškūnų vi. I miško plotas 6 ha, II 220 ha. šiaurinėje jo dalyje prasideda .Nevėžio balos, per miško vidurį, čia klampu. Teauga skurduoliai beržai, juodalksniai. Sausesnėse augiavietėse vyrauja eglynai su drebule, beržu, juodalksniu, pušimi, ąžuolu.

Butlerov Aleksandr (1826 —1886) rusų chemikas, nuo 1868 Petrapilio universiteto chemijos profesorius. Daugiausia tyrinėjęs organinę chemiją. B. buvo aptikęs ir tyrinėjęs daug organinių junginių (butileną, kaikuriuos amilenus). B. pirmas iškėlė mintį, kad organinių junginių savumai pareina ne vien nuo kiekybinės ir kokybinės junginio sudėties, bet ir nuo to junginio struktūros. Eksperimentiniu būdu bandė aiškinti cukraus sintezę. Savo darbais turėjo daug įtakos jaunajai rusų chemikų kartai. Išsp. Lehrbuch der organischen Chemie 1868. Domėjosi ir bitininkyste ir išspausdino Pčela 1871 (jos ištrauką lietuviškai išvertė S. Baltramaitis — Kaip bites kopti 1907).

Butmir žymi Jugoslavijos neolitinė sodyba, užtikta Ilidže, netoli Sarajevo. Rasta daug tūkstančių akmens ir molio dirbinių liekanų.

Butniūnų durpynas Biržų aps. Vabalninko vi. 110 ha ploto, 3 m gylio. Vidutinis su-durpėjimas ir kelmingumas. Pelkė 130 ha augštutinio tipo.

Buto senovės Egipto miestas (dabar Tell -ei Farain), žemutinio Egipto sostinė, čia buvo garbinama gyvatės pavidalo deivė Uto.

Butonas neprasiskleidęs gėlės žiedas.

Butrimas, vėliau pavarde virtęs senovės lietuvių vardas. Iš to paties vardo yra kilę ir Butrimavičiai.

1) B. (m. .1382) Kęstučio žmonos Birutės giminaitis, kaip buvęs Kęstučio rūmininkas ir Vaidilos mirties kaltininkas kartu su Birutės dėde Vydmantu 1382 buvo nužudytas.

2) J o n a s (m. 1426) galimas daiktas pirmojo sūnus. 1410 drauge su Vytauto sekretoriumi Cebulka buvo Vytauto delegatu pas imperatorių Vaclovą, kai šis ėmė spręsti Vytauto bylą su vokiečių ordinu.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5208-0=5208 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai