Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/396

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Romą pagražino puikiais pastatais, ėmė didinti Ostijos uostą, sausinti pelkes, tiesti naujus kelius. Padidino provincijų skaičių ir tiksliai nusakė jas valdančiųjų prokonsulų ir propretorių pareigas. Dėl atsargumo C. pradžioje nepanaikino respublikinių valdžios formų ir respublikos nepakeitė monarchija. C. troško tapti tokiu pat karalium, kaip Egipto faraonai ir kiti heleninių rytų absoliutieji monarchai. Tautos susirinkime M. Antonijus jam siūlė karaliaus vainiką, bet liaudžiai sumurmėjus, C. nuo jo atsisakė. Tačiau leido save garbinti su kitais dievais. Bet savo troškimais absoliutinės valdžios siekti jis prieš save sukurstė senatą ir iš dalies liaudį ir įdrąsino savo politinius priešus. Respublikos tradicijų gynėjai M. Junius Brutas, C. Casius, C. Tre-bonius, Kasėja ir kiti, iš viso apie 60 žmonių, susimokė ir 44 III 15 senato posėdyje C. nužudė.

G. Verrero La grandezza e decadenza di Roma 1902—1902; (”) Julius Caesar 1925; F. Gundoll Câsar 2 leid. 1925; R. Syme The Roman Révolution 1939; M. Gelzer Casar 3 leid. 1941.

Caesar Jonas Andrius ž. Kaizeris Jonas Andrius.

Caesarea, Cezarėja 1) senovės Kapadoki-jos miestas. Dabar Mazaka.

2) I a. pabaigoje Herodo I įkurtas miestas senovės Palestinoje (anksčiau ten buvo Turris Stratonis). Vespasianas čia įkūrė Flavijos koloniją. 638 užėmė mahometonai. Kryžiaus karų laikais C. buvo kelis kartus paimta kryžeivių. Turkams galutinai atiteko 1265.

3) C. Philippi Palestinoje, kurią įkūrė Herodo Didžiojo sūnus Pilypas, šiandien arabų miestelis Pânijâs.

4) Romėnų laikais Mauritanijos sostinė, šiandien Cherchel miestas.

Caesura ž. Cezūra.

Caetaani Gaetani ž. Bonifacas VIII (III t. 125 p.).

Cafasso Giuseppo (1811—1860) šventasis. Nuo 1848 Turino kunigų seminarijos rektorius. šv. Jono Bosko padėjėjas saleziečius kuriant. Rūpinosi vargšų ir kalinių globa.

Café chantant ž. Kafešantanas.

Caffi Ippolito (1809—1866) italų tapytojas. Jo kūryba primena Canaletto kūrybą. Pasižymėjo ir kaip batalistas. žuvo karo laive per kautynes, kurias rengėsi atvaizduoti.

Caffieri Jean Jacques (1725—1792) prancūzų skulptorius. Karalių rūmams dirbo įvairias skulptūras, ypač marmoro. Savo darbuose atstovavo rokokinei dvasiai. Padarė daug rašytojų biustų (Théâtre Française).

Cagayan Mindanao salos miestas Filipinuose. Ligi 50.000 gyventojų (1952). Aukso kasyklos.

Cagliari, senovėje Carales, Italijos miestas pietų Sardinijos pajūryje. 137.000 gyventojų (1953). 1596 įsteigtas universitetas, XIII a. katedra. Cinko ir švino kasyklos. 90 m augščio kalne sena pilis, muzėjus, botanikos sodas. C. įkūrė kartaginiečiai, 455 užėmė vandalai, 533 Bizantija. Vėliau saracėnai, Genova, Piza.

Cagiiero Giovanni (1838—1926) šv. Jono Bosko šalininkas, kardinolas, salezietis. 1875 išvyko į Argentiną, 1879 į Patagoniją misijų. 1884 popiežius Leonas XIII įsteigė Patagonijos vikariatą, paskirdamas C. pirmuoju Patagonijos vyskupu. C. yra pakrikštijęs ligi 47.000 Patagonijos gyventojų. 1904 paskirtas arkivyskupu ir kaikurių Italijos vyskupijų apaštališkuoju vizitatoriumi. 1915 pakeltas kardinolu ir Frascati vyskupu. Yra sukomponavęs keletą dalykų jaunimo chorams (L'Esule, II Marinaio).

G. Cussaiio U tard. Giovanni C. 1935.

Cag-iiosfcro Alexander ž. Balzamo Giuseppo (ii t. 155 psl.).

Cagniard de la Tour Charles (1777-1859) prancūzų inžinierius fizikas. Išrado sireną, pirmąjį instrumentą, leidžiantį nustatyti garsą keliančio kūno virpėjimų skaičių. iNustatė pirometrinį vamzdžių ilgio kelią koeficientams nuo šilimos plitimo nustatyti. 1882 pradėjo tyrinėti kritiškąjį skysčių būvį.

Cagnola Luigi (1762 —1833) klasikinės krypties italų architektas. Pastatė Arco delia Pace, šv. Marcelino kapelą šv. Ambraziejaus bažnyčioje Milane.

Cagouiards prieš II pas. karą slaptosios dešiniųjų organizacijos pavadinimas Prancūzijoje. Valdant liaudies fronto vyriausybei, ji pradėjo vykdyti terorinius aktus.

Cahan Abraham (1860 Vilniuje—1951 IX New Yorke) žydų socialistas, rašytojas ir kritikas. Baigė Vilniaus žydų mokytojų institutą. 1882 nuo caro žandarmerijos atbėgo į New Yorką. 1897 įsteigė dienraštį Forward ir jį redagavo ligi mirties. Išsp. White Terror and the Red 1904, atsiminimus 5 tomuose ^1947—1948.

Cahier Charles (1807—1882) jėzuitas, viduramžių religinio meno, tautosakos ir liaudies papročių tyrinėtojas. Išsp. Monographie de la Cathédrale de Bourges 1841 —1844, Mélanges d’Archéologie, d’Histoire et de Littérature sur le Moyen âge 1848— 1856, Nouveau Mélanges 1874—1877, Caractéristiques des Saints dans l’Art populaire 1867.

Cahiers des États .généraux 1789 Prancūzijos luomų memorandumai (pageidavimai) karaliui Liudvikui XVI. Jie buvo pa-ruošinėjami provincijoje atskirų luomų susirinkimuose ir siunčiami su jų išrinktaisiais atstovais. Svarbesni buvo trečiojo luomo memorandumai. Juose buvo reikalau-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5084-0=5084 wiki spaudos ženklai).