Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/417

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Laisvės statulą sukūrė T. Crawford. Ji laikoma Amerikos demokratijos simboliu. Iš rytų pusės F. L. Olmstedo planu įruoštos laiptinės terasos, kurių viršuje stovi aikštė, iš kurios išrinktasis prezidentas duoda iškilmingąją priesaiką.

Capitolium, Kapitolis 1) graikų Akropoliui analoginė Romos miesto dalis, kur da-dar yra Piazza Campidoglio, o vietos užstatymą įvykdė Michelangelo.

2) ž. Kapitolis.

Capitula, Capitulare, kapitula Merovingų ir Karolingų VI—IX a. leistųjų įstatymų ir įsakymų pavadinimas nuo žodžio caput — skyrius. C. buvo skiriami valstybiniams ir bažnytiniams reikalams. Pirmąjį C. rinkinį sudarė abatas Ansegis 823 ir kiek vėliau Benediktas Levitą. Naujausią ir geriausią mokslinę laidą parūpino A. Boretius su V. Krause — Capitularium Regum Franco-rum leidinyje Monumentą Germaniae Historica — Leges II 1883—1897.

Capo d’Istria Joanes Antonios (1776 — 1831) graikų patriotas. Prancūzams užėmus Jonijos salas, C. iš ten pasitraukė į Rusiją, kur 1809-1815 tarnavo užsienių reikalų ministerijoje. Už 1813 šveicarų su-kurstymą prieš Napoleoną 'ir 1815 Vienos kongrese rusų interesų apgynimą, caras Aleksandras I jį paskyrė užsienio reikalų ministerio padėjėju, kuriuo jis buvo ligi 1822. 1822—1827 gyvendamas Šveicarijoje, rėmė graikų tautinę kovą dėl nepriklausomybės. 1827 renkamas Graikijos prezidentu. 1828 atvyko į Graikiją, kur, rusų padedamas, Graikiją ėmė diktatoriškai valdyti. Tuo būdu prieš save sukėlė Visus savo asmens ir rusų priešininkus, ir 1831 jo kalinamo graikų kovų didvyrio Mavromichalio sūnų Petro ir Jurgio ir brolio Konstanto buvo nužudytas. Jo laiškai — Correspon-dance du comte Capo d’Istria išl. 1839, Por-tofolio papers relative to the affairs of Greece 1838—1842.

j. Gobmeaj, Jean Capo cl’Istria 1905.

Caporetto šiaurės Italijos kaimas prie Ysonzo upės. I pas. karo metu 1917 X 24 ties C. vokiečių—austrų Belowo vedama armija pralaužė italų frontą, ir nuo čia prasidėjo visiškas italų armijos pralaimėjimas ir traukimasis.

Capotekai, zapotekai senovės Meksikoje gyvenusi inkų tautelė, turėjusi savitą kultūrą, skirtingą nuo aztekų ir tehual-tepekų. Jų religija ir mitologija buvo gimini aztekams, menas ir keramika gimini Maya tautos menui ir panaši į egiptiečių piesinius faraonų kapuose.

Cappadocia ž. Kapadokija.

Capparis Capparidaceae šeimos krūmai ir medžiai iš atogrąžos ir padau-sio kraštų. Apie 170 rūšių. C. spinosa L. iš Viduržemio jūros srities, šiaurės Afrikoje ir pietų Europoje augina dideliais kiekiais. Pumpurėlius (gemmeae cap-paridis) marinuoja ir deda į valgį pagardinti. šaknų žievė seniau buvo vartojama vaistams.

Cappelli (Vilniuje rašėsi Capelli) Aloyzas Liudvikas (1777 — 1868) italų teisininkas Vilniaus univ. profesorius. Mokslus išėjęs Italijos universitetuose, 1797—1801 Pisos universiteto teisių fakulteto profesorius, 1801—1803 Florencijos policijos ministerio sekretorius, 1803 — 1804 Volterros miesto paiždininkis. Vilniaus universiteto garbės nario Florencijos gamtos muzėjaus direktoriaus Fabbroni rekomenduotas Vilniaus universiteto rektoriui Stroinovskiui,

1804 buvo pakviestas Vilniaus universiteto senosios ir naujosios civilinės ir baudžiamosios teisės ordinariniu profesoriumi. Nuo

1805 pradėjo dėstyti. Be to, 1808 jam buvo pavesta dėstyti italų kalba ir literatūra, o nuo 1815 ir kanonų teisė. Dėstė lotynų ir šiek tiek prancūzų kalba. Kanonų teisei paruošė vadovėlį — Manuale iuris canoni-ci 1819. Viešuose universiteto posėdžiuose lotyniškai arba prancūžiškai skaitydavo pranešimus, lenkiškai išverstus jo klausytojų Valeriono Petkevičiaus ir Leono Ro-galskio ir spausdintus Vilniaus žurnale Dziennik Wilenski 1806—.1827. 1806 teisių

fakultetan buvo įnešęs Project pour l’organisation de la faculté legale, 1820 siūlė įsteigti krašto teisės katedrą. Literatūros fakultete, kur pats dėstė itlų kalbą ir literatūrą, jis 1811—1817 ir 1827—1831 buvo dekanu. 1823—1824 filaretų byloje C. stengėsi kaltinamiesiems padėti, bet vėliau jau stengėsi prisiderinti prie globėjo Novosil-cevo ir valdžią remiančio rektoriaus Pelikano reikalavimų. 1831 sukilimo metu jis jau jį smerkė. Universitetą uždarius, C. 1833—1838 tebedėstė kanonų teisę Vilniaus kunigų akademijoje. 1838 likvidavęs Vilniaus krašte įsigytąjį ūkį, grįžo Italijon.

J. Bielmski Unnversytet Wilenski III 1899—1900;

Mykolas Biržiška Senasis Vilniaus universitetas

1940; L. Janoivski Slownik bio-bibliograficzny uniwersytetu Wilenskiego 1939.

Capri senovės romėnų Capraca, Italijos sala Viduržemio jūros Neapolio įlankoje, 6,25 km ilgio, ligi 3 km pločio, 10,4 km^ ploto. Augščiausioji viršūnė Monte Salaro 589 m nuo jūros lygio. Vidutinė žiemos temperatūra apie 10° C. Auga alyvos medeliai, vynuogės, apelsinai, citrinos, oleandrai, migdolai, orchidėjos. Apie 9500 vieti-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5065-0=5065 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai