Puslapis:LE03.djvu/66

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

kų sukilimo 1848 VI B. pabėgo į Belgiją, vėliau i Angliją, kur išgyveno ligi 1871. Grįžęs Paryžiun, 1871 išrenkamas parlamento atstovu. Išsp.: Discours politiques (1847— 1881) 182, Lettres sur l’Angleterre 1866— 1867, Histoire de la Révolution de 1848. 1870 (51880). Dix années de l’histoire de 1’ Angleterre 1879—1881. Questions d’aujour-d’ui et de demain (1873—1884).

Ch. Gide ir Ch. Rišt Ekonominiu teorijų istorija 1932: J. Vidalenc B. 1948; Muckle Die grossen iî/->^îalisten 4 leid. 1920.

2) Charles (1813 —1882) Jono Juozo Liudviko brolis, prancūzų meno teoretikas, 1870 meno akademijos direktorius, 1878 estetikos profesorius Collège de France. Žymiausias jo darbas Histoire des peintres de toutes les écoles 1849—1876 ir eilė monografijų apie atskirus menininkus (Rembrandt. Ingres ir kt.).

3) Joseph Paul (1846—1904) prancūzų tapytojas Bino Cabanelio mokinys. 1867 laimėjo Romos premija, dirbo istorinės tapybos srityje akademizmo stiliumi. Geriausi jo veikalai yra Paryžiaus Panteone.

Blanchard François (1753—1809) prancūzu išradėjas ir vienas pirmųjų lakūnu. 1784 III 4 balionu pakilo i orą. o 1785 I 7 pirmas oru pasiekė Lamanšą tam Doverio ir Calais ir tais pačiais metais iššoko iš baliono parašiutu. Paskiau nuolatinėse kelionėse įvairiose Europos ir Amerikos vietose 66 kartus kilo balionu į orą, bet paskutini karta iš nedidelės augštumos nukritęs užsimušė.

Blanche August (1811—1868). švedų dramaturgas, romanistas, pasižvmėies savo komedijomis ir romanais. Komediios Hitte-barnet 1847, Rika Morbror 1845. En tragedi i wimmerby 1848. Romanai: Taflor och be-rattelser ur Stockholms lifvet 1856—1857. Valnaden 1847. Bandi+^n 1848, Sonen of So-der och Nord I—II1851.

Blanche Jacoues Émile (1861-1942) nran-cūzų portretistas. portretavęs daug rašytoju. artistų, muzikų.

Blanco daugelio vietovių ispanų pridėtinis navadinimas.

Blanco FombOna Rufino (1874—1944) Venecuelos rašytojas, kritikas ir lyrikas. Parašė: Cuentos americauos (novelės) 1904, El Hombre Hierro 1907. El Hombre de Oro (romanai) 1915. La lâmnara de Aladino 1915. Tai realistiniai kūriniai. B. F. buvo vad. amerikinio sąjūdžio (Criollismo) vadas. Jis pats ilgai srvveno Europoje (Ispa-niinie ir Prancūzijoje).

Blandis (Platenthera) Orchidaceae šeimos augalų gentis, liei 70 rūšių. Lietuvoje aufra B. d v i 1 a n ė (P. bifolia L. Rchb.)— žolinis augalas baltais ir kvepiančiais žiedais, naktiniu drugių apdulkinamais, ir B. žalsvoji (P. chlorantha Aust.), rečiau sutinkama miškuose.

Blandrata (Biandrata) Giorgio (apie 1515—1590) italų gydytojas ir religinis polemistas. 1557 pabėgęs nuo inkvizicijos į Šveicariją, Genevoje susiartino su Kalvinu. Bet netrukus išsiskyrė ir su juo, virsdamas an-titrinitarizmo (šv. Trejybės neigimo) šalininku. 1558 atvyko i Lenkiją, ir, palaikomas Mikalojaus Radvilos, įgijo didelės įtakos Lenkijos ir Lietuvos reformatams. 1563 išsikėlė į Vengriją, kur buvo Transilvanijos kunigaikščio rūmų gydytoju. Ten jis veikė Joną Zapolyją ir Steponą Batorą, kurį jis rėmė kandidatu į Lenkijos ir Lietuvos sostą. 1576 jis dar kartą lankėsi Lenkijoje. Mirė, sakoma, savo sūnėno pasmaugtas.

Blanka (Blanche; 1188—1252) Kastilijos kunigaikštytė, Alfonso IX. Kastilijos karaliaus, duktė. 1200 ištekėjo už Prancūzijos karaliaus Liudviko VIII. Jo mažamečiui sūnui šv. Liudvikui IX gavus sostą, valdė Prancūziją sėkmingai. Liudvikui 1248 išėjus j kryžiaus karą. antrą kartą buvo Prancūziios regentė. 1229 paruošė Paryžiaus taika, baigusią albigiečių karus ir karaliui priskyrusia Languednrn sritį. Kanonizuota šventąja (šventė XII 2).

Blankas (isp. blanco — baltas) popieriaus lakštas su spausdintais perskyrimais (grafomis), nurodančiomis, kas kurioje vietoje reikia rašvti. B. vartoiami įvairiems dokumentams, įvairioms žinioms rinkti, — aplamai, visur ten, kur tikslingumo ar racionalumo sumetimais jie rali labiau pastovias dokumentu formas daryti ar raštinės darbą lengvinti.

Blankas Henrikas. XIX a. sulenkėjęs vokietis, žuvininkas. Poznanėje išėjės specialius mokslus ir keliasdešimt metų dirbės Lietuvoje. Jis pirmas Lietuvoje pradėjo karpių tvenkinius taisyti, atsižvelgdamas i vietovę, vengdamas braneiu pvlimn, kain tai buvo daroma inž. Girdvainio. B. įtaisė ir perdirbo daug žuvu ūkiu, pvz. Kurtuvėnuose, Gaižiūnuose. Rukloje. Po žemės reformos išnykus dideliems tam ūkiui tinkamiems objektams, B. išvyko Gardinan.

Blankavimas (blankuoti nuo lenkų blan-kowač) čekiu apyvartoje vartojamas terminas neapmokėtam čekiui išrašyti, tokiam čekiui užbėgant už akiu. ligi ii pateikiant kitu čekiu apmokėti, čekių B. įstatymais draudžiamas ir ekonominiu atžvilgiu smerkiamas.

Blankenberghe po Osten dės didžiausia s Belgijos pajūrio kurortas Bruges provincijoje, 9000 gyventojų (1949); uostas, kanalu sujungtas su Bruges—Ostende vandens keliu. tramvajais su visais kitais kurortais, geležinkeliu su Bruges (13 km).

Blankenburg 1) Bad B., Thüringer Wald kalnuose Vokietijos vasarvietė. 6000 gyventojų. 1840 Fr. Fröbel įkūrė pirmąjį vaikų darželį.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5357-0=5357 wiki spaudos ženklai).