Puslapis:LE03.djvu/76

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

vyr. asistentas. 1924 IX — 1940 finansų ministerijos mokesčių departamento direktorius. Nuo 1940 dirbo mokytojo darbą Lietuvoje ir tremtyje (Vokietijoje). 1949 atvyko į JAV. Bendradarbiavo Lietuvos ūkininke ir Lietuvos žiniose.

Bliūdžiūtė Ona Emilija (g. 1892 IX 16 Bliūdziškiuose) gydytoja. 1911 baigė Marijampolės gimnaziją. Gimnazijoje būdama, dalyvavo slaptoje moksleivių aušrininkų organizacijoje. 1917 baigė Maskvoje moterų medicinos institutą ir išlaikė valstybinius egzaminus prie Maskvos universiteto medicinos fakulteto. Lankydama institutą dalyvavo lietuvių studentų draugijoje. 1918 grįžo Lietuvon, 1918—1921 praktikavo S. Kalvarijoje, o nuo 1922 X VDU medicinos fakulteto asistentė, nuo 1925 vyr. asistentė. Dirbo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Ligoninėje ir privačioje prof. Pr. Mažylio klinikoje. Bendradarbiavo Medicinoje.

Bliumas Petras (g. 1896 I 18 Panevėžio vi. Baroniškių paliv.) mokytojas. Nuo 1913 XI mokytojavo įvairiose Panevėžio aps. mokyklose, o nuo 1930 buvo pradžios mokyklos Panevėžyje vedėjas. 1918 I — 1918 VIII buvo vokiečių kalinamas Panevėžio kalėjime už lietuviškuosius atsišaukimus. 1919 dalyvavo partizanu Pušaloto būryje. 1924 Lepšių pilkapyje atkasė vieną kapą ir iš jo radinių sudarė vietinės mokyklos mu-zėjėlį. Nuo 1928 sekretoriavo Panevėžio Gimtojo Krašto Tyrimo d-joje, globojusioje Panevėžio muzėjų. Veikė skautuose, jaunalietuviuose ir šauliuose. Rašinėjo Karyje, Trimite, Jaunojoje Kartoje ir Mokslo Dienose. 1949 atvyko j JAV, apsigyveno Bostone ir čia mokytojauja šeštadieninėje mokykloje.

Bliuzas piliakalnis Raseinių aps. Kelmės vi. Tverijoniškių k. laukuose, Dratvinio upelio krante. Su šiuo piliakalniu syji padavimai apie tariamąjį senovės milžiną, kunigaikštį Bliuzą.

Blizgė (Lunaria biennis Moench.) Cru-ciferae šeimos p. Europos dvimetis augalas ligi 1 m aukščio, violetinių žiedų. Vaisiai ploni su balta blizgančia kaip sidabras pertvara viduje, dėl kurios vad. Judos sidabriniu. Dažnai vartojama sausoms puokštelėms daryti.

Blizgė žuvims gaudyti dirbtinis metalinis striegtas. Dažniausiai šaukšteliškas, nublizgintas, kad žuvies dėmesį patrauktų. Todėl B. auksinamos, nikeliuojamos ar sidabruojamos. B. velkamos arba užmetamos nuo kranto arba iš laivelio.

Blizinski Juozas (1827—1893) lenkų komedijų rašytojas, gyvenęs Galicijoje. Išsp.: Marcowy kawaler 1873, Pan Damazy 1878, Mąž od biedy 1878, Rozbitki 1881, Mąž w drodze 1886. 1896 jo Mąž od biedy dr. J. Spudulio ir studento Lapinskio buvo išversta lietuviškai Petrapilyje — žentas dėl parodos. Ji buvo pirmą kartą vaidinta Petrapilyje 1896 III 1 ir Rygoje 1898 II 14. 1897 ją vėl išvertė JAV A. Kaupas-Selimas tuo pačiu vardu. Ji buvo daug kartų vaidinta lietuviškuose spektakliuose.

Bloch 1) Bruno (1878—1933) šveicarų gydytojas Zūricho univ. profesorius ir odos ligų klinikos direktorius. Iš moderniosios dermatologijos kūrėjų. Veikalų spausdinta iš beveik visų sričių.

2) Ernest (g. 1880 Genevoje) žydų muzikas, atvykęs į JAV 1916. Iš pradžios buvo smuikininkas, vėliau kompozitorius, pasidarydamas žymiausiu vad. neohebrainės muzikos kūrėju. Kūriniai: opera Macbeth 1910, Jesebel 1918, Hebraic Rhapsody 1920, Helvetia 1929, Voice in the Wilderness 1936.

3) Felix (g. 1905 Zūriche) šveicarų fizikas, nuo 1936 profesorius Stanford univ., Calif. 1952 gavo Nobelio premiją už metodų patobulinimą atomuose magnetinių jėgų laukams matuoti.

4) Jean Richard (1884—1947) prancūzų komunistinis rašytojas, II pas. karą praleidęs Maskvoje ir vėliau organizavęs komunistinį dienraštį Ce soir 1945. žymesni jo romanai: Le dernier empereur 1927, Destin du siėcle 1931, Toulon 1946.

5) Ivan (1836 — 1902) Lenkijos žydas ekonomistas ir pacifistas. Lentvario — Romnų geležinkelio statytojas. Be kelių darbų apie geležinkelius ir Rusijos finansus, 1898 išsp. pacifistinį veikalą Buduščaja voina, kuris buvo išverstas lenkų, prancūzų, vokiečių ir anglų kalbomis.

Blockis Mykolas (1785 II 27 Lomžos vai v. Zambravos par. — 1851 II 28 Seinuose). Mokėsi Pultuske ir ,1810 baigė Pultusko seminariją. Įšv. kunigu, buvo Jędrzejovo vikaru ir klebonu, 1817—1826 Višonkų klebonu, 1827 — 1833 Seinų seminarijos re-gensu, 1829 kanauninku, 1834 Lomžos konsistorijos teisėju surogatu, 1836—1850 No-vogrodo prie Lomžos klebonu. 1844—1847 dvasinių dalykų referentas. 1847 .mirus Seinų vyskupui Strašinskiui, buvo išrinktas Seinų vyskupijos administratoriumi. 1851 II 17 popiežius Pijus IX paskyrė B. Vloc-lavko vyskupu, bet jis mirė, nespėjęs nė iš Seinų išvykti.

Blodustas, svogūnas, česnakas (Allium), Liliaceae šeimos apie 500 skirčių. Jų tarpe nemaža gražiažiedžių ir daržinių, išplitusių įvairiuose kraštuose, česnakas meškinis (A. ursinum L.), drėgnuose lapuočių miškuose; svogūnas valgomasis (A. cepa), daržuose visur auginamas, priskoninis augalas, kilęs iš Rytų; česnakas valgomasis (A. sativum L.), prieskoninis augalas, kilęs iš Rytų; česnakas laiškinis (A. Schoenoprasum L.), šlapiose augiavietėse, darželiuose ir daržuose kaip dekoratyvinis ir prieskonio augalas; česnakas askaloninis

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5408-0=5408 wiki spaudos ženklai).