Puslapis:LE03.djvu/82

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

se prieš B. labai aštriai yra pasisakęs J. A. Pabrėža apie 1830, nes, pagal jį, paprotys buvęs išsigimęs iki nepadoraus siautimo. Į mūsų laikus B. trinką vilkdavo per Užgavėnes, gero linų derliaus linkėdami.

Blum 1) Léon (1872—1950) prancūzų socialistų politikas, žydų kilmės. Baigęs teisės mokslus, su Jaurès ir Briand’u suorganizavo socialistų laikrašti L’Humanité (vėliau pateko į ko-munistii rankas) ir atsidėjo politinei veiklai socialistuose, nuo 1919 būdamas socialistų partijos ir frakcijos parlamente vadu. 1936 sudarė vad. liaudies fronto kabinetą, ivedė 40 val. darbo savaitę ir nacionalizavo stambiąją karo pramonę ir Prancūzijos banką. 1941 buvo nuteistas Vichy vyriausybės, kaltinamas Prancūzijos neapginklavimu karui. 1943—1945 kalėjo vokiečių Dachau ir Buchenwaldo koncentracijos stovyklose. 1946 XII — 1947 I vėl buvo sudaręs savo ministerių kabinetą. 'Nors ir buvo anksčiau vad. liaudies fronto šalininku, vėliau griežtai kovojo prieš komunizmą. Jaunystėje reiškėsi ir literatūriniais rašiniais: En lisant 1903, Au théâtre 19.11, Stendhal 1914. Paskutiniame savo veikale Sur l’échelle humaine 1945 jis atstovavo humanistiniam socializmui.

2) Robert (1804—1848) vokiečių politikas ir publicistas. Frankfurto paruošiamojo tautos susirinkimo 1848 vicepirmininkas, demokratų vadas. Kairiųjų partijų siųstas sveikinimus atiduoti partijos draugams Vienoje, stojo j miesto gynėjų eiles prieš Windischgrätzo kariuomenę. Miestą paėmus, buvo sušaudytas, kad ir parlamentaras buvo. Jo biografiją 1878 parūpino sūnus Hans B.

Blumenau p. Brazilijos Santa Catarina valstybės miestas, prie Rio Garcia ir Itaja-hi santakos, ligi 80.000 gyventojų (1950) ; 75 km nuo Atlanto vandenyno. Įkurtas 1859 kaip vokiečių imigrantų kolonija, išaugo j žymų jų kultūrinį centrą su mokyklomis, organizacijomis, spauda ir kt. Apie 75% gyventojų kalba (1953) vokiškai. Audinių, žemės ūkio gaminių pramonė. Miesto apylinkėje yra įsikūrę tūkstančiai vokiečių ūkininkų.

Blumenbach Johann Friedrich (1752—• 1840) Göttingeno universiteto medicinos profesorius. Savo darbais — über die natürlichen Verschiedenheit im Menschengeschlecht ir Decades collectionis suae cra-niorum diversarum gentium illustratae nustatė fizinės antropologijos pagrindus. Kiti jo darbai: Institutiones physiologiae 1787, Handbuch d. vergl. Anatomie und Physiologie 1804.

Blumenbachia Loasaceae šeimos vienmečiai augalai iš atogrąžų ir padausių kraštų. Labiausiai paplitusios rūšys B. Hiesonymi Urban ir B. Insignis Schrad.

Blumental Leopoldas (1865— apie 1946) lenkų literatas, sulenkėjęs žydas, rašęs Leo Belmonto literatūriniu vardu. Pradėjo apysakomis W wieku nerwowym 1890, Tarnten czlowiek 1892. Lenkų kalbon 1902 išvertė Puškino Eugeniusz Oniegin. 1910 rašė kriminalines apysakas — Sprawa przy drzwiach zamkniętych 1910, Pomiędzy są-dem i sumieniem 1911. 1907—1913 leido opozicinį laikraštį Wolne Siowo. Politikoje kartais palaikydavo susitaikinimo idėją su caro vyriausybe, I pas. karo pradžioje stojo už rusiškai prancūzišką orientaciją, o nuo 1926 Pilsudskio perversmo jį palaikė savo leidžiamame žurnale Glos Prawdy. Atskiros smulkios jo apysakaitės buvo ir lietuviškai verčiamos.

Blūmentals Davids (1871—1937) latvių farmacininkais. 1907—1919 veikė Rusijoje Raudonojo Kryžiaus sanitarinės medicinos dalies viršininku, sanitarijos inspektoriumi fronte ir chemijos farmacijos instituto docentu. 1920 grįžęs Latvijon, Latvijos Raudonojo Kryžiaus direktorius, Latvijos universiteto lektorius, karo sanitarijos skyriaus viršininkas. Jo iniciatyva 1925 buvo Rygoje sušauktas pirmas Pabaltijo valstybių farmaceutų kongresas.

Blumer Herbert (g. 1900) amerikieč:ų socialinis psichologas, analizavęs socialinius sąjūdžius ir grupinę elgseną, žmonių elgsenoje jieškojo socialinių normų neapspręsto spontaniškumo, kurio dabartinėje bendruomenėje daugėja. Dėstė Chicagos universitete, bet nepriklausė 1920—1935 Chicagos universiteto empiristinei mokyklai, kurios kiekybine orientacija moksluose apie žmogų nepasitikėjo.

Blunck Hans Friedrich (g. 1888) vokiečių rašytojas, nacių laikais paskirtas rašytojų rūmų (Reichsschrifttumskammer) pirmininku. Jo veikalai: Das werdende Volk 1922, Die Väter 1926—1928 tiko medžiaga nacionalizmo propagandai. Be to, išspausdino Märchen von der Niederelbe 1923---1932.

Bluntschli Johann Casper (1808—1881) šveicarų teisininkas, nuo 1831 Züricho, paskiau Müncheno, nuo 1861 Heidelbergo universitetų profesorius. 1873 vienas instituto steigėjų tarptautinei teisei tirti. Išsp. Allgemeine Staatsrecht 1852, Das moderne Völkerrecht 1866, Das moderne Kriegsrecht 1866, Die Lehre vom modernen Staat 1875—1876. Teisėje jis buvo organinės teorijos šalininkas.

Léon Blum

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5042-0=5042 wiki spaudos ženklai).