Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/90

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


lošč. šis memorialas buvo 1939 Kaune išspausdintas lenkiškai su anglišku vertimu.

Bociarskis Domininkas (1836 Šiaulių aps. Tryškių vi. Pavirvytyje — 1914 Varšuvoje) Lietuvos lenkų veikėjas. 1855—1860 išėjo Maskvos universiteto teisių fakultetą. Kurį laiką buvo Varnių kunigų seminarijos rusų kalbos mokytojas, o ruošiant baudžiavos naikinimą, Šiaulių aps. taikos tarpininko valstiečių reikalams pavaduotoju. 1863 II— V kalintas Daugpilio tvirtovėje, paskiau ligi 1868 ištremtas į Sibirą. 1868--1874 gyveno Varšuvoje, 1874—1876 advokato V. Spa-sovieiaus padėjėjas Petrapilyje, 1876—1914 advokatas Kaune.

Bock 1) Friedrich Samuel (1718— 1786 Karaliaučiuje) nuo 1743 Karaliaučiaus universiteto priv. docentas, paskiau profesorius ir bibliotekininkas. Išsp. Historia socinianismi prussici 1753, Historia Anti-trinitariorum 1776—1783, Naturgeschichte der preussischen Bernsteins 1767, Versuch einer wirtschaftlichen Naturgeschichte von Ost- und Westpreussen 1782—1784, kurio veikalo I tome išsp. ir trys lietuviškos dainos.

2) Hieronymus (1498—-1554) vienas pirmųjų vokiečių botanikų, veikale New Kreutterbuch 1539 davęs pradžią moksliniam augalų tyrinėjimui. B. pirmas bandė sudaryti natūraliąją augalų klasifikaciją. Vien tiktai iš paviršinio panašumo jis sugrupuodavo Labiatae, Compositae ir Cru-ciferae augalų šeimas.

Bockbier vokiečių juodojo, karčiojo ir stipriojo alaus rūšis, sutrumpintai pavadinta iš Eimbockbier nuo Hannoverio prov. miesto Eimboek-Eimbeck, kur jau XIV a. buvo gamintas tos rūšies alus. Prieš I pas. karą Lietuvoje šiuo alumi garsėjo Šiaulių Gubernijos bravoras.

Boekiai buv. Gardino gub. Bielsko aps. miestelis, XVIII a. išgarsėjęs savo šikšniniais dirbiniais, ypač rimbais ir bizūnais.

Böcklin Arnold (1827 Bazelyje — 1901 I 16 Fiesole) Šveicarijos vokiečių tapytojas, pakaitomis gyvenęs Šveicarijoje, Vokietijoje ir Italijoje. Priklausė Deutsch-Römer menininkų grupei, kurią sudarš Feuerbach ir Marėes. Ji stengėsi atsisakyti vokiečių mene įsivyravusio kasdienio gyvenimo vaizdavimo. B. buvo tapytojas poetas, kūręs realistišką fantastišką mitologiją, kurią norėjo suasmeninti gaivalines gamtos pajėgas. Reikšmingiausi jo kūriniai: Panas nendrėse 1857, Pajūris 1864, Autoportretas su giltine 1872, Laimingųjų sala 1878, Kentaurų kautynės 1878, Mirusiųjų sala 1880, Bangų žaidimas 1885, Karas 1897.

H. A. Schmid Arnold B. 1922; P. Schmidt B. heute 1951.

Bocmanas (angį., vok.) 1) karo laivuose vyriausias rikiuotės puskarininkis, vidaus tarnybos požiūriu atitinkąs kariuomenės viršilą. Jei laive jų yra keletas, tai vienas jų vadinamas vyriausiuoju B.

2) Prekybos laivuose vyriausias jūrininkas.

Bocskay Istvan (1555—1606) 1604 vengrų protestantų sukilėlių vadas. Austrų D. Va-radine apsuptas, juos sumušė. 1605 buvo paskelbtas Vengrijos kunigaikščiu, o 1606 I 23 ir karaliumi. Imperatorius Rudolfas II pripažino jį Transilvanijos kunigaikščiu ir laidavo protestantų teisės. Zebrzydovskio Lenkijoje sukilimo metu lenkų sukilėliai norėjo jį pakelti Lenkijos karaliumi.

Bodaibo r. Sibiro miestas Vitimos ir B. (Lenos int.) upių santakoje; apie 20.000 gyv. (1950). Lenos aukso kasyklų srities centras. Kasyklose dirba daugiausia sunaikinti pasmerktieji tremtiniai. B. įkurtas aukso jieškotojų 1860.

Bodas r. Indijos gyventojų grupė š. Asa-me, kalbanti tibetiečių-birmanų tarmėmis, ligi 550.000 gyv. Jie yra mongolų mišinys su dravidais ir arijais. B. yra nimistai.

Bode vidur. Vokietijos upė, Saalės kair. int.; 163 km ilgio. Tekėdama nuo š. Harzo kalnyno, tarp Treseburgo ir Thalės turi krioklius Rosstrappe.

Bode 1) Johann Elert (1747—1826) vokiečių astronomas, 1786—1825 Berlyno observatorijos direktorius. Nuo 1776 leido Berliner astronomischer Jahrbuch. Jis nustatė jo vardu pavadintas Bodės taisykles planetų atstumams nuo saulės išreikšti. Tačiau jos netinka nei 1845 atrastam Neptūnui, nei 1930 atrastam Plutonui. Išsp. Anleitung zur Kenntniss des gestirnten Himmels .1768, Uranographia 1801

2) Wilhelm (1845 —1929) vokiečių meno istorikas, 1890 — 1906 Berlyno paveikslų galerijos direktorius, 1906 —1920 Prūsijos muzėjų direktorius. Kaiser Friedrich Museum Berlyne kūrėjas. Išsp. Geschichte der deutschen Plastik 1885, Italienische Bildhauer der Renaissance 1887. Rembrandt 1897 — 1906, Die Meister der holländischen und flämischen Malerschulen 1917.

Bodel Jean XII—XIII a. pradžios prancūzų truveras, dalyvavęs kryžiaus karuose. Parašė poemą Le Cougė, dramą, turėjusią įtakos ir pasaulietiniam teatrui vystytis Le jeu de Saint Nicolas, Chanson des Saisnes.

O. Roîmstrom Étude sur Jean B. 1900.

Bodeno ežeras (šen. romėnų Lacus Bri-gantinus) š. Alpių srityje tarp Austrijos, Šveicarijos ir Vokietijos (Bavarijos, Würt-

A. Böcklin Autoportretas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5055-0=5055 wiki spaudos ženklai).