Puslapis:LE04.djvu/15

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

sono įlanką. Susidaro iš Mississippi ir Beaver River upių. Keliose vietose išsilieja ir sudaro Granville, South Indian ir North Indian ežerus. Ch. turi didelę bifurkaciją; baseinas apie 410.000 km2.

Churchill 1) John (1650— 1722) anglų politikas ir kariuomenės vadas, 1702 gavęs Malborough kunigaikščio titulą. Jokūbo II rūmininkas, 1688 slaptai perėjo Vilhelmo Oraniečio pusėn. 1689 Olandijoje anglų bri­gados vadas. 1690 vadovavo ekspedicijai Airijon. 1702 įsiviešpatavus Onai, įgijo spren­džiamą vaidmenį politikoje; paskirtas vyr. kariuomenės vadu. 1702 vyr. sąjungininkų kariuomenės vadas prieš Liudviką XIV. Jo priešams įsigalėjus rūmuose, jis buvo patrauktas tieson, nustojo visų titulų ir 1712 išvyko iš Anglijos; grįžo tik 1714 ka­ralienei Onai mirus. Nors ir atgavo vyr. kariuomenės vado vardą, bet politikoje ne­ bedalyvavo.

2) Randolph Henry Spencer (1849-1895) anglų politikas. Nuo 1874 par­lamento narys, mėginęs pakreipti konserva­torių partiją socialinių ir demokratinių re­formų pusėn. 1885—1886 Salisbury kabine­te Indijos ministeris. Tuo metu buvo anek­suota Burma. Kurį laiką konservatorių par­tijos lyderis žemesniuose rūmuose.

3) Winston Léonard Spencer (g. 1874) anglų politikas ir rašytojas, Randolpho (2) sūnus. Baigęs mokslus, 1896 — 1900 savanoriu daly­vavo karuose Kubo­je, centrinėje Azijo­je, pietų Afrikoje. Buvo patekęs į būrų nelaisvę. 1900 išrink­tas į parlamentą. 1906 perėjo į liberalų partiją; bet 1921 su­grįžo pas konservato­rius. Nuo 1906 ėjo įvairių šakų ministerio pareigas. 1911 — 1915 pirmasis admi­raliteto lordas. Bet­gi dėl nepavykusio Dardanelų žygio iš tų pareigų pasitraukė. 1917 amunicijos ministeris, 1918— 1921 karo bei aviacijos ministeris, 1921— 1922 koloni­jų ministeris, 1924— 1929 valstybės iždo minisferis. 10 metų Ch. neįėjo į kabinetą, bet parlamente turėjo įtakos kaip hitlerinės Vokietijos priešininkas. 1939 II pas. karo metu įėjo į (N. Chamberlaino kabinetą ir perėmė pirmojo admiraliteto lordo parei­gas. 1940 ministeris pirmininkas ir krašto apsaugos ministeris. II pas. karo metu Ch. buvo nenuilstamas pergalės organizatorius: lankė įvairius karo frontus, rengė daug konferencijų, susitikimų (Atlanto charta, Casablancos, Quebeco, Cairo, Jaltos, Tehe­rano, Potsdamo konferencijos). 1942 ir 1944 aplankė Maskvą, cementuodamas koaliciją prieš Hitlerį, bet jau darydamas nuolaidų bolševikams. 1945— 1951 opozicijos lyderis parlamente. 1951, pralaimėjus rinkimus darbiečiams, Ch. vėl ministeris pirminin­kas. Kadaise griežtas bolševizmo priešas ir paskutiniu ministeriavimo metu daro nuo­ laidų imperialistiniam bolševizmui. Išsp. Lord Randolph Churchill 1906. 21952, Ro­ving Commission : My Early Life 1930, Mal­borough 1933-1938, World Crisis 1923-1929, The Second World War 1948—1953, Blood, Sweat, and Tears 1941 (kalbų rinkinys), Painting as a Pastime 1950. 1953 gavo Nobelio literatūros premiją.

V. S. Cowles W. Ch.;theEra and theMan1953.

4) Winston (1871—1947) JAV rašyto­jas. Rašė istorinius bei socialinius romanus. Išsp. Richard Carvel 1899, The Crisis 1901, The Crossing 1904, Coniston 1906, A Mo­dern Chronicle 1910, The Dwelling Place of Light 1917, The Uncharted Way 1940.

Churri, charri — priekinės Azijos senovės tauta iš 2000 pr. Kr. Jų dantyraščiu rašytie­ji raštai surasti Tel ei Amarnos ir Boghaskoi griuvėsiuose.

Churrignerra José (1650 — 1723) ispanų architektas, baroko atstovas, vadinamas is­panų Michelangelu. Svarbiausieji jo dar­bai: Salamancos katedros bokštas, Salamancos rotušė, Šv. Kajetono bažnyčios portalas, Don Juan de Goyeneche rūmai; be to, sukūrė daug altorių. Turėjo daug įtakos to meto Ispanijos architektūrai. Is­panų barokas net ir vadinamas jo vardu — churigverizmas (Churriguerrismus).

Chvalčevskis Jurgis (m. apie 1549) Vil­niaus vyskupijos Lentupio ir Zarasų klebo­nas. 1522 Vilniaus vyskupo Jono iždininkas. 1525 prelatas, 1535 Lucko ir Lietuvos Bras­tos vyskupas, 1536 komisorius Gardino ir Bielsko žemėms atriboti, 1545 pirmininkas komisijos Valuinės pilims reviduoti, 1547 Šiaulių seniūnijos valdytojas.

Chvyliovyj Mykolą (1893—1933) ukrai­niečių rašytojas. Išsp. Velektričnyj vik, ei­lėraščius Dosvitni simfonii 1922. Maibutni šachtari 1931. Raštų rinkinys 1927— 1930.

Chwistek Leon (1884—1944) lenkų filosofas ir tapytojas futuristas. Nuo 1930 pro­fesorius Lvive, Išsp. Die Pluralität der Wirklichkeit 1921, The Theory of construc­tive types 1924— 1925, The Limits of Scien­ce 1948.

Chvolson 1) Daniel (1819 Vilniuje— 1911) žydų kilmės rusų orientalistas, Pet­rapilio universiteto žydų, sirų ir chaldėjų kalbų, katalikų dvasinės akademijos heb­rajų kalbos profesorius ir akademijos gar­bės narys. Išsp. DieSsabier und der Ssabismus 1856, Izvestija o chazarach 1869,

W. Churchill

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+5102-0=5102 wiki spaudos ženklai).