Puslapis:LE04.djvu/16

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Corpus inscriptionum hebraicorum 1884, Syrischnestorianische Grabinschriften aus Semiretschie 1897, Das lezte Passamahl Christi 21908.

2) Orest (1852 — 1934) rusų fizikas, Petrapilio universite­to profesorius ir gar­bės akademikas. Fizikos kursas išvers­tas (51923) daug kal­bų. Domėjosi pasaulėžiūros bei religijos klausimais. Jo Das Problem Wissen­schaft und Religion 1925 (A. Juškos san­trauka lietuviškai židinyje 1925) ir J. Masiliūno Ch. pas­kaitos vertimas — žinojimas ir tikėji­mas fizikoje 1919.

Chvorostinin 1) Andrej (m. 1604) vienas Maskvos kariuomenės vadų nuo 1566. Stepono Batoro karo su Maskva metu 1580 gynė Polocką.

2) Dimitrij (m. 1591) maskviečių kariuomenės vadas. 1563 vadovavo kariuo­menei veiksmuose prieš Lietuvą ir užėmė Polocką. Nuo 1578 vienas vadų Livonijos kare, 1580 nusiaubė Lietuvos rytus, 1582 ir 1590 nugalėjo švedus ties Lialičiais ir ties Narva.

Chvostov 1) Aleksej (1872—1918) ru­sų administratorius, nuo 1912 kraštutinių dešiniųjų vadas IV dūmoje, nuo 1915 pa­baigos vidaus reikalų ministeris ir žanda­rų šefas. Po 1917 revoliucijos suimtas ir sušaudytas.

2) Veniamin (1868—1919 Maskvoje) ilgametis Maskvos universiteto romėnų tei­sės profesorius, išspausdinęs apsčiai kursų ir studijų iš romėnų teisės. 1919 pasikorė.

Chzuzenji kalnų ežeras Hondo saloje Ja­ponijoje netoli Nikko. Garsus savo gražio­mis apylinkėmis ir sena budistų šventove.

C. i. (lot. cum infamia — su gėda su ir pa­nieka) pašalinimas iš korporacijos dėl ne­garbingo pasielgimo.

Ciacona senovės italų šokis, XVI a. pa­plitęs Prancūzijoje ir Ispanijoje, ypač sce­noje šoktas XVIII a. Išgarsino jį Bach C. d-moll smuikui.

Ciągiinski Jan (1858— 1913) lenkų tapy­tojas, Petrapilio meno akademijos profeso­rius. Svarbesnieji paveikslai: A. Rubinštein, Pavasario svajos, Baltoji naktis, Bachčisarajo fontanas. Pasižymėjo ir im­presionistiniais etiudais. C. laikomas pir­muoju impresionizmo atstovu Rusijoje.

Ciampi Sebastiano (1769— 1847) italų fi­lologas, kunigas, 1818— 1822 Varšuvos uni­versiteto profesorius. 1818—1820 Varšuvo­je leido Feriae varsavlenses, 1821 griežtai pasmerktas Vilniaus filologo L. Sobolevskio (Wiadomošč o pisme Feriae varsavienses). Išsp. Notizie di medici, maestri di musica e cantori, pittori, architetti, scultori ed aitri artisti italiani in Polonia epolacchi in Italia 1830, Bibliografia critica delle antiche reciproche correspondenze dell’ Italia colla Russia, colla Polonia 1834—1842, No­tizie dei secoli XV e XVI sull’ Italia, Russia e Polonia 1832, Viaggio in Polonia nella state del 1830.

Cianamidas, N=EC—NH2, yra karbaminės rūgšties nitrilas. Reakcijose jis kartais pa­sireiškia ir tautomerine karbodiimido HN=C =NH forma. C. yra bespalviai kristalai, kurie lydosi 45— 46° C, neblogai tirps­ta vandenyje, alkoholyje ir eteryje, bet ma­žai tirpūs chloroforme, benzene, anglies disulfide. Laboratorijoje C. gaunamas iš jo druskų, pvz. kalcio C., o pramonėje — su­daro šalutinį diciandiamido gamybos produktą. C. nelabai pastovus: per ilgesnį lai­ką polimerizuojasi į diciandiamidą HN = — C—NH . NH2. Su vandenilio sulfidu C. jungiasi į tiokarbamidą, su amonio drusko­mis duoda atitinkamas guanidino druskas, o su hidrazinu — aminoguanidiną.

Daug svarbesnės už palaidą C. yra jo druskos, ypač kalcio C., CaCN2- Grynas kal­cio C. yra bespalviai romboedriniai kris­talai, kurie lydosi 1300° C, pradėdami sublimūotis nuo 1150° C. Prekybinis kalcio C. yra pilki miltai. Pramonėje kalcio C. gau­namas prapučiant azotą per smulkiai su­ maltą kalcio karbidą esant augštai tempe­ratūrai.

Kalcio C. gaminamas periodinio arba, dažniau, tolydinio veikimo krosnyse. Pa­saulinė kalcio C. gamyba svyruoja apie 1.250.000 tonų. Apie 70% visos gamybos eina žemės ūkiui. Dirvai kalcio C. naudin­gas savo lėtai, drėgmės įtakoje, atpalaiduo­jamu amoniaku (azotinė trąša) ir kalkė­mis, kurios neutralizuoja dirvos rūgštumą. Be to, kalcio C. naikina dirvožemyje besi­vystančius kenkėjus. Kalcio C. naikina ir piktžoles. Kalcio C. vartojamas žemės ūky­je augalams nulapinti. Pastaruoju laiku nulapinimas pradėtas taikinti pomidorams, sojai ir kažkuriems kitiems kultivuojamiems augalams, kurių dideli lapai pridengia vai­sius nuo saulės ir kliudo jiems laiku pri­nokti.

Kiti 30% kalcio C. perdirbami į kalcio cianidą, karbamidą, diciandiamidą ir kt. C. kiltinius.

Bario, natrio ir kt. C. druskos tuo tarpu neturi didesnės praktiškos reikšmės.

Cianas, radikalas formulos CN; laisvas C. yra dujos formulos C2N2, labai nuodin­gos.

O. Chvolson

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+4866-0=4866 wiki spaudos ženklai).